СТЕНОПИСНО СВЕЩЕНО ПРОСТРАНСТВО БЕЗ КРАЙ: ИЗОБРАЖЕНИЕ НА КОЛОНАДА ОТ ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА НА ФИЛИПОПОЛ

  • Ива Досева Институт за изследване на изкуствата – БАН
Ключови думи: стенопис, имитация, колона, ортостат, преграда

Резюме

Сред оскъдните свидетелства за стенописната украса на Епископската базилика на Филипопол е фрагмент в долния дял на северния портик, състоящ се от два живописни слоя, полагани последователно през ІV – V век и през V – VІ век. Изпълнени са в buon fresco, представляват имитация на камък. По-ранното изображение е на квадров градеж. Декорацията на втория живописен слой следва усложнена композиционна схема, т.нар „колони и ортостати“. В анализа са приведени аналози от различни материали от римския и ранновизантийския период. Изказва се предположението, че живописните колони в долния регистър на стените са проекция на реалните колони в църквата и изобразяват църковния интериор. Те се призвани да „отворят” в безкрайността сакралното пространство и да визуализират идеята, че то е Божи дом, вместилище на невместимото, в което Господ присъства невидимо и неописуемо.

За автора

Ива Досева, Институт за изследване на изкуствата – БАН

Д-р, доцент в сектор “Изобразителни изкуства”. Научните й интереси са насочени предимно към изследване на изкуството от ранновизантийския период. Автор на монография върху ранновизантийската и средновековната архитектурна скулптура в Созопол, както и на множество студии и статии, публикувани в реномирани научни издания.

E-mail: iva_dosseva@abv.bg

Публикувано на
2021-07-30
Рубрика
Визуални изкуства / Пластични изкуства