Консултиране и социалнопедагогическа помощ за семейства /редовна и задочна форма/

А. Форма и срок на обучение:

Форма на обучение: редовна и задочна /платено обучение/ ; 2 семестъра /1 година/

Б. Професионална реализация:

Магистърската програма подготвя висококвалифицирани специалисти, които се реализират ефективно като специалисти за работа със семейства и консултант-терапевти в държавни институции, общински и частни организации в областта на социалната работа със семейства, като изпълняват следните функции:

  • педагогическо консултиране и подпомагане на семейства – родители, деца;
  • посредничество при решаване на конфликти;
  • помощ и съветване с цел превенция или ранна интервенция, насочена към член на семейстото, съпружеската двойка или цялото семейство;
  • разработване на подкрепящи програми за работа със семейството и отделните му членове;
  • прилагане на различните техники и стратегии за индивидуална и съвместна работа със семействата

В. Администриране: Ръководител – доц. д-р Марина Пиронкова
Кабинет 412;  e-mail: m.pironkova@fppse.uni-sofia.bg
Инспектор – Антоанета Ананиева
Каб. 202. сл. тел. +359 29706202

Учебен план