Етични норми

Етичните правила на електронното списание Педагогически и социални изследвания се основават на нормите на Комитета за публикационна етика COPE1 и са съобразени с нормите на Етичния кодекс на академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“2.

Етичните правила се отнасят до всички участници в издателския процес: редакционен съвет, главен редактор, отговорни редактори, автори, рецензенти и гарантират високото качество и спазването на академичните стандарти на публикуваните текстове.

Авторските права върху статиите, публикувани в Педагогически и социални изследвания се запазват от авторите, но правата за първо публикуване се предоставят на списанието. Тъй като авторите запазват правата си за публикуване, те могат да качват статиите си в институционални уебсайтове, социални академични мрежи и др. като посочват списанието.

Задължения на редакционния съвет 

Редакционният съвет взима решения дали да приеме или откаже да публикува предложен материал въз основа на неговото съответствие на принципите на академичния морал, както и на редакционната политика и критериите за публикуване на списанието. Той може да върне материала на автора за корекции или преработване, както и да отклони неговото публикуване. Решенията за публикуване или отхвърляне на текстове се основават на оценките на рецензентите; на съобразяването с издателската политика на списанието; на спазването на правните изисквания по отношение на авторското право и плагиатството. Членовете на редакционната колегия са длъжни да не разкриват информация по отношение на предоставените ръкописи, като спазват условията на приетата процедура за рецензиране.

Членовете на редакционната колегия не трябва да използват за целите на собствената си изследователска работа непубликувани материали и научни тези, съдържащи се в предоставените ръкописи, без изричното съгласие на авторите. Членовете на редакционната колегия не трябва да участват в обсъждането на ръкописи, ако се намират в конфликт на интереси, произтичащи от конкурентност, сътрудничество и друг вид отношения с авторите или институциите, свързани с ръкописа.

Редакционната колегия на Педагогически и социални изследвания е длъжна да предприеме ответни мерки при възникнали оплаквания, претенции, несъгласия по отношение на предоставен ръкопис или публикация. Мерките включват свързване с авторите на ръкописа или публикуваната статия и отговор на съответното оплакване. При необходимост може да се осъществи консултиране с компетентни институции и изследователски екипи. Редакционната колегия взема отношение, като отхвърля или се съгласява с полученото оплакване, публикува бележка за корекция на съответния текст и други. Всеки установен акт на неетично поведение по отношение на публикационната дейност трябва да се разглежда с дължимото внимание и сериозност, дори и да бъде открит дълго време след излизането на публикацията.

За да осигури спазване на академичната етика в отношенията си с авторите, редакционната колегия на списание Педагогически и социални изследвания  разглежда всяка подадена жалба от страна на автора в търсене на бързо, справедливо и ефикасно решение

Задължения на главния редактор

Главният редактор проверява дали предложеният материал съответства на профила на списанието и издателската политика. Следващата стъпка изисква да провери дали трудът не се среща в базите данни, като използва програма за проверка на оригиналността. При наличие на данни за плагиатство информира редакционния съвет и отклонява предложената статия. При отсъствие на данни за съвпадение на текста на ръкописа с публикувани изследвания, главният редактор предоставя предложената статия на отговорния редактор на броя за рецензиране и редактиране.

 

Задължения на отговорните редактори

Отговорният редактор  проверява анонимния файл за наличие на името на автора в текста на материала или в наименованието на електронния файл. Той кореспондира с автора при необходимост от изясняване на обстоятелства, както и във връзка с рецензирането на статията.

Отговорният редактор  насочва анонимната статия за рецензиране на двама рецензенти, чиято компетентност е в тематиката на ръкописа. При отказ на някой от рецензентите насочва текста към друг подходящ рецензент. Рецензирането се извършва в условията на двойно анонимно рецензиране. След получаването на рецензиите, отразени в рецензенските карти, предприема действия по статията в съответствие с препоръките на рецензентите – приемане на статията, приемане с известни промени, приемане след значителни промени или отхвърляне на ръкописа. При необходимост статията подлежи на втори кръг на рецензиране.

Отговорният редактор обсъжда с главния редактор рецензиите и техните заключения и информира автора за решението. При приемане на статията насочва ръкописа към стилова редакция и корекция. При необходимост от усъвършенстване на статията информира автора за насоките и препоръките в рецензиите. Подобреният текст се проверява от отговорния редактор за изпълнение на необходимите промени и след приемането се насочва към стилова редакция и корекция.

 

Задължения на авторите

Авторите носят пряка отговорност за достоверността на научните си публикации и трябва да спазват указаните правила за цитиране.

Недопустимо е: плагиатството във всичките му форми; фалшифициране на данни и резултати в представения материал; изпращане едновременно за печат на един и същ ръкопис в различни списания или други издания; включване като съавтори на лица, които нямат реален принос в изследването и написването на съответния текст; използване на ненаучни аргументи; пропускане на приноси на други автори в изследваната област.

Авторите трябва да опишат своята работа, като се позовават коректно на източниците, да посочат и обективно да дискутират актуалността и научната значимост на изследването. 

Авторите свидетелстват за оригиналността на своя труд с декларация за авторство. 

Авторите трябва да гарантират, че са написали изцяло оригинален труд, а ако са използвали чужд, то той трябва да бъде цитиран. Плагиатството във всичките му форми (представяне на чужд труд като свой, парафразиране на съществени части от чужд труд без посочване на автора му, представяне на резултати от чужди изследвания като свои и др.) представлява неетично публикационно поведение и е неприемливо.

Авторите могат да бъдат помолени да предоставят на редакцията първични данни, свързани със статията. Те трябва да имат готовност да гарантират достъпа до тези данни на други учени и изследователи след публикуване на статията при условията на спазване на авторските права и собственост върху първичната информация.

Авторите са задължени да участват в процеса на анонимното рецензиране и да отговарят своевременно на запитвания от страна на редакторите във връзка с първичните данни, разяснения по текста или авторски права. Авторите трябва да коригират и отново да изпратят своя ръкопис след съобразяване с дадените коментари и препоръки. Ако автор открие значителни грешки или неточности в собствения текст, негово задължение е незабавно да уведоми редакторите и да си сътрудничи с тях, за да бъдат направени необходимите корекции.

 

Задължения на рецензентите

Рецензирането на статии за списание Педагогически и социални изследвания цели обективна оценка на приноса и оригиналността на научноизследователската работа на постъпилите текстове. Рецензиите помагат на редакционния съвет при взимане на решенията относно публикуването на постъпилите материали. Те имат за цел и да подпомогнат авторите при усъвършенстване на техните текстове.

Всеки ръкопис се предава на двама рецензенти, чиято изследователска дейност е най-близо до темата на ръкописа. Те получават анонимно копие на ръкописа, който оценяват по критериите в рецензентската карта.

Рецензент, който не се чувства достатъчно квалифициран, за да прецени научната стойност на предоставения му ръкопис, или не е в състояние да се справи в срок с възложената рецензия, е длъжен своевременно да информира редакционната колегия и да се откаже от рецензирането. Рецензентите не трябва да оценяват ръкописи при условие, че са в конфликт на интереси, произтичащ от конкурентност, сътрудничество и други отношения с всеки от авторите или институциите, свързани с ръкописа.

Рецензентите дават становище относно рецензирания от тях материал, което може да е една от четирите възможни, посочени в картата за рецензента:приема се; приема се след известна редакция; приема се след значителна редакция; отхвърля се. В случаи, когато едната рецензия предлага приемане на станията, а другата – отхвърляне, се посочва рецензент – арбитър, чието становище е окончателно.

Ръкописите, получени за рецензиране, трябва да се разглеждат като документи с авторски права. Рецензентите нямат право да разпространяват информация от получените за рецензиране ръкописи или да я използват в своята научна работа.

Рецензиите трябва да съдържат аргументирани и обективни оценки на ръкописите. Проявите на субективно отношение към съдържанието на текста са недопустими.

От рецензентите се очаква да установят дали авторите коректно се позовават на използваните източници. Те са длъжни да уведомят редакционния екип за всеки случай на пропуснато цитиране, както и за подобие или припокриване на ръкописа с други известни на тях публикации.

1 https://publicationethics.org/

2 https://astro.phys.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2020/11/Etichen-kodeks-SU.pdf