Предучилищна и начална училищна педагогика (след професионален бакалавър)

Насоченост, образователни цели
Програмата има за цел подготовката на висококвалифицирани педагогически кадри за реализиране на учебно-възпитателния процес в предучилищна и начална училищна възраст. Чрез включените в нея учебни дисциплини се осигурява необходимата академична подготовка на завършили ОКС „професионален бакалавър“.

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общотеоретична и специална подготовка и др.)
Обучението в магистърската програма обхваща пет семестъра и включва задължителни и избираеми дисциплини. Обучаваните получават общообразователна психологопедагогическа подготовка, умения за позитивна комуникация и образователно-възпитателно взаимодействие с деца от предучилищна и начална училищна възраст. Освен теоретичната подготовка, програмата дава възможност за усъвършенстване на практическите, комуникативни и педагогически умения на обучаваните.

Професионални компетенции
Завършилите успешно програмата получават образователно-квалификационна степен „Магистър по предучилищна и начална училищна педагогика“ имогат да се реализират като: учител в детска градина; начален учител; учител-възпитател; педагог-психолог в предучилищна и начална училищна възраст; ръководител и преподавател в центрове за работа с деца; в детски школи и групи за извънкласна дейност; научна и научно-помощна длъжност; длъжност в детските отдели и институциите за масова и художествена комуникация; консултант-експерт в институции, в които се работи с деца от предучилищна и начална училищна възраст; в диагностични и прогностични центрове; консултант и ръководител на деца от предучилищна и начална училищна възраст към държавни, общински и частни образователни институции.

Учебен план