ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

На основание Чл. 222, ал.1,2,3 от „Закон за предучилищното и училищното образование“ и на Чл. 43, ал.2, т.1, Чл. 45, Чл. 46, Чл. 47 и Чл. 49, ал.5 от  „Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“, Факултетът по науки за образованието и изкуствата, СУ „Свети Климент Охридски“, има право да обучава педагогически специалисти и е сертифициран за издаване на удостоверения за придобиване на кредити за атестация.

Цената на курса за обучение включва и издаването на удостоверението, т.е. то не е обвързано с допълнително заплащане.

ФНОИ сключва както индивидуални договори с педагогическите специалисти, така и договори с институцията, в която работят.

Таксите за обучение се заплащат на място в касата на ФНОИ /втори етаж/, както и по сметка
IBAN – BG52 BNBG 9661 3100 174301, BIC – BNBGBGSD, БНБ – София.
Във финансовия документ задължително трябва да фигурира факултета /ФНОИ/.
При желание на специализантите обучението може да бъде обвързано с придобиването на 1, 2 или 3 кредита.

Курсове за придобиване на кредити:

ПРЕДУЧИЛИЩНА И МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА
НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
Special Education and Speech Therapy
Social Pedagogy and Social Work
Music
Медиация в образователната и социалната сфера – ниво 1
Работа в мултикултурна среда
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА придобиване на кредити /изтегли/

Курсове за подготовка за придобиване на трета професионално-квалификационна степен:

Иновации в образованието – ЗАЯВЛЕНИЕ /изтегли/
Арттерапия за личностно развитиеЗАЯВЛЕНИЕ /изтегли/

Попълнете заявлението и го изпратете на електронната поща на инспектор СДК Лора Чорбаджийска: l.chorbadzijska@fppse.uni-sofia.bg

КОНТАКТИ

– 02 9706 262 / l.chorbadzijska@fppse.uni-sofia.bg– инспектор СДК Лора Чорбаджийска – записване на кандидатите и консултации за необходимите документи/данни и таксите за обучение.

rpenev@uni-sofia.bg – проф. дн Радослав Пенев – консултации относно тематичната актуалност на учебните програми.

Електронна система за обучение