Социално-възпитателна и пробационна  дейност с правонарушители /задочна форма/

А. Форма и срок на обучение:

Форма на обучение: задочна /държавна поръчка и платено обучение/

Срок на обучение: 3 семестъра

Б. Професионална реализация:

Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти, които да се реализират ефективно като пробационни служители, социални работници, социални педагози и възпитатели в институции и организации за деца и лица с поведенчески проблеми, инспектори по социална дейност в затворите, затворническите общежития и поправителните домове, инспектори в детски педагогически стаи.

Обучението в магистърската програма е насочено към специализирана професионална дейност за управление на риска от рецидив и обществена опасност при извършителите на противоправни деяния, индивидуализиране на третирането на правонарушителя на основата на оценка на нуждите, реализиране на социално-възпитателни и пробационни програми както в затворена, така и в отворена среда. Фокусът на програмата е към овладяване на знания и умения за изпълнение на мерки и наказания в общността – алтернативни на институционното третиране и лишаването от свобода.

В. Администриране: Ръководител – доц. д-р Мая Чолакова
Кабинет 411;  e-mail: mlcholakov@uni-sofia.bg
Инспектор – Антоанета Ананиева
Каб. 202. сл. тел. +359 29706202

Учебен план