Primary School Pedagogy

В катедра „Начална училищна педагогика“ работят 16 щатни преподаватели, от които четирима професори, трима доценти, шест главни асистенти, двама асистенти и един старши преподавател. Докторски дисертации са защитили 12 преподаватели от катедрата. В катедрата работят едни от най-изявените специалисти в областта на началното образование в нашата страна. Доказателство за това е, че почти всички членове на катедрата участват в разработването на учебните програми, учебната документация, учебници, учебни помагала за началното училище.

Преподавателски състав:

проф. д-р Габриела Кирова

Ръководител катедра
„Начална училищна педагогика“

каб.  401, сл.тел 02 9706 236

Преподавани дисциплини:
Дидактика на математиката
Методика на обучението по математика в І – ІV клас
Работа по проекти в обучението по математика
Творческа работа над текстови задачи по математика в І – ІV клас
Диагностика и външно оценяване на резултатите от обучението по математика в началните класове

Линк към Авторите:

Електронен адрес:   kirova@uni-sofia.bg
Приемно време: вторник 10:00-12:00

проф. д-р Илиана Мирчева

Преподавани дисциплини:
Дидактика на околния свят, човекът и природата и човекът и обществото
Интернет и компетентност за работа по проект
Философията за деца по теми за околната среда
Диференциран подход в обучението по родинзнание и природознание
Съвременни концепции за екологично образовани

Линк към Авторите:

Електронен адрес: imircheva@uni-sofia.bg
Приемно време: вторник 12:00-14:00

проф. дн Любен Витанов

Преподавани дисциплини:
 Дидактика на техниката и технологиите
Методика на педагогическата работа в часа на класа
Методика на обучението по БДП
Методи и техники за активно учене

Линк към Авторите:

Електронен адрес: lvitanov@uni-sofia.bg
Приемно време: четвъртък 12:00-14:00

проф. д-р Николай Цанев

Преподавани дисциплини:
  Дидактика на техниката и технологиите
Конструктивно-приложни дейности в началното училище
Дидактика на информационните технологии в началното училище
Оригами за учебни цели
Образователен софтуер за деца

Линк към Авторите:

Електронен адрес: n.tsanev@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време: вторник 10:00-12:00

доц. д-р Любка Алексиева

Преподавани дисциплини:
 Информационни и комуникационни технологии и работа в дигитална среда
Дидактика на математиката
Дидактика на информационните технологии
Съвременни мултимедийни технологии
Мултимедията в обучението по математика

Линк към Авторите:

Електронен адрес: l.aleksieva@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време: четвъртък 12:00:14:00

доц. д-р Иван Душков

Преподавани дисциплини:
  Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
Аудиовизуални информационни технологии
Съвременни информационни технологии
Обработка и анализ на данни в изследванията
Математико-статистически методи

Линк към Авторите:

Електронен адрес: idushkov@uni-sofia.bg
Приемно време: сряда 11:00-13:00

доц. д-р Анна Георгиева

Преподавани дисциплини:
  Дидактика на четеното и писането;
Дидактика на българския език и литература;
Въвеждане в специалността;
Лингвистични особености на усвояване на чужд език в детска възраст;
Образователни технологии в начална училищна възраст;
Формиране на детето като читател;
Специфика на обучението по български език, като втори език;
Обучение по български език на ученици-мигранти;
Алтернативни дидактически технологии за комуникативно обучение по български език.

Линк към Авторите:

Електронен адрес: ag@uni-sofia.bg
Приемно време: петък 15:00-17:00

гл. ас. д-р Гергана Христова

Преподавани дисциплини:
 Практически упражнения по дидактика на математиката
Методика на обучението по математика в І–ІV клас   Текуща педагогическа практика в училище

Линк към Авторите:

Електронен адрес: g.hristova@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време: вторник 12:00-14:00; четвъртък 16:00-18:00

гл. ас. д-р Далия Ал-Халил

Преподавани дисциплини:
  Дидактика на българския език и литература
Дидактика на четенето и писането
Практически упражнения по дидактика на българския език и литература
Творческото писане в началните класове

Линк към Авторите:

Електронен адрес: d.alhalil@fppse.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Илияна Симеонова

Преподавани дисциплини:
  Основи на началната училищна педагогика

Линк към Авторите:

Електронен адрес: i.simeonova@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време: понеделник 12:00-14:00; вторник 12:00-14:00

гл. ас. д-р Николина Танкушева

Преподавани дисциплини:
  Гимнастика I и II част
Спортно усъвършенстване – гимнастика
Методика на обучението по физическо възпитание на ученици от I-IV клас
Основи на физкултурата с дидактика
Дидактика на физическото възпитание и спорта

Линк към Авторите:

Електронен адрес: ntankushev@uni-sofia.bg
Приемно време: вторник 10:00-12:00; петък 12:00-14:00

гл. aс. д-р Иван Симеонов

Преподавани дисциплини:
 Методика на обучението по физическото възпитание и спорт
Методика на преподаване на подвижни игри
Дидактика на физическото възпитание
Теория и методика на спортната тренировка
Хоспитиране и текуща педагогическа практика

Линк към Авторите:

Електронен адрес: ivanhs@uni-sofia.bg
Приемно време: вторник 12:00-14:00; сряда 16:00-18:00

гл. ас. д-р Людмила Зафирова

Преподавани дисциплини:
Дидактика на околния свят, човекът и природата и човекът и обществото
Тестовото оценяване по природни и социални науки
Портфолио в системата на образованието

Линк към авторите

Електронен адрес: l.zafirova@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време: сряда 11:00-13:00; четвъртък 14:00-16:00

aс. д-р Виолета Халачева

Преподавани дисциплини:
Хоспитиране
Текуща педагогическа практика
Дидактика на техниката и технологиите
Конструктивно-приложни дейности
Методика на педагогическата работа в часа на класа

Линк към авторите

Електронен адрес: vdhalachev@uni-sofia.bg
Приемно време: вторник 12:00-14:00; четъртък 13:00-15:00

aс. д-р Рая Цочева-Генчева

Преподавани дисциплини:
Кинезитерапия
Ерготерапия
Адаптирана физическа активност
Изправителна гимнастика
Методика на обучението по физическо възпитание и спорт на ученици I - IV клас
Хоспитиране
Текуща педагогическа практика,
Лека атлетика II част

Линк към Авторите:

Електронен адрес: cochevagen@uni-sofia.bg
Приемно време: понеделник 14:00-16:00; четвъртък 14:00-16:00

ст. преп. Ванина Петрова

Преподавани дисциплини:
  Практически упражнения по английски език за специалност НУПЧЕ

Линк към Авторите:

Електронен адрес: v.petrova@uni-sofia.bg
Приемно време: сряда 16:00-18:00; четвъртък 9:00-11:00

Невена Пазова

Инспектор катедра НУП

Кабинет 402
Приемно време:
от понеделник до петък от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00

e-mail: npazova@admin.uni-sofia.bg

ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЪМ КАТЕДРА НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

Проф. д-р Здравко Лалчев zdravkol@abv.bg; lalchev@uni-sofia.bg

Проф. д-р Елена Джамбазова-Спасунина dzhambazov@uni-sofia.bg;

Проф. д-р Костадин Костов kostadin.kostov@gmail.com

Доц. д-р Татяна Борисова nenkova@uni-sofia.bg

Доц. д-р Колечка Шопова kolechka@abv.bg

Доц. д-р Димо Кръстев dimo_krustev@mail.bg

Д-р Галина Бунджулова galia_b@mail.bg

Аспарух Мачирски office@machirski-sport.com

Йордан Мачирски office@machirski-sport.com

Димитър Асенов dimitarasenov81@gmail.com

Проекти:

ERASMUS+ PROJECТ

National ID: PARENTSTEM: 2018-1-TR01-KA203-059568
Organisation Legal Name: KIRIKKALE UNIVERSITY
Участници проф. д-р Илиана Мирчева, доц. д-р Любка Алексиева

Проектът разработва програма за дейности по наука за деца и за въвличането на техните родители в подготовката им у дома. Проектът предвижда създаването на сборници с указания за учители и за родители. Ще бъдат провеждани квалификационни обучения с учители за обучение по STEM, а също и с родители. Идеята е да се обхванат семейства с различен социален статус и да се подобри домашната среда, която да съдейства за образованието на децата

en_USEnglish