Изпращане на материали

Изберете Вход или Регистрация за да можете да изпратите материали.

Насоки за авторите

Подготовка за публикуване на ръкописи

Авторът (или един от авторите) се регистрира в платформата на списанието, а ако вече е регистриран, влиза със съответното потребителско име и парола. С регистрацията си в списанието авторът потвърждава своето задължение да спазва етичните правила на списанието.

За да бъде разгледани предложените за публикуване материали, авторът трябва да качи следните документи:

  1. Файл с текста на статията. Наименованието на авторския файл се формира от двете имена на автора, например: IvanPetrov-text-FNOI-ES.
  2. Анонимизиран файл на статията. Наименованието на анонимния файл се формира по същия начин, но имената на авторасезаместват сдумата, например: ANONIM-text-FNOI-ES. В този файл не трябва да има лични информация за автора или данни, които да подсказват авторството.
  3. Файл със сканирана декларация за авторство, виж.
  4. Файлове с диаграми, фигури и др., в оригиналната програма, с която са създадени. Ако файловете са повече от два, по-подходящо е да се изпратят до електронния адрес на списанието: journal-es@fnoi.uni-sofia.bg

Ръкописите могат да бъдат представени на български или английски език.

Обем и формление на текста

Препоръчителен обем на ръкописа – до 25 000 знака, включващи интервалите между знаците. Препоръчителен обем на резюмето – 100-150 думи.

Не се препоръчва използването на болд, специфично форматиране на текста по отношение на подчертаване, табулиране, използване на булети и др. Табулатори се допускат само при оформяне на таблици. Нов ред се въвежда с Enter.

Ръкописът се изпраща във формат .doc или .docx, като се странира в Word с: Paper Size – A4; Page Setup – Top: 2,5 см, Bottom: 2,5 см, Left: 2,5 см, Right: 2,5 см; Font – Times New Roman, 12 pt, Justify; Line Spacing – 1,5 lines; First Line: 1,5 см.

Фигурите (диаграмите, илюстрациите) и техните надписи освен в основния текст се представят и отделно в допълнителен файл/файлове. По изключение, когато обемът на фигурите е голям и не позволява поставяне в основния текст, задължително трябва да бъде посочено мястото им в текста – фиг. 1, фиг. 2 и т.н.  Таблиците са във формат .xls или .xls, а диаграмите, илюстрациите, схемите, фигурите, снимките и пр. – в .jpg или .tiff и минимална резолюция 300 dpi.

Структура на ръкописа

заглавие на статията (без съкращения или абревиатури)

имената на автора/ите без техните академични степени и длъжности (ако имат такива);

резюме, което ясно представя същността на проведеното изследване с акцент върху получените нови научни резултати

ключови думи 3 – 7 на български и английски език

пълен текст

благодарности; приложения (ако има такива)

литература - ако е на кирилица, с добавено транслитериране на латиница или превод, където има утвърден превод на източника

визитка на автора/ите с техните академични позиции, имена на училища или научни организации, ID номер от персонална регистрация в научни бази (Publons, ORCID, РИНЦ) - ако има такъв, служебен пощенски и електронен адрес, телефон – на български и английски език.

Цитиране

Цитирането в текста се прави на латиница, напр. (Tsvetkova, 2013) при общо позоваване и (Tsvetkova, 2013: 53) при точно цитиране с кавички. Когато се налага по изключение да се употреби цитат, по-дълъг от 40 думи, той се оформя като блок-цитат (с отстъп от двете страни, шрифт 11 пункта, курсив).

Представянето на литературните източници в списъка на литературата се оформя в APA стил (вж. Publication Manual of the American Psychological Association), който се използва широко в обществените и хуманитарните науки. Информация е достъпна и на: https://apastyle.apa.org/

Примери:

Книга с един автор

Цветкова, М. (2013) Цитирането: стадарт и стил. София : Библиоскоп. [Tsvetkova, M. (2013) Tsitiraneto: stadart i stil. Sofia : Biblioskop.]

Todorov, C. (2013) On human diversity: Nationalism, racism, and exoticism in French thought. Cambridge, Mass etc. : Harvard Univ. Press.

Книга с двама или повече автори

Илчев, И, Митев, П.& Кусева, М. (2003) Докосвания до Америка: ХІХ – нач. На ХХ в. София : Фонд. Хемимонт [Ilchev, I, Mitev, P.& Kuseva, M. (2003) Dokosvania do Amerika: 19 – nach. na 20 v. Sofia: Fond. Hemimont]

Статия в сборник или глава от редактирана книга

Сапунджиева, К. (2015) Фрагменти от биографията на постмодерния човек. В: Градев, Д. (Ред.) Другите в биографията на личността (с. 134-172) София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. [Sapundzhieva, K. (2015) Fragmenti ot biografiyata na postmodernia chovek. V: Gradev, D. (Red.) Drugite v biografiyata na lichnostta (s. 134-172) Sofia: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski“.]

Jensen, J. (2011) Understandings of Danish Pedagogical Practice. In: Cameron, C. & P. Moss (Eds.) Social Pedagogy and Working with Children and Young People. (pp. 141-158) London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Статия в научно списание

Георгиева, О. (2010) Развитие на критическо мислене чрез литературно образование. Педагогика, 3, 36-42.

Kim, W. Y., & Snider, W. D. (2008). Neuroscience: Overcoming inhibitions. Science, 322(5903), 869-872.

При повече от едно цитиране на източници от един и същи автор [или същата група автори, изброени  в една и съща последователност], цитирането става хронологично, по година на издаване, а източници, публикувани  в една и съща година, в списъка се подреждат по азбучен ред според заглавието на книгата, статията или главата.  До годината се задава малка латинска буква: a, b, c.

 

Процедури по подготовката за публикуване на статиите

След преглеждането на подадената статия от страна на главния редактор и отговорния редактор, авторът получава съобщение дали всички документи са според изискванията и дали има нужда от корекция по анонимния файл. Ако статията не отговаря на етичните норми на списанието, тя няма да бъде рецензирана и ще бъде отклонена.

Статиите са обект на рецензиране от независими рецензенти, които получават анонимния файл и дават становище за текста. Авторът и рецензентите остават анонимни един за друг (double-blind).

Отговорният редактор обобщава рецензиите и информира автора за решението на редакцията за публикуване, редактиране или отхвърляне на ръкописа. При решение за редактиране, авторът трябва да изпълни препоръката в указания срок или да оттегли статията си, като и в двата случая информира редакцията за решението си.

Приетите за публикуване статии подлежат на стилистична редакция и корекция, а резюмето и данните за автора се превеждат на английски език.

Преди публикуването авторът получава за потвърждение окончателния вид на текста.

Контролен списък за подготовка на подаване на материали

Всички подадени материали трябва да отговарят на следните изисквания.

  • Когато е възможно, URL на използваните източници е макиран като активен.
  • Предлаганата статия не е публикувана преди и не е предлагана за разглеждане в друго издание.
  • Спазени са изискванията към оформянето на текста, цитиранията и библиографията, описани в „Насоки към авторите“.

Декларация за поверителност

Имената и имейл адресите, въведени в сайта на списанието, се използват единствено за заявените от изданието цели и не се предоставят за други цели или на други страни.