Вход or Register to make a submission.

Указания към авторите

В момента се приемат ръкописи за бр. 2 за 2021 г. Срок за изпращане на ръкописите  е 10 ноември 11.2021 г. Ръкописите се качват директно в платформата на списанието след регистрация на авторите. Допълнителни файлове можете да изпратите на е-мейл: journal-SPL@fnoi.uni-sofia.bg

Следващите указания за авторите се отнасят за научно-изследователските ръкописи, подлежащи на рецензиране.

Изисквания към съдържанието на статиите:

Статиите трябва да съдържат оригинални, собствени проучвания на автора, имащи новаторски приноси за съответната научната област. Основната им цел не може да бъде да преразказват или повтарят вече публикувани резултати на други изследователи. Твърденията в текста е необходимо да са научно обосновани. Използва се научен стил на изложение. Статиите е необходимо да имат ясно откроени части: увод, методика на изследването, резултати, дискусия, изводи, заключение. Литературните източници, използвани в текста, е желателно да бъдат книги и статии, включени в световната система за рефериране, индексиране и оценяване. Цитирането на интернет източници е нежелателно, но ако все пак е необходимо, то да се упомене в бележките като URL към материал в pdf формат.

Рецензиране:

Постъпилите ръкописи, които са одобрени от главния редактор като тематика, оригиналност и технически изисквания преминават оценяване от анонимни и независими експерти (peer-review). За по-голяма обективност на оценките е избран вариантът „двойна слепота“ (double-blind), при който авторът и рецензентите са анонимни един за друг. Главният редактор изпраща статиите за рецензия на двама независими рецензенти. В изпратения вариант на статиите са заличени всички данни, насочващи към автора на статията или неговата месторабота.

Процедура за приемане на ръкописи:

  1. Авторът е необходимо да изпрати: 2 варианта на ръкописа на статията, онагледяване (таблици, диаграми, снимки и др.) като отделни файлове, подписана Декларация за авторство.
  • Статията се изпраща в два варианта – авторски и анонимен. Двата варианта са идентични, но в анонимния липсват данни, които могат да идентифицират автора (имена, месторабота, самоцитирания с упоменаване и др.). Наименованията на файловете се формират от двете имена на автора, означението на съдържанието (основен текст-text, фигура1-fig1, таблица1-tabl1 и т.н.), година, брой, абревиатура - SSPL. Наименованието на анонимния файл се формира по същия начин, като имената на автора се заместват с думата ANONIM.

Например: IvelinaAsenova-text-2020-1-SSPL

ANONIM-text-2020-1-SSPL

  • Декларацията за авторство се принтира, попълва, подписва и сканира като .doc или .pdf файл и се изпраща съвместно с файловете на статията. Ако материалът е в съавторство, необходима е Декларация от всеки от авторите.
  1. Главният редактор преглежда коректността на изпратените файлове. В случай, че те не отговарят на изискванията за оригиналност и непубликуваност на материала, съответствие на тематиката на списанието и спазване на изискванията за публикуване, главният редактор може да върне материала на автора без да го допусне за рецензиране.
  2. При получаване на коректни изисквани файлове, главният редактор съвместно с Дежурните редактори на броя определят двама рецензенти, на които изпращат анонимен текст. Авторът и рецензентите са двустранно анонимни. Рецензентите декларират липса на конфликт на интереси.
  3. След получаване на изготвените рецензии, Дежурните редактори на броя взимат решение за публикуване, връщане за корекция или отхвърляне на статията. Главният редактор информира автора за взетото решение. Авторът е необходимо да извърши исканите корекции (при необходимост)в посочения срок или да оттегли материала си, като и в двата случая информира за това редакцията на списанието.
  4. След приемането на статията, тя преминава през коректор, преводач за резюмето на английски език и финален преглед и одобрение на коректурата от автора.

 

Изисквания към техническото оформление:

Обемът на ръкописа се приема между 11000 и 46800 знака (6 и 26 страници), включително с всички онагледявания. Ръкописът може да бъде на български език или на английски език. Оформлението е в Microsoft Word (формат .doc или .docx), шрифт/Font – Times New Roman, 12 pt, новият ред се оформя с Enter/Tab.

Структурата на ръкописа включва заглавие, автор/и, институция на български и на английски език; резюме на български език в обем 80 - 300 знака (съобразено с обема на ръкописа); 5 ключови думи на английски език; основен текст; библиография; приложения. Накрая на статията се оформя текст „ЗА АВТОРА“, в който се посочва научна степен и длъжност на автора, име, месторабота, области на научни интереси, брой публикации, пощенски адрес и електронен адрес. Основният текст трябва да спазва нормите на книжовния език и правописа – пунктуация, нов ред и т.н.

Таблици, графики, фигури, диаграми, снимки и др. се означават ясно в основния текст и всяко от тях се изпраща още веднъж и като отделен, самостоятелен файл в един общ имейл. Таблиците са във формат .xls или .xls, а диаграмите, илюстрациите, схемите, фигурите, снимките и пр. – в .jpg или .tiff и минимална резолюция 300 dpi. Надписите на таблиците, диаграмите, илюстрациите, схемите и пр. се изписват над тях в италик с 11 pt, а надписите на фигурите и снимките се поставят под тях. Само думата „фигура“ се съкращава (Фиг.), всички други наименования се изписват изцяло. Примери за правилно формиране на надписите: Таблица 1. Резултати на контролната група.; Диаграма 1. Резултати на контролната група.; Фиг. 1. Резултати на контролната група.; и т.н.

Бележките е препоръчително да се избягват. Ако се налага тяхната употреба, те трябва да са минимален брой, последователно номерирани и се оформят под линия, а не в края на текста.

Цитирането в основния текст изисква да се посочи фамилията на автора на латиница, годината и страницата: (Vutova, 2011: 73), независимо на какъв език е публикацията. Ако авторите са двама или трима, те се посочват като (Ivanov, Nikolov, Atanasova, 2005: 204); ако авторите са повече от трима: (Stoeva et al., 2006: 58); ако публикацията се споменава в основния текст, но без да е включен точен цитат: (Geraskov, 1945). Когато се налага по изключение да се употреби цитат, по-дълъг от 40 думи, той се оформя като блок-цитат (с отстъп от двете страни, шрифт 11 пункта, курсив).

Библиографията включва само цитираната в изложението литература. Оформянето на библиографията е необходимо да отговаря на стандарта APA (American Psychological Association – APA). Изписването на библиографията съгласно стандарта APAизискваследнотоподреждане:

Името на автора/ите. (Годината на издаване). Заглавието на източника. Мястото на издаване: Името на издателството.

Препоръчително е да се ползват за справка посочените по-долу Примери за прилагане на стила АPА. Допълнителна информация за APA: https://apastyle.apa.org

Подрежда се по азбучен ред на редната дума и не се номерира, а всеки източник е на нов ред. Изворите (нормативни документи, архивни единици и т.н.) и източниците (научната литература) трябва да бъдат представени в отделни списъци (с отстъп между тях). Поредността на изписване на библиографията е следната: на латиница се изписва всяка редна дума заедно с годината - материалът се изписва на оригиналния език -в квадратни скоби се изписва изцяло на латиница чрез транслитерация.

Ако заглавието има официален превод на английски, то първо се изписва на български език, а в средните скоби се изписва официалният превод на английски език (така напр. е при законите и нормативните документи).

За публикации, преведени на български, имената на авторите (когато на оригиналния език са на латиница) в квадратните скоби се изписват на латиница по същия начин.

Транслитерацията на български език се прави според Закона за транслитерация: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135623667. Съответно, транслитерации на сръбски език: http://www.lexilogos.com/keyboard/serbian_conversion.htm; на руски език: https://2cyr.com/?7; на гръцки език: http://gr.translit.cc/.

 

 

Декларация за поверителност

Имената и имейл адресите, въведени в сайта на списанието, се използват единствено за заявените от изданието цели и не се предоставят за други цели или на други страни.