Предучилищна и начална училищна педагогика

А. Форма и срок на обучение:
– Редовно обучение – 8 семестъра /4 години/.
– Задочно обучение – 8 семестъра /4 години/.

Б. Целева ориентация на специалността:
– Подготовка на високо квалифицирани педагогически кадри с висше образование за нуждите на предучилищното и началното образование.
– Подготовка на високо квалифицирани кадри със специализирана подготовка, за педагогическа работа с деца от предучилищна и начална училищна възраст в различни институции (школи, центрове за работа с деца, педагогически стаи, домове за деца от предучилищна и начална училищна възраст и др.);
– Подготовка на високо квалифицирани кадри за различни конкурсни административно-управленски научни и научно-помощни длъжности и експертни длъжности.

В. Професионална реализация:
предучилищен (детски) учител; начален учител; учител-възпитател; възпитател в домове за деца от предучилищна и начална училищна възраст; ръководител и преподавател в центрове за работа с деца, в детски школи и групи за извънкласна дейност; длъжност в детските отдели и институции за масова и художествена комуникация; консултант-експерт в институции, работещи с деца от предучилищна и начална училищна възраст; конкурсно-административни длъжности за работа с деца от предучилищна и начална училищна възраст към държавни и частни образователни институции;

Г. Администриране.
– Инспектор – Албена Димитрова  каб. 314, тел. 02/ 9706 243.

Д. Учебни планове.

Редовно обучение
Задочно обучение