Submissions

Login or Register to make a submission.

Author Guidelines

Параметри на текста 

Формат на файла: .doc или .docx.

Обем на статията: до 15 стандартни машинописни страници (27 000 знака с интервалите), включително снимките и библиографията в края на текста.

Шрифт: Times New Roman 12 pt.

Новият ред се въвежда с клавиша Enter.
Номерираните списъци (Numbered List) и списъците с водещи символи (Bulleted List) се създават със съответните опции в текстообработващите програми, като се използват не повече от  два стила за  водещи знаци.

Текстът трябва да съдържа следните компоненти:
Заглавие на български.
Име и фамилия на автора (авторите) на български и с транслитерация на латиница.

Изображения: най-много 10, във формат .jpg или .tiff, с резолюция не по-малка от 300 dpi.

Цитиране и библиография

Цитирането, оформянето на бележките под линия и на библиографията е базирано на стандарта ISO 690 и на Oxford citation style.

Моля, обърнете внимание на пунктуацията при оформянето на библиографията и при употребата на курсив и получер шрифт (фамилиите на авторите се изписват в получер шрифт; при самостоятелни ресурси в курсив се изписва заглавието; при позоваване на текст, който е съставна част от сборник или периодично издание,  в курсив се изписва ресурсът).

При цитиране и упоменаване на публикации на други автори, в текста тези публикации се описват в бележки под линия в края на страницата (използва се инструментът Insert Footnote в текстообработващите програми). 
Публикациите, които не са на латиница, се описват, като в квадратни скоби се изписва библиографската информация (автор, заглавие, място на издаване, издателство и т.н.), транслитерирана на латиница. 
Библиографията включва само публикации, които са цитирани или такива, които авторът на статията упоменава в текста или в бележките под линия. Подреждат се по азбучен ред.

 

Примери за оформяне на библиография.

 • Книга:
  Калинова, Евгения. Българската култура и политическият императив (1944 – 1989). София: Парадигма, 2011. [Kalinova, Evgeniya. Balgarskata kultura i politicheskiyat imperativ (1944 – 1989). Sofia: Paradigma. 2011.].
 • Книга с двама или трима автори:
  Илф, Иля, Петров, Евгений. Дванадесетте стола. София: Труд, 2016. [Ilf, Ilya,Petrov, Evgeni. Dvanadesette stola. Sofia: Trud, 2016.].
 • Статии в сборници:
  Стефанов
  , Иван.  Исторически натиск и филмова художественост. В: Попов, Ч. и Св. Стефанов (състав.) Българското изкуство през 90-те години. Между традициите и иновациите. София: ЛИК, с. 87-93. [Stefanov, Ivan. Historical Pressure and Movie Artistry. In: Popov, Ch. and S. Stefanov. Between Traditions and Innovations. The Bulgarian Art of the 90s. Sofia: LIK, 2003, p. 222 – 228.]. 
 • Статия във вестник:
  Мавродинов, 
  Н. Детската илюстрация през 1931 г. Съвременник, 5 януари 1932, с. 2. [Mavrodinov, N. Detskata ilyustratsiya prez 1931 g. Savremennik, 5 January 1932, p. 2.].
 • Статия в списание (ако списанието има официално прието име на английски, то името не се транслитерира, а се посочва директно на английски):
  Михалчев
  , Димитър. Философията на кръстопът. Български философски преглед, 2011, № 1, с.  69 – 91. [Mihalchev, Dimitar. Filosofiata na krastopat. Bulgarian Philosophical Review, 2011, no. 1, p. 169 – 91.].
 • Онлайн публикация (посочват се DOI и URL).
  Еко, Умберто. Бъдещето на книгата. Либерален преглед. 10 декември 2010.http://www.librev.com/index.php/discussion-culture-publisher/1104-2010-12-14-22-17-18, (прегледан на 12.11.2019). [Eco, Umberto. Badeshteto na knigata [online]. Liberalen pregled, December 10,2010 . http://www.librev.com/index.php/discussion-culture-publisher/1104-2010-12-14-22-17-18 , ( accessed 12 November 2010)].
  или
  Gombrich, Ernst H. Aby Warburg: His Aims and Methods. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 1999, Vol. 62, pp. 268-282. DOI: 10.2307/751389. https://www.jstor.org/stable/751389, (accessed 2 September 2020). 
 • Архивен документ:
  Писмо и изложение от Никола Балабанов, Цветан Радославов, Иван Лазаров, Лука Малеев и Дечко Узунов до цар Борис III и до Българската академия на науките за тяхното посещение в Света гора (Атон) и наблюденията им за състоянието на българския манастир „Св. Георги Зограф“. 14 юли 1927. ЦДА, ф. 166К, оп.1, а.е. 115, л. 81- 88. [Pismo i izlozhenie ot Nikola Balabanov, Tsvetan Radoslavov, Ivan Lazarov, Luka Maleev i Dechko Uzunov do tsar Boris III i do Balgarskata akademiya na naukite za tyahnoto poseshtenie v Sveta gora (Aton) i nablyudeniyata im za sastoyanieto na balgarskiya manastir "Sv. Georgi Zograf"]. 14 July 1927. Central State Archives, fond 166K, Box 1, Folder 115, p. 81-88.].
 • Дигитални изображения `(изображенията задължително трябва да бъдат с уредени права за публикуване):
  Nadar,
  G.F.T. (photographer). Alphonse Daudet. J. Paul Getty Museum. https://search.getty.edu/gateway/search?q=&cat=place&types=%22Photographs%22&places=%22Paris%22&highlights=%22Open%20Content%20Images%22&rows=10&srt=a&dir=s&dsp=0&img=0&pg=7, (accessed 2 September 2020).
  Rubens, P.P. Atalanta and Meleager. Ca. 1616. The Metropolitan Museum of Art. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437523?searchField=All&sortBy=Relevance&deptids=11&showOnly=openAccess&ft=*&offset=0&rpp=20&pos=19, (accessed 2 September 2020).
 • Нотирана музика:
  Bach, Johann Sebastian. Das Wohltemperierte. BWV 846-869. Basel: Barenreïter, 1989, p. 247.

При цитиране или упоменаване в текста в бележка под линия се посочва публикацията, като се посочва и точната страница:
Калинова, Евгения. Българската култура и политическият императив (1944 - 1989). С.: Парадигма, 2011. с. 34. [Kalinova, Evgeniya. Balgarskata kultura i politicheskiyat imperativ (1944 - 1989). Sofia: Paradigma, 2011, p. 34.].

При следващо цитиране:
Пак там, с. 156 [Ibid.,  p.156].
(Когато пълното или частично съкратеното описание на ресурса се намира на същата страница).

Или:
Калинова, Е. Българската култура … с. 67  [Kalinova, E. Balgarskata kultura … p.34.].
(Когато пълното описание на ресурса е на предишна страница).

Или:
Калинова, Е. Цит. съч., с.87  [Kalinova, E. Op.cit., p.87.].

За помощ при траслитерацията от кирилица на латиница можете да използвате следния сайт: https://2cyr.com/?7
Submission Preparation Checklist

All submissions must meet the following requirements.

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.