Primary School Pedagogy

В катедра „Начална училищна педагогика“ работят 14 щатни преподаватели, от които двама професори, петима доценти, един главен асистент, петима асистенти и един старши преподавател. Докторски дисертации са защитили 12 преподаватели от катедрата. В катедрата работят едни от най-изявените специалисти в областта на началното образование в нашата страна. Доказателство за това е, че почти всички членове на катедрата участват в разработването на учебните програми, учебната документация, учебници, учебни помагала за началното училище.

Преподавателски състав:

проф. д-р Габриела Кирова

Ръководител катедра
„Начална училищна педагогика“

каб.  401, сл.тел 02 9706 236

Преподавани дисциплини:
Дидактика на математиката
Методика на обучението по математика в І – ІV клас
Работа по проекти в обучението по математика
Творческа работа над текстови задачи по математика в І – ІV клас
Диагностика и външно оценяване на резултатите от обучението по математика в началните класове

Линк към Авторите:

Електронен адрес:   kirova@uni-sofia.bg

проф. д-р Илиана Мирчева

Преподавани дисциплини:
Дидактика на околния свят, човекът и природата и човекът и обществото
Интернет и компетентност за работа по проект
Философията за деца по теми за околната среда
Диференциран подход в обучението по родинзнание и природознание
Съвременни концепции за екологично образовани

Линк към Авторите:

Електронен адрес: imircheva@uni-sofia.bg

доц. д-р Анна Георгиева

Преподавани дисциплини:
  Дидактика на четеното и писането;
Дидактика на българския език и литература;
Въвеждане в специалността;
Лингвистични особености на усвояване на чужд език в детска възраст;
Образователни технологии в начална училищна възраст;
Формиране на детето като читател;
Специфика на обучението по български език, като втори език;
Обучение по български език на ученици-мигранти;
Алтернативни дидактически технологии за комуникативно обучение по български език.

Линк към Авторите:

Електронен адрес: ag@uni-sofia.bg

доц. дн Любен Витанов

Преподавани дисциплини:
 Дидактика на техниката и технологиите
Методика на педагогическата работа в часа на класа
Методика на обучението по БДП
Методи и техники за активно учене

Линк към Авторите:

Електронен адрес: lvitanov@uni-sofia.bg

доц. д-р Николай Цанев

Преподавани дисциплини:
  Дидактика на техниката и технологиите
Конструктивно-приложни дейности в началното училище
Дидактика на информационните технологии в началното училище
Оригами за учебни цели
Образователен софтуер за деца

Линк към Авторите:

Електронен адрес: n.tsanev@fppse.uni-sofia.bg

доц. д-р Любка Алексиева

Преподавани дисциплини:
 Информационни и комуникационни технологии и работа в дигитална среда
Дидактика на математиката
Дидактика на информационните технологии
Съвременни мултимедийни технологии
Мултимедията в обучението по математика

Линк към Авторите:

Електронен адрес: l.aleksieva@fppse.uni-sofia.bg

доц. д-р Иван Душков

Преподавани дисциплини:
  Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
Аудиовизуални информационни технологии
Съвременни информационни технологии
Обработка и анализ на данни в изследванията
Математико-статистически методи

Линк към Авторите:

Електронен адрес: idushkov@uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Гергана Христова

Преподавани дисциплини:
 Практически упражнения по дидактика на математиката
Методика на обучението по математика в І–ІV клас   Текуща педагогическа практика в училище

Линк към Авторите:

Електронен адрес: g.hristova@fppse.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Далия Ал-Халил

Преподавани дисциплини:
  Дидактика на българския език и литература
Дидактика на четенето и писането
Практически упражнения по дидактика на българския език и литература
Творческото писане в началните класове

Линк към Авторите:

Електронен адрес: d.alhalil@fppse.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Илияна Симеонова

Преподавани дисциплини:
  Основи на началната училищна педагогика

Линк към Авторите:

Електронен адрес: i.simeonova@fppse.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Николина Танкушева

Преподавани дисциплини:
  Гимнастика I и II част
Спортно усъвършенстване – гимнастика
Методика на обучението по физическо възпитание на ученици от I-IV клас
Основи на физкултурата с дидактика
Дидактика на физическото възпитание и спорта

Линк към Авторите:

Електронен адрес: ntankushev@uni-sofia.bg

гл. aс. д-р Иван Симеонов

Преподавани дисциплини:
 Методика на обучението по физическото възпитание и спорт
Методика на преподаване на подвижни игри
Дидактика на физическото възпитание
Теория и методика на спортната тренировка
Хоспитиране и текуща педагогическа практика

Линк към Авторите:

Електронен адрес: ivanhs@uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Людмила Зафирова

Преподавани дисциплини:
Дидактика на околния свят, човекът и природата и човекът и обществото
Тестовото оценяване по природни и социални науки
Портфолио в системата на образованието

Линк към авторите

Електронен адрес: l.zafirova@fppse.uni-sofia.bg

aс. Виолета Халачева

Преподавани дисциплини:
Хоспитиране
Текуща педагогическа практика
Дидактика на техниката и технологиите
Конструктивно-приложни дейности
Методика на педагогическата работа в часа на класа

Електронен адрес: vdhalachev@uni-sofia.bg

ас. Рая Цочева-Генчева

Преподавани дисциплини:
Кинезитерапия
Ерготерапия
Адаптирана физическа активност
Изправителна гимнастика
Методика на обучението по физическо възпитание и спорт на ученици I - IV клас
Хоспитиране
Текуща педагогическа практика,
Лека атлетика II част

Линк към Авторите:

Електронен адрес: cochevagen@uni-sofia.bg

ст. преп. Ванина Петрова

Преподавани дисциплини:
  Практически упражнения по английски език за специалност НУПЧЕ

Линк към Авторите:

Електронен адрес: v.petrova@uni-sofia.bg

Невена Пазова

Инспектор катедра НУП

Кабинет 402
Приемно време:
от понеделник до петък от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00

e-mail: npazova@admin.uni-sofia.bg

ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЪМ КАТЕДРА НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

Преподавател Специалност и форма на обучение Курс/ Семестър Дисциплина e-mail
1 доц.д-р Татяна Борисова НУПЧЕ - РО ІІ курс Основи на началната училищна педагогика borisovatania@abv.bg
ІІІ курс Дидактика на българския език и литература - 1 част
ПНУП - РО ІІІ курс Дидактика на българския език и литература - 1 част
МП НУП (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност) І курс Primary School Pedagogy
Дидактика на българския език и литература - съвременни тенденции и подходи
Формиране на детето като читател - ИД
МП НУП ЗО (за завършили други специалности) І курс Дидактика на българския език и литература - съвременни тенденции и подходи
Primary School Pedagogy
І курс Формиране на умения за самостоятелно детско четене у учениците от 1-4 клас - ИД
І курс Форми на обучението по български език - ФД
2 проф.д-р Здравко Лалчев НУПЧЕ - РО ІІ курс Математика zdravkol@abv.bg;       lalchev@uni-sofia.bg
МП НУП (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност) І курс, Математика
3 Людмила Зафирова НУПЧЕ - РО ІІІ курс Дидактика на околния свят, човекът и природата, човекът и обществото - 2 част ljudmila_zafirova@abv.bg;
ПНУП - РО ІІІ курс Дидактика на околния свят, човекът и природата, човекът и обществото - 1 част
4 Татяна Вълчева-Стоянова НУПЧЕ - РО ІV курс Текуща педагогическа практика tvaskova@abv.bg
5 Светослава Соколова ПНУП - РО І курс Хоспитиране sokolova12@abv.bg;
ПНУП - ЗО
6 Сийка Стойчева ПНУП - РО ІV курс Текуща педагогическа практика s_stoytcheva@abv.bg
ПНУП - ЗО
7 доц.д-р Димо Кръстев ФВС - РО І курс Анатомия на човека dimo_krustev@mail.bg
8 Аспарух Мачирски ФВС - РО І курс Учебен курс - зимни спортове office@machirski-sport.com
9 Йордан Мачирски ФВС - РО І курс Учебен курс - зимни спортове office@machirski-sport.com
10 Димитър Асенов ФВС - РО І курс Методика на преподаване на хандбал dimitarasenov81@gmail.com
11 Милко Танкушев ФВС - РО ІІ курс Гимнастика - 2 част milkogym@gmail.com
12 доц.д-р Колечка Шопова ФВС - РО ІІІ курс Спортна медицина и хигиена kolechka@abv.bg
13 проф.д-р Крася Каваклова ФВС - РО ІІІ курс Физическо възпитание в детската градина krasjsport@yahoo.com;
ІV курс Физическо възпитание за деца със специални образователни потребности
14 проф.д-р Костадин Костов ФВС - РО ІV курс Адаптирана физическа активност kostadin.kostov@gmail.com
Изправителна гимнастика
15 Ивелина Димитрова ФВС - РО ІV курс Адаптирана физическа активност feo_dora@abv.bg
Изправителна гимнастика
16 д-р Галина Бунджулова МП НУП (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност) І курс Съвременен български език galia_b19@mail.bg
МП НУП (за завършили други специалности)
17
проф.д-р Елена Джамбазова
Дидактика на физическото възпитание и спорта
Основи на физкултурата с дидактика
Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст
Методика на обучението по физическо възпитание на ученици от I-IV клас
Методика на преподаване на подвижни игри
Извънкласна дейност по физическо възпитание
Занимателни и туристически игри
dzhambazov@uni-sofia.bg

Проекти:

ERASMUS+ PROJECТ

National ID: PARENTSTEM: 2018-1-TR01-KA203-059568
Organisation Legal Name: KIRIKKALE UNIVERSITY
Участници проф. д-р Илиана Мирчева, доц. д-р Любка Алексиева

Проектът разработва програма за дейности по наука за деца и за въвличането на техните родители в подготовката им у дома. Проектът предвижда създаването на сборници с указания за учители и за родители. Ще бъдат провеждани квалификационни обучения с учители за обучение по STEM, а също и с родители. Идеята е да се обхванат семейства с различен социален статус и да се подобри домашната среда, която да съдейства за образованието на децата

en_USEnglish