Ранно чуждоезиково обучение в началните класове

Насоченост, образователни цели
Програмата има за цел подготовката на висококвалифицирани педагогически кадри за реализиране на учебно-възпитателния процес в чуждоезиковото обучение от първи до четвърти клас. Чрез включените в нея учебни дисциплини се разширяват и обогатяват лингвистичните, педагогическите и методическите компетенции на обучаваните, които са им необходими при преподаването на чужд език в началните класове.

Изисквания към кандидатстващите в магистърската програма:
Обучението си в програмата могат да продължат бакалаври, които имат придобита педагогическа правоспособност и владеят чужд език (английски, френски, немски, испански, руски) от всички педагогически, филологически и други хуманитарни специалности. Изискванията към кандидатите са:

  • да притежават диплома за образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или „Магистър“ с придобита педагогическа и учителска правоспособност.
  • от кандидатите, които нямат оценка по чужд език в дипломата за висше образование, се изисква да представят документ (сертификат) за владеене на езика на ниво B2 (или по-високо) според Европейската езикова рамка.

Професионални компетенции
Програмата цели изграждане на професионални компетенции за научно-методическа работа и опитно-експериментални форми на педагогическа дейност в следните насоки:

  • познаване на особеностите на чуждоезиковото обучение в начален етап на основната образователна степен;
  • познаване на основните съвременни методи и подходи за развиване на езикови знания и речеви умения при работа с деца в начална училищна възраст;
  • познаване на различните аспекти на управление на учебния процес в чуждоезиковата класна стая;
  • развиване на умения за изследване и справяне с конкретни методически проблеми на работното място.

Освен теоретичната подготовка, програмата дава възможност за усъвършенстване на практическите езикови, комуникативни и педагогически умения на обучаваните.

Професионална реализация
Завършилите успешно програмата получават образователно-квалификационна степен “Магистър” и могат да се реализират като: учители по съответния чужд език от първи до четвърти клас; учители по съответния език в различни езикови школи за деца от първи до четвърти клас; управленски длъжности в сферата на началното образование и ранното чуждоезиково обучение на деца от начална училищна възраст в държавни и частни институции, правителствени и неправителствени организации; длъжности, свързани с научно-изследователска дейност в областта на ранното чуждоезиково обучение и др.

Учебен план – с чуждоезикова подготовка

Учебен план –без чуждоезикова подготовка