За списанието

Списание „Специална педагогика и Логопедия“ (ССПЛ) е  българско електронно академично списание (online ISSN 2683-1384) за наука, новини и обмяна на опит в областта на обучението и възпитанието, рехабилитацията, терапията и приобщаването на лицата със специални образователни потребности и/или комуникативни нарушения. Списанието е продължение на печатните издания сп. Специална педагогика & Логопедия (ISSN 2367-7821 print) и на сп. Специална педагогика  (ISSN 1310-7003).

Списанието се издава Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ), катедри „Специална педагогика" и "Логопедия“. Списанието излиза в електронна версия с ISSN. То е с периодичност два броя за календарна година. В него се публикуват оригинални научно-изследователски статии и студии, научни съобщения, практически опит, рецензии и отзиви. Отпечатването им е безплатно за авторите. Научно -изследователските статии и студии се одобряват след процедура за двойно анонимно рецензиране. Останалите публикации в списанието се одобряват с решение на Главния редактор и Дежурните редактори на съответния брой.

Списанието е реферирано, индексирано и листвано в следните международни бази данни: