Спортни дейности и туризъм (за завършили специалности с учителска правоспособност по физическо възпитание и спорт, завършили преквалификация по физическо възпитание и спорт, педагози със специализация по физическо възпитание и спорт)

Насоченост, образователни цели
Програмата има за цел подготовката на висококвалифицирани спортно-педагогически кадри с познания за осъществяване на спортно-туристическата дейност на ученици и младежи и организиране на спортни прояви и първенства в организации и структури в областта на спорта.
Чрез включените в нея учебни дисциплини се осигурява необходимата общотеоретична и специална подготовка на завършили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ специалности с учителска правоспособност.

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общотеоретична и специална подготовка и др.)
Обучението в магистърската програма обхваща два семестъра и включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Освен теоретичната подготовка, има възможност за усъвършенстване на практическите, организационните, педагогически и спортни умения на обучаваните. Обучението има интердисциплинарен характер и се осъществява съвместно от преподаватели от катедра НУП при ФНОИ и Департамента по спорт на СУ „Св. Климент Охридски”.

Професионални компетенции
Магистрите, завършили успешно програмата, са висококвалифицирани специалисти в областта на физическото възпитание и спорта и туристическата спортна дейност.

Професионална реализация
Завършилите успешно програмата получават образователно-квалификационна степен „Магистър“ и могат да се реализират като: ръководни кадри, експерти, консултанти в държавни и общински институции в областта на спортната дейност и туризма; организатори спортни прояви и първенства; преподаватели, спортни дейности и туризъм;. Завършилите тази специалност могат да работят като държавни служители, да заемат различни ръководни и експертни длъжности в публичната администрация, в общинските структури – организатори на спортна и туристическа дейност за подобряване на двигателната активност на младежите и гражданите, в недържавни стопански и нестопански организации. Квалификацията е нужна и за недържавния сектор – обществен и частен.

Администриране:
– Ръководител – проф. д-р Ирен Пелтекова – peltekova@uni-sofia.bg
– Инспектор – Антоанета Ананиева
Каб. 202
сл. тел.: 02 9706202, 02 8720 893
e-mail: a.ananieva@fppse.uni-sofia.bg

Учебен план