КУЛТУРНИ ВРЪЗКИ НА БЪЛГАРСКОТО СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК С ЕВРОПЕЙСКОТО МОДЕРНО И СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО

  • Гергана Мудова Фондация „Мусиз“
Ключови думи: съвременно изкуство, модерно изкуство, художествени процеси, терминология, изкуствознание

Резюме

Настоящата статия се съсредоточава върху социокултурните връзки на българското съвременно изкуство в контекста на европейското модерно и съвременно изкуство. Обект на анализ са социалната обстановка и обществените нагласи, повлияли новите форми на изкуство в края на XX и началото на XXI век спрямо европейските традиции. Произтичащите артистични нагласи и процеси в страната са до голяма степен заимствани от западната култура, а адаптирането и формулирането на понятия като “модернизъм”, “авангард”, „неконвенционални форми на изкуство“, „съвременно изкуство“, „хепънинг“ и прочее поставят определени предизвикателства пред българските изкуствоведи при
използването и прилагането им в художествената теория и критика.

Историческият поглед е в основата на формирането на художествените процеси и аналогично разглежда социалната и политическата обстановка, в която се създават, а темата за мястото на художника в обществената действителност е традиционно поставена. От голяма важност е осъзнаването на взаимовръзките между българските и европейските културни процеси, за да бъдат  обяснени причините и произхождащите локални постижения, формулирани от гледна точка на  алтернативното и съвременното изкуство в страната.

Статията разглежда корелация на установената  терминология, назоваваща международно приетите понятия, определящи съвременните артистични  течения, и тяхната интерпретация в социално-културен аспект. Текстът прави опит за осмисляне на общоевропейска перспектива за развитие на новаторските практики в българското съвременно  изкуство.

За автора

Гергана Мудова, Фондация „Мусиз“

Докторант в Националната художествена академия към катедра „Изкуствознание” (Модерно и съвременно изкуство). Професионалната ú практика включва организация и куриране на множество международни и български изложби, издаване на каталози, лекции и дискусии в сферата на визуалните изкуства. Усилията й са насочени към развитието и популяризирането на българското съвременно изкуство, както в страната, така и на международната сцена.

E-mail: musizfoundation@gmail.com

Публикувано на
2021-07-30
Рубрика
Теория и история на културата