Учебните занятия на студентите от редовна форма на обучение през зимен семестър на учебната 2020-2021 г.. ще се проведат чрез дистанционни средства

Учебните занятия на студентите от редовна форма на обучение във Факултета по науки за образованието и изкуствата, съгласно решение на Факултетния съвет на ФНОИ от 24.09.2020 г.  и Заповед на Ректора № РД 19-343/16.09.2020 г., ще се проведат чрез дистанционни средства, по предварително изготвените разписи за обучение на студентите – редовно обучение за зимен семестър на уч.2020/2021 г.

Съгласно Решението на Факултетния съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата се предвижда присъствена среща със студентите, редовно обучение по специалности и курсове /разпределени по групи, специално за срещите/    /ВИЖ ТУК/ , на които срещи ще бъде дадено указание за провеждане на занятията.

Срещите ще се проведат при спазване на стриктни противоепидемични санитарно-хигиенни изисквания. Студентите са разпределени за срещите в залите в групи при не повече от 30% изпълнен капацитет спрямо броя на местата в помещенията.

Всеки студент е длъжен да се яви в добро здраве, с лични предпазни средства – маска и ръкавици.

Записване на новоприетите студенти в ОКС Магистър за учебната 2020-2021 г.

Записването на кандидатите приети на Първо класиране (за места субсидирани от държавата) ще се извърши на 29.09.2020 г. от 10 до 16 часа в сградата на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Кабинет 201 – инспектор Антоанета Ананиева
За магистърски програми:
Ранно чуждоезиково обучение в началните класове
Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства

Кабинет 603 – инспектор Милка Белева
За магистърски програми:
Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения
Педагогика на масовата и художествена комуникация
Музикална педагогика
Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство

Кабинет 205 – инспектор Михаела Димитрова
За магистърски програми:
Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието (за бакалаври по логопедия)
Специална педагогика (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

1. Диплома (оригинал) и копие на дипломата за завършено средно образование. При записване дипломата оригинал се сверява и се връща на притежателя.
2. Лична карта или нотариално заверено пълномощно
3. Студентска книжка
4. Формуляр за записване на новоприети студенти.
5. Платежни документи за: платена по банков път семестриална такса.
Размерът на ГОДИШНИТЕ такси можете да видите:
За места субсидирани от държавата ТУК
За места с платено обучение ТУК
8. Декларация за здравно осигуряване (само за студенти, приети в редовна форма на обучение не навършили 26 години) – декларацията се попълва и се разпечатва.

ЗАПЛАЩАНЕТО НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ ПО БАНКОВ ПЪТ КАКТО СЛЕДВА:
 С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Св. Климент Охридски”
БНБ – централно управление – за всички студенти
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD
При плащане по банков път задължително се вписват:
Трите имена ( на обучаващия се)
ЕГН (на обучаващия се)
специалност
факултет

ПРИСЪСТВЕНА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – ОКТОМВРИ 2020 г. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Присъствената държавна изпитна сесия през месец октомври 2020г. ще се проведе при спазване на стриктни противоепидемични санитарно-хигиенни изисквания. Завършващите студенти ще бъдат разпределени в зали при не повече от 30% изпълнен капацитет спрямо броя места в помещенията. Всеки студент е длъжен да се яви в добро здраве, с лични предпазни средства – маска и ръкавици.

Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит или на държавен практико-приложен изпит трябва да бъдат в сградата на Факултета в 8,00 ч.; завършващите с дипломна защита – в 8.30 ч.:

27  ОКТОМВРИ 2020:

 • ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ – ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО ОТ 9:00 ЧАСА

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“  /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/

28 ОКТОМВРИ 2020:

 • ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ: НАЧАЛО ОТ 9:00 ЧАСА
 • НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ / ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/
 • НЕПРИСЪСТВЕНИ ДЪРЖАВНИ ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ ИЗПИТИ ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Държавните практико-приложни изпити на магистърските програми към катедра „Начална училищна педагогика“ ще се проведат присъствено. Всички останали държавни практико-приложни изпити на специалности към ФНОИ ще бъдат проведени неприсъствено през Мудъл. Моля, очаквайте допълнителна информация във връзка с графика и електронните адреси на провеждането.

29    ОКТОМВРИ 2020 – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА -НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

 НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“  /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

30 ОКТОМВРИ 2020 – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА   9:00 ЧАСА

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ / ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ / ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“  /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ ЛОГОПЕДИЯ

2 НОЕМВРИ 2020 – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ –  ОКС МАГИСТЪР:

НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

Защитите са за всички студенти от магистърски програми във ФНОИ, завършващи с разработването на дипломна работа. Всички дипломни работи е необходимо да преминат Факултетна процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи съобразно стриктно заложени срокове – моля, вижте ТУК.

Срок за подаване на молби за допускане до държавна изпитна сесия:  

от 14 октомври до 22 октомври 2020 г.

Студентите, които ще се явяват на държавни изпити през м. октомври 2020 г., подават електронно на имейла на съответния инспектор „Студенти“, заявление за допускане до държавен изпит – моля, вижте ТУК. След направена справка от страна на инспектора за студентското положение и установяване, че няма липсващи оценки, инспекторът потвърждава писмено, чрез имейл до студента, че заявлението е прието и може да се яви на държавен изпит. Представянето на снимките на съответния инспектор  „Студенти“  за изготвянето на дипломите ще бъде в деня на държавния изпит или защитата на дипломната работа.

Eелектронните адреси на инспекторите „Студенти“ са:

Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg
Антоанета Ананиева – a.ananieva@fppse.uni-sofia.bg
Милка Белева –   m.beleva@fppse.uni-sofia.bg
Михаела Димитрова – mihaelazd@uni-sofia.bg.

На вниманието на студентите от 3 и 4 курс, записани за учебната 2020/2021 от следните специалности на ФНОИ: ПНУП, Специална педагогика, ПУПЧЕ, НУПЧЕ, МПХК, Музика и Изобразително изкуство

Министерството на образованието и науката предвижда новата учебна година – 2020/2021 г. в системата на предучилищното и училищното образование да стартира присъствено. Отчитайки рисковете, свързани с пандемичната обстановка, пред които е изправено учителското съсловие, ще бъде създаден резерв от кадри, които да се включат при необходимост като преподаватели по различните предмети.

Във връзка с това, желаещите студенти от 3 и 4 курс, да се включат при необходимост като преподаватели в училищата в страната  от следните специалности на Факултета: ПНУП, Специална педагогика, ПУПЧЕ, НУПЧЕ, МПХК, Музика и Изобразително изкуство трябва да се регистрират в специално създаден модул в електронна система, достъпна на адрес: https://trademarket.mon.bg/login/student

Учебните занятия на студентите от задочна форма на обучение ще се проведат чрез дистанционни средства

Учебните занятия на студентите от задочна форма на обучение във Факултета по науки за образованието и изкуствата, съгласно Заповед на Ректора № РД 19-307/31.07.2020 г., ще се проведат чрез дистанционни средства, по предварително изготвените разписи за обучение на студентите – задочно обучение за зимен семестър на уч. 2020/2021 г.

Съгласно Решение на Деканския съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата от 12.08.2020 г. се предвижда присъствена среща със студентите, задочно обучение по специалности и курсове / разпределени по групи, специално за срещите/ в първия ден на очните занятия по обявените на сайта на ФНОИ разписи /ЩРАКНИ ТУК/, на които ще бъде дадено указание за провеждане на занятията.

Срещите ще се проведат при спазване на противоепидемиологичните санитарно-хигиенни изисквания.

Студентите са разпределени за срещите в залите в групи при не повече от 30% изпълнен капацитет спрямо броя на местата в помещенията. Всеки студент е длъжен да се яви с лични предпазни средства – маска и ръкавици.

Условно записване на студенти в по-горен курс

Съгласно Решение на Деканския съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата от 12.08.2020 г. условно записване на студенти в по-горен курс става с не повече от 3 невзети изпита от  последната година.

Студентите с повече от 3 изпита подават заявления до Декана на ФНОИ за съответните разрешения за записване.

Изпитна сесия септември 2019-2020 – график

Курсовете в които ще се провеждат изпити чрез системата Мудъл са дотъпни на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=5304

Необходимо е студентите да се самозапишат в курса на съответния преподавател с ключ: 1235

Редовно обучение:

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ЛОГОПЕДИЯ

ММТТ

МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА И ХУДОЖЕСТВЕНА КАМУНИКАЦИЯ

МУЗИКА

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК

ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК

СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ

Задочно обучение:

Предучилищна и начална училищна педагогика – задочно обучение

Социална педагогика – задочно обучение

Специална педагогика – задочно обучение

График за дежурства на администрацията на ФНОИ през м. август 2020 г.

 1. От 3.08.2020 г. до 7.08.2020 г.

– инспектор УД  Е.Вълчева – каб. 501

 • от 10.08.2020 г. до 14.08.2020 г. от 10 ч. до 15 ч.

Инспектор УД – Милка Белева – каб. 603

 • от 17.08.2020 г. до 21.08.2020 г. от 10 ч. до 15 ч.

Инспектор УД – Невена Пазова – каб. 401

 • от 24.08.2020 г. до 31.08.2020 г. от 10 ч. до 16 ч.

инспектор УД Михаела Димитрова – каб. 205
инспектор УД Александра Георгиева – каб. 201- на 24 и 25.08.2020г.;
гл. инспектор администрация Антоанета Ананиева – каб. 201 – 26.08 – 31.08.2020 г.;
инспектор студенти Ася Попова – каб. 314 на 24 и 25.08.2020 г.;
инспектор студенти Валентина Едуад – каб. 320 – 26 и 31.08.2020г.
инспектор студенти Албена Димитрова – каб. 314 на 27 и 28.08.2020г.;
инспектор студенти Весела Манолова – каб. 319 – 31.08.2020 г.

Прием в ОКС Магистър за учебната 2020-2021 г.

Кандидатстването за образователно-квалификационна степен “магистър” във Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“ за уч. 2020/2021 г. ще се проведе, както следва:

 • за места субсидирани от държавата от 31.08.2020 г. до 11.9.2020 г. вкл. – с провеждане на конкурсен изпит
 • за места срещу заплащане  от 31.08.2020 г. до 25.09.2020 г. – с прием по документи.
 • Кандидатстването за български граждани ще се извърши само ОНЛАЙН чрез регистрация в електронна система, която ще бъде достъпна в посочения период на адрес https://fnoi.kmk.uni-sofia.bg
 • За чуждестранни граждани кандидатстването ще се проведе чрез подаване на документи в сградата на ФНОИ, кабинет 320 в работните дни от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.

Общи условия за кандидатстване:

За уч. 2020/2021 г., ФНОИ приема кандидати за ОКС „магистър“ за места субсидирани от държавата чрез конкурсен изпит, а за обучение срещу заплащане с прием по документи. Правото за кандидатстване ползват лицата, които имат успех не по-малко от „добър“ от диплома за завършена степен на висшето образование /среден успех от семестриалните + среден успех от държавните изпити – не по-нисък от 7,00/.

Достъпът до електронната система изисква регистрация на кандидатите чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронна поща.

При кандидатстване по електронен път кандидатите прикачват електронни копия на необходимите документи.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Диплома оригинал, издадена от легитимно висше учебно заведение, след което се сканира корицата и приложението. При липса на издадена диплома – академична справка оригинал за завършилите други висши училища с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити и придобита квалификация, а за завършилите Софийския университет – уверение, заверено от сектор „Студенти“ на съответния факултет, с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити и придобита квалификация или заверено копие от приложението към дипломата.
 2. Диплома за средно образование.
 3. За завършилите висшето си образование в чужбина – документ за признато образование от Софийския университет или удостоверение от НАЦИД /ако има издадено до септември 2011 г./, както и документ за най-ниска положителна и най-висока оценка в съответната страна.
 4. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.
 5. Кандидатите с ТЕЛК (лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто); военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци /до 26-годишна възраст/ и майки с три и повече деца прикачат  документ/и за да бъдат освободени от такса.
 6. Чуждестранните граждани, които не кандидатстват лично (чрез посредник), трябва да предоставят и пълномощно на лицето, което ги представлява, както и формуляр за кандидатстване (ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК)
 7. След преглеждане на регистрацията на кандидат – студентите в системата ще бъде генериран входящ номер.

Таксата за участие в конкурса може да бъде платена по един от следните начини:

1. Чрез системата за разплащане ePay/EasyPay

2. С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
БНБ – ЦУ
Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD
При плащане по банков път задължително се вписват:
Задължено лице : Трите имена
ЕГН
Факултет : ФНОИ
Основание за плащане: КСК „ Магистър“

Годишни такси за уч. 2020-2021

Брой места за прием за обучение с държавна субсидия

Състезателни изпити:

Кандидатстващите за местата, субсидирани от държавата, полагат състезателни изпити, по предварително приети конкурсни програми.

Конкурсните изпити всградата на ФНОИ (виж на карта) ще се проведат на 16.09.2020 г., от 10 ч., съгласно утвърден предварителен график на изпитите:

 1. Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика – 16.09.2020 г. от 10 ч., каб. 501
 2. Специалност Социална педагогика – 16.09.2020 г. от 10 ч., каб. 232
 3. Специалност Специална педагогика – 16.09.2020 г. от 10 ч., зала 2
 4. Специалност Логопедия – 16.09.2020 г. от 10 ч., зала 213
 5. Специалност Музика – 16.09.2020 г. от 10 ч., зала 500
 6. Специалност Изобразително изкуство – 16.09.2020 г. от 10 ч., зала 607

Балообразуване:

Балообразуването на кандидатстващите за места, субсидирани от държавата е сума от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование /среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити/;

Балообразуването на кандидатстващите за места срещу заплащане става по бал, образуван от средния успех от семестриалните + средния успех от държавните изпити.

Класиране на кандидатите:

За първия етап на класирането за местата субсидирани от държавата Ректорът издава заповед за записване, което се осъществява във ФНОИ на 28, 29 и 30.09.2020 г.

За втория етап на класирането за местата субсидирани от държавата Ректорът издава заповед за записване, което се осъществява във ФНОИ на 9, 12 и 13.10.2020 г.

За класирането за местата срещу заплащане Ректорът издава заповед за записване, което се осъществява във ФНОИ на 9, 12 и 13.10.2020 г.

Записването на новоприетите кандидати ще бъде във ФНОИ. (гр. София, бул. Шипченски проход 69А) виж на карта

Повече информация за магистърските програми и кандидатстването, както и класирането на кандидатите – на сайта на ФНОИ – http://fnoi.uni-sofia.bg и на тел. 02/9706203 02/9706262

Магистърски програми по които ще бъде обявен прием за уч. 2020/2021 г.:

Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика   

 • Ранно чуждоезиково обучение в началните класове/задочна форма/ Магистър/3 сем. – държавна поръчка и платено обучение;
 • Начална училищна педагогика /за завършили други специалности/,/задочна форма/ Магистър/ 4 сем. – платено обучение;
 • Начална училищна педагогика /за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност /задочна форма/ Магистър/2 сем. – платено обучение;
 • Предучилищна педагогика за завършили други специалности/задочна форма/ Магистър/ 4 сем. – платено обучение;
 • Предучилищна педагогика /за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност /задочна форма /Магистър/2 сем. – платено обучение;
 • Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения /задочна форма/ – 3 семестъра, държавна поръчка и платено обучение;
 • Педагогика на масовата и художествена комуникация /задочна форма/ – 3 семестъра – държавна поръчка и платено обучение;
 • Образователни науки и интеркултурно възпитание /на английски език/ – 2 семестъра, редовна форма – платено обучение.

СПЕЦИАЛНОСТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 • Спортни дейности и туризъм /за завършили специалности с учителска правоспособност / редовна форма/ Магистър/ 2 сем.  – платено обучение.

СПЕЦИАЛНОСТ ЛОГОПЕДИЯ

 • Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието (за бакалаври по логопедия )/редовна форма Магистър/ 3 сем. – държавна поръчка и платено обучение;
 • Логопедия /за български граждани, завършили други специалности /редовна форма/ Магистър/ 4 сем. – платено обучение;
 • Логопедия /за чужденци, завършили други специалности/ – 4 семестъра,/редовна форма/ – платено обучение;
 • Логопедия /за български граждани, завършили други специалности /задочна форма/ Магистър/ 4 сем. – платено обучение;

СПЕЦИАЛНОСТ СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА        

 • Специална педагогика /за завършили други специалности /задочна форма/ Магистър/ 4 сем. – платено обучение;
 • Специална педагогика (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)/редовна форма /Магистър/ 3 сем. – държавна поръчка и платено обучение;
 • Специална педагогика /обучение на английски език/ – 3 семестъра, редовна форма, платено обучение;
 • Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения/редовна форма/ Магистър/ 3 сем. – платено обучение;

Специалност Социална педагогика  

 • Мениджмънт на социално-педагогическите дейности/ редовна форма/ Магистър 2 сем. – държавна поръчка и платено обучение;
 • Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства/ редовна форма/ Магистър 2 сем. – държавна поръчка и платено обучение;
 • Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители/ задочна форма/ Магистър 3 семестъра – държавна поръчка и платено обучение;

СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКА

 • Музикална педагогика /редовна форма/  Магистър 2 сем. – държавна поръчка и платено обучение;

СПЕЦИАЛНОСТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 • Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство/редовна форма/ Магистър/2 сем. – държавна поръчка и платено обучение;
 • Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство (за завършили други професионални направления)/редовна форма/ Магистър/3 сем. – платено обучение