Вход or Register to make a submission.

Списък с компонентите на депозираната статия

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • Предлаганата статия не е публикувана преди и не е предлагана за разглеждане в друго издание.
  • Файлът със статията е във формат .doc или .docx.
  • Когато е възможно, URL на използваните източници е макиран като активен.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • Изискванията към оформянето на текста, цитиранията и библиографията, са описани в „Указания към авторите“.

Указания към авторите

Публикуване на ръкописи

Ръкописите се изпращат на електронния адрес на списанието journal-es@fnoi.uni-sofia.bg,в два файла 1. авторски и 2. анонимен. Двата файла са идентични, но във втория не се допуска лична информация. Наименованието на авторския файл се формира от двете имена на автора, означението на съдържанието (основен текст, фигура1, диаграма4 и т.н.), например: IvanPetrov-text-FNOI-ES. Наименованието на анонимния файл се формира по същия начин, но имената на авторасезаместват сдумата, например: ANONIM-text-FNOI-ES. Към файловете с ръкописа се добавя и файл със сканирана декларация за авторство.

Ръкописите могат да бъдат представени на български или английски език.

Препоръчителен обем на ръкописа – до 25 000 знака, включващи интервалите между знаците. Препоръчителен обем на резюмето – 100-150 думи.

Не се препоръчва използването на болд, специфично форматиране на текста по отношение на подчертаване, табулиране, използване на булети и др. Табулатори се допускат само при оформяне на таблици. Нов ред се въвежда с Enter.

Ръкописът се изпраща във формат .doc или .docx, като се странира в Word с: Paper Size A4; Page Setup – Top: 2,5 см, Bottom: 2,5 см, Left: 2,5 см, Right: 2,5 см; Font Times New Roman, 12 pt, Justify; Line Spacing – 1,5 lines; First Line: 1,5 см.

Фигурите (диаграмите, илюстрациите) и техните надписи освен в основния текст се представят и отделно в допълнителен файл. По изключение, когато обемът на фигурите е голям и не позволява поставяне в основния текст, задължително трябва да бъде посочено мястото им в текста – фиг. 1, фиг. 2 и т.н.

 

Структура на ръкописа

заглавие на статията (без съкращения или абревиатури)

имената на автора/ите без техните академични степени и длъжности (ако имат такива);

резюме, което ясно представя същността на проведеното изследване с акцент върху получените нови научни резултати

3 – 7 ключови думи

пълен текст

благодарности; приложения (ако има такива)

литература - ако е на кирилица, с добавено транслитериране на латиница или превод, където има утвърден превод на източника

визитка на автора/ите с техните академични позиции, имена на училища или научни организации, ID номер от персонална регистрация в научни бази (Publons, ORCID, РИНЦ) - ако има такъв, служебен пощенски и електронен адрес – на английски език.

Цитиране

Цитирането в текста се прави на латиница, напр. (Tsvetkova, 2013) при общо позоваване и (Tsvetkova, 2013: 53) при точно цитиране с кавички. Когато се налага по изключение да се употреби цитат, по-дълъг от 40 думи, той се оформя като блок-цитат (с отстъп от двете страни, шрифт 11 пункта, курсив).Представянето на литературните източници в списъка на литературата се оформя в APA стил (вж. Publication Manual of the American Psychological Association), който се използва широко в обществените и хуманитарните науки.

Примери:

Книга с един автор

Цветкова, М. (2013) Цитирането: стадарт и стил. София : Библиоскоп. [Tsvetkova, M. (2013) Tsitiraneto: stadart i stil. Sofia : Biblioskop.]

Todorov, C. (2013) On human diversity: Nationalism, racism, and exoticism in French thought. Cambridge, Mass etc. : Harvard Univ. Press.

 

Книга с двама или повече автори

Илчев, И, Митев, П.& Кусева, М. (2003) Докосвания до Америка: ХІХ – нач. На ХХ в. София : Фонд. Хемимонт [Ilchev, I, Mitev, P.& Kuseva, M. (2003) Dokosvania do Amerika: 19 – nach. na 20 v. Sofia: Fond. Hemimont]

Статия в сборник или глава от редактирана книга

Сапунджиева, К. (2015) Фрагменти от биографията на постмодерния човек. В: Градев, Д. (Ред.) Другите в биографията на личността (с. 134-172) София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. [Sapundzhieva, K. (2015) Fragmenti ot biografiyata na postmodernia chovek. V: Gradev, D. (Red.) Drugite v biografiyata na lichnostta (s. 134-172) Sofia: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski“.]

Jensen, J. (2011) Understandings of Danish Pedagogical Practice. In: Cameron, C. & P. Moss (Eds.) Social Pedagogy and Working with Children and Young People. (pp. 141-158) London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Статия в научно списание

Георгиева, О. (2010) Развитие на критическо мислене чрез литературно образование. Педагогика, 3, 36-42.

Kim, W. Y., & Snider, W. D. (2008). Neuroscience: Overcoming inhibitions. Science, 322(5903), 869-872.

При повече от едно цитиране на източници от един и същи автор [или същата група автори, изброени  в една и съща последователност], цитирането става хронологично, по година на издаване, а източници, публикувани  в една и съща година, в списъка се подреждат по азбучен ред според заглавието на книгата, статията или главата.  До годината се задава малка латинска буква: a, b, c.

Декларация за поверителност

Имената и имейл адресите, въведени в сайта на списанието, се използват единствено за заявените от изданието цели и не се предоставят за други цели или на други страни.