Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)

Насоченост, образователни цели
Програмата има за цел подготовката на висококвалифицирани педагогически кадри за реализиране на учебно-възпитателния процес от първи до четвърти клас. Чрез включените в нея учебни дисциплини се осигурява необходимата психолого-педагогическа и методическа подготовка на завършили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ специалности без педагогическа и/или учителска правоспособност.

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)
Обучението в магистърската програма обхваща четири семестъра и включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Освен теоретичната подготовка, програмата дава възможност за усъвършенстване на практическите, комуникативни и педагогически умения на обучаваните.
Обучението в програмата е в задочна форма.

Професионални компетенции
Магистрите, завършили успешно програмата, са висококвалифицирани специалисти в областта на началната училищна педагогика.

Професионална реализация
Завършилите успешно програмата получават образователно-квалификационна степен „Магистър“ и могат да се реализират като: начален учител; учител-възпитател в началния етап на основната степен на средното образование; преподавател в центрове за работа с деца, в детски школи и групи за извънкласна дейност; административно-управленски, научни и научно-помощни длъжности в детските отдели и институции за масова художествена комуникация; консултант-експерт в институции за работа с деца от началната училищна възраст; в диагностични и прогностични центрове; консултант и ръководител на деца от начална училищна възраст към различни държавни, общински и частни образователни институции.

Учебен план

Администриране

– Ръководители:
проф. д-р Николай Цанев – n.tsanev@fppse.uni-sofia.bg
проф. д-р Илиана Мирчева – imircheva@uni-sofia.bg
доц. д-р Анна Георгиева – ag@uni-sofia.bg
доц. д-р Любка Алексиева – l.aleksieva@fppse.uni-sofia.bg

– Инспектор – Антоанета Ананиева – a.ananieva@fppse.uni-sofia.bg
кабинет: 202; тел: 029706 202, 028720 893