Социална педагогика

Студентите  получават цялостна теоретическа и практическа подготовка,която им  позволява да се реализират като висококвалифицирани специалисти /на бакалавърско равнище/ по социална педагогика. В основата на тази подготовка са задълбочените знания и умения в областта на педагогиката /дидактиката, теорията на възпитанието, семейната педагогика, андрагогиката, гражданското образование, сравнителното образование, специалната педагогика и др./ и психологията /обща психология, възрастова психология, педагогическа психология, социална психология, психология на личността и др./. Важна роля за разширяване на квалификацията имат също така познанията по социология, етика, анатомия и физиология,  социална политика, социално законодателство и социална защита, професионално ориентиране и др. Социалният педагог  придобива  знания и умения в областта на аудиовизуалните и информационните технологии на обучението. Първостепенно значение има овладяването на общи и конкретни технологии за социална работа и управление на социално – педагогическите заведения; придобива специални умения за извършване  на социално-педагогическо консултиране и подпомагане; за професионално развитие на работната сила; за работа с възрастни и стари хора; за работа с лица с девиантно и деликвентно  поведение. Особено внимание се отделя на подготовката на социалните педагози и като социални работници с оглед дейността им като педагогически съветници, консултанти по училищно, семейно и професионално консултиране, отклонения в поведението и взаимоотношенията, противообществени прояви.

В личностно – професионален план у социалния педагог се формират качества и умения като:
– уважение и зачитане на човешките права и достойнства;
– отзивчивост, емпатийност, толерантност и позитивно отношение към света и другия;
– умения за проучване, оценка и планиране при работа със случай;
– умения за работа с групи и общности;
– умения за управление на  конфликти;
– умения за изпълнение на различни  социални роли;
– социални и комуникативни умения.

Квалификационната характеристика определя основните изисквания към подготовката на специалисти в областта на социалната педагогика с образователно квалификационна степен “бакалавър”.

Студентите, завършили образователно – квалификационна степен “бакалавър по социална педагогика” ще се реализират като  педагогически съветници, консултанти в сферата на квалификацията и преквалификацията, социални педагози и социални работници за работа с възрастни и стари хора, възпитатели и специалисти във всички видове  институции за работа с деца,  възрастни и стари хора в системата на Образованието, труда и социалната политика, в държавни и частни институции, в различни неправителствени организации в качеството им на:

– Консултанти и специалисти по организиране на обучението, квалификацията и преквалификацията;
– Специалисти в отдели за „Закрила на децата“ при Дирекцията за социално подпомагане
– специалисти в Бюрата по труда, по трудовото посредничество, програмите и мерките по заетостта и др.;
– педагогически съветници и консултанти;
– възпитатели в домове и интернати, в професионални училища – интернати, в институции за работа с деца;
– специалисти в центрове и организации за алтернативни услуги на деца и семейства;
– възпитатели в извънучилищни учреждения и центрове  за  работа с деца и младежи, в младежки центрове, в групи за самопомощ и взаимопомощ,специалисти по организация на свободното време;
– специалисти и консултанти в социално- педагогически  кабинети;
– инспектори, консултанти и обществени наставници в детски педагогически стаи и пенитенциарни заведения, в  институции предлагащи възпитателни консултации и терапевтична помощ;
– консултанти и аниматори по социокултурна дейност в различни възрастови и етнокултурни общности;
– специалисти и консултанти  по девиантно поведение в различните структури на полицията, съда, следствието и прокуратурата, в комисиите за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни;
– консултанти и съветници /социални педагози/ в домове за стари хора /частни и държавни/, специалисти по психо-про­фи­лак­ти­ка и социално педагогическа помощ за възрастни и стари хора, и инвалиди, социални педагози в клинични и извън клинични заведения и центрове за социални услуги и подпомагане /държавни, неправителствени   и частни/.

Учебен план