Важно съобщение за абсолвентите ОКС „МАГИСТЪР“ на ФНОИ. Дейности, които следва да се изпълняват преди и след церемонията по връчване на дипломите на абсолвентите от ФНОИ на 7.03.2023 г.

Уважаеми абсолвенти,

За получаването на Вашите дипломи на 7.03.2023 г. е необходимо да следвате следните стъпки:

 1. Във фоайето пред Аулата на Университета влизате  през мястото, обозначено като ВХОД.
 2.  На МАСА № 1 полагате подпис в списъка за дипломата при Вашия инспектор по студентското положение. Списъците са изготвени по специалности и по факултетен номер.
 3. На МАСА № 2 полагате подпис в списъка за получаване на тогата. Списъкът е изготвен по азбучен ред за всички специалности общо, като са обособени места с букви от… до…
 4. Абсолвентите магистърска степен полагат подписи за дипломите и получават тогите от 9.00 ч.
 5. В церемониалното облекло на Софийския университет не се предвижда шапка.
 6.  В Аулата се остава до завършване на церемонията, след което се напуска, тогите се връщат на същото място и задължително се полага втори подпис за връщане на тогата. Важно е да се има предвид, че всеки носи лична финансова отговорност за тогата.
 7. Абсолвентите сядат в Аулата на местата след втория ред, като първите два реда са определени за Факултетния съвет и преподавателите.
 8. Поради големия брой абсолвенти е необходимо да се спазват указанията на служебните лица с оглед осигуряване на реда в Аулата и извън нея.

ПОРАДИ ОГРАНИЧЕНИЯ БРОЙ МЕСТА В АУЛАТА НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА ПРОМОЦИЯТА ЩЕ СЕ ДОПУСКАТ САМО АБСОЛВЕНТИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ФНОИ.

Допълнителна сесия за студентите от 4 курс – редовно и задочно обучение на специалностите от ФНОИ, ОКС „Бакалавър“ – април 2024г.

Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява допълнителна сесия за неположени изпити за студентите от 4 курс – редовно и задочно обучение ОКС „Бакалавър“ за всички специалности в периода от 1.04.2024 г. до 15.04.2024 г. Студентите, които имат неположени изпити, за да се явят на допълнителната сесия е необходимо в срок от 6 март до 13 март 2024 г. да подадат електронно заявление чрез инспекторите „студенти“ ОКС бакалавър до Декана на ФНОИ, /свободен текст/ в което се описват изпитите на които желаят да се явяват и титулярите на дисциплините.

За изпити с които студентите са записани условно в 4 курс се заплаща съответната такса.

Електронните адреси на инспекторите – студенти са:
Ася Попова –a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg
Весела Манолова – v.manolova@fppse.uni-sofia.bg
Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg
Радостина Добрева – rmdobreva@uni-sofia.bg

Графикът за изпитите за допълнителната сесия ще бъде качен на сайта на Факултета в срок до 26.03.2024 г.

Важно съобщение за абсолвентите. Дейности, които следва да се изпълняват преди и след церемонията по връчване на дипломите на абсолвентите от ФНОИ на 15.02.2024 г.

Уважаеми абсолвенти,

За получаването на Вашите дипломи на 15.02.2024 г. е необходимо да следвате следните стъпки:

 1. Във фоайето пред Аулата на Университета влизате  през мястото, обозначено като ВХОД.
 2.  На МАСА № 1 полагате подпис в списъка за дипломата при Вашия инспектор по студентското положение:
 • инспектор Ася Попова – a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg – специалностите:

Социална педагогика – редовно и задочно обучение
Предучилищна педагогика с чужд език – редовно обучение
Медийна педагогика и художествена комуникация – редовно обучение
Специална педагогика – редовно обучение

 • инспектор Радостина Добрева – rmdobreva@uni-sofia.bg – специалностите:

Предучилищна и начална училищна педагогика  – редовно обучение
Начална училищна педагогика с чужд език – редовно обучение

 • инспектор Весела Манолова – v.manolova@fppse.uni-sofia.bg – специалностите:

Музика – редовно обучение
Изобразително изкуство – редовно обучение
Специална педагогика – задочно обучение
Физическо възпитание и спорт – редовно обучение
Логопедия – редовно обучение

 • инспектор Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg – специалностите:

Чуждестранни студенти
Предучилищна и начална училищна педагогика  – задочно обучение
Графичен дизайн
Музикални медийни технологии и тонрежисура

 Списъците са изготвени по специалности и по факултетен номер.

 • На МАСА № 2 полагате подпис в списъка за получаване на тогата. Списъкът е изготвен по азбучен ред за всички специалности общо, като са обособени места с букви от… до…
 • Абсолвентите бакалавърска степен полагат подписи за дипломите и получават тогите от 9.00 ч.
 • В церемониалното облекло на Софийския университет не се предвижда шапка.
 • В Аулата се остава до завършване на церемонията, след което се напуска, тогите се връщат на същото място, откъдето са получени, и задължително се полага втори подпис за връщане на тогата. Важно е да се има предвид, че всеки носи лична финансова отговорност за тогата.
 • Абсолвентите сядат в Аулата на местата след втория ред, тъй като първите два реда са определени за Факултетния съвет и преподавателите.
 • Поради големия брой абсолвенти е необходимо да се спазват указанията на служебните лица с оглед осигуряване на реда в Аулата и извън нея.
 • Гостите се допускат до Аулата след 10.40 ч.

Прием в ОКС Магистър за летен семестър на учебната 2023-2024 г.

Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява прием за летен семестър на учебната 2023-2024 г., за следните магистърски програми:

Специална педагогика (обучение на английски език) – редовно обучение

Образователни науки и интеркултурно възпитание (на английски език) – редовно обучение

Срокът за кандидатстване е: от 24.01.2024 до 30.01.2024 г.

За граждани на Европейски Съюз, документи се подават от 24.01.2024 до 30.01.2024 г. в сградата на ФНОИ, кабинет 320 в работните дни от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.

За граждани извън Европейки Съюз, документите се подават в същия срок, в отдел „Прием на студенти“ в сградата на Ректората на СУ.

Общи условия за кандидатстване:

ФНОИ ще приема кандидати за ОКС „магистър“ за обучение срещу заплащане с прием по документи. Правото за кандидатстване ползват лицата, които имат успех не по-малко от „добър“ от диплома за завършена степен на висшето образование /среден успех от семестриалните + среден успех от държавните изпити – не по-нисък от 7,00/.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

·  Диплома за ОКС БКАЛАВЪР (или Магистър с 5 годишно обучение, дипломи за магистърски програми със срок на обучение 2,3 или 4 семестъра, се прилагат само ако е необходимо да се докаже педагогическа правоспособност) оригинал, издадена от легитимно висше учебно заведение.

·  Академична справка към дипломата за висше образование

·  Диплома за средно образование.

·  За завършилите висшето си образование в чужбина – заповед за признаване на образование от Софийския университет, както и документ за най-ниска положителна и най-висока оценка в съответната страна.

·  Документ за владеене на английски език – минимум ниво B2.

·  Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.

·  Лична карта (копие)

·  Чуждестранните граждани, които не кандидатстват лично (чрез посредник), трябва да предоставят и пълномощно на лицето, което ги представлява, както и формуляр за кандидатстване (ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК)

Таксата за участие в конкурса трябва да бъде платена:

С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
БНБ – ЦУ
Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD
При плащане по банков път задължително се вписват:
Задължено лице : Трите имена
ЕГН
Факултет : ФНОИ
Основание за плащане: КСК „ Магистър“

Класиране на кандидатите:

Класирането на одобрените кандидати, ще бъде обявено до 5.02.2024 г.Записването на новоприетите кандидати ще бъде във ФНОИ, каб. 320, от 6.02.2024 до 10.02.2024 г. (гр. София, бул. Шипченски проход 69А) виж на карта

Тържествено заседание на Факултетния съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата за: церемония за връчване на Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента на проф. д-р Катерина Караджова и церемония за връчване дипломите на завършилите студенти в ОКС Бакалавър през уч. 2022/2023 г.

Уважаеми абсолвенти,

Информираме Ви, че на 15 февруари 2024 г. от 11.00 ч. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ /бул. „Цар Освободител“ № 15/ ще се проведе тържествено заседание на Факултетния съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата и церемония за връчване дипломите на завършилите студенти в ОКС Бакалавър през уч. 2022/2023 г., които са дипломирани през м. юни и м. септември 2023 г. :

За целта е необходимо:

 • всички абсолвенти бакалавърска степен на ФНОИ да се явят пред Аулата на Университета в 9.00 ч. за получаване и обличане на тогите;
 • задължително се полага подпис в списъка за получаване на дипломата;
 • важно е всички абсолвенти предварително – най-късно до 30.01.2024 г., 16.00 ч., да заявят участието си в церемонията при съответните инспектори на e-mail адресите, както следва:
 • инспектор Ася Поповаa.jordanova@fppse.uni-sofia.bg – специалностите:

Социална педагогика – редовно и задочно обучение
Предучилищна педагогика с чужд език – редовно обучение
Медийна педагогика и художествена комуникация – редовно обучение
Специална педагогика – редовно обучение

 • инспектор Радостина Добреваrmdobreva@uni-sofia.bg – специалностите:

Предучилищна и начална училищна педагогика  – редовно обучение
Начална училищна педагогика с чужд език – редовно обучение

Музика – редовно обучение
Изобразително изкуство – редовно обучение
Специална педагогика – задочно обучение
Физическо възпитание и спорт – редовно обучение
Логопедия – редовно обучение

Чуждестранни студенти
Предучилищна и начална училищна педагогика  – задочно обучение
Графичен дизайн
Музикални медийни технологии и тонрежисура

 в противен случай няма да бъдат предвидени за получаване на дипломите;

 • церемониалното облекло на Софийския университет не предвижда шапка.

Тържествено заседание на Факултетния съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата зацеремония за връчване дипломите на завършилите студенти в ОКС Магистър през уч. 2022/2023 г.

Уважаеми абсолвенти,

Информираме Ви, че на 7 март 2024 г. от 11.00 ч. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ /бул. „Цар Освободител“ № 15/ ще се проведе тържествено заседание на Факултетния съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата и церемония за връчване дипломите на завършилите студенти в ОКС Магистър през уч. 2022/2023 г., които са дипломирани през м. юни и м. октомври 2023 г. :

За целта е необходимо:

 • всички абсолвенти магистърска степен на ФНОИ да се явят пред Аулата на Университета в 9.00 ч. за получаване и обличане на тогите;
 • задължително се полага подпис в списъка за получаване на дипломата;
 • важно е всички абсолвенти предварително – от 10.02 до 20.02.2024 г., 16.00 ч., да заявят участието си в церемонията при съответните инспектори на следните e-mail адреси:

Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg
Антоанета Ананиева – a.ananieva@fppse.uni-sofia.bg
Милка Белева –   m.beleva@fppse.uni-sofia.bg
Анелия Асенова – Семкова  – asenovasem@uni-sofia.bg

в противен случай няма да бъдат предвидени за получаване на дипломите; церемониалното облекло на Софийския университет не предвижда шапка.

Ден на кариерата във ФНОИ

На 5 декември 2023 г. във Факултета по науки за образованието и изкуствата се проведе Ден на кариерата. На това първо по рода си събитие за факултета 21 работодатели от сферата на образованието и социалните услуги представиха пред студенти от всички специалности своите дейности и конкретни кариерни предложения.

Деканът на Факултета по науки за образованието и изкуствата, проф. Милен Замфиров, откри форума и подчерта важността на това първо по вида си кариерно събитие във факултета, като обяви намерението си да го превърне в ежегодна традиция.

Проф. Мира Цветкова-Арсова, ръководител на Кариерния център на ФНОИ, благодари на участниците за активното сътрудничество и готовността им да участват в тази важна инициатива, подчертавайки важността от директна връзка между университета и работодателите. Тя изказа специални благодарности на г-жа Мария Каменова, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на частните училища за оказаната помощ в разпространението на информация за форума сред заинтересовани организации.

В Деня на кариерата на ФНОИ взеха участие следните организации:

образователен център Британика, Britanica park school, ЧДГ „Кидсвил“, ЧУ „Дени Дидро“, Фондация „Конкордия“, 150 ОУ „Цар Симеон І“, Медицински център „Деца с проблеми в развитието“, 95 СУ „Проф. Иван Шишманов“, 19 СУ „Елин Пелин“, РЦПППО-София град, ЧОУ Основно прогресивно училище-3, Stemy / Smarty kids, ЧОУ „Светлина“, ЧОУ „Джани Родари“, Център Блокс за деца и възрастни, ЧОУ „Евлоги и Христо Георгиеви“, ДГ „Слънчев Кът“, ЧДГ „Слънчев ангел“, Образователен център „Цар Симеон Велики“, ЧСОУ „Рьорих“, ЧДГ Детска къща Монтесори, както и кариерните консултанти от Ректората на СУ – г-жа Надя Стоянова и г-жа Мария Илиева.

Публична академична лекция

На 12.12.2023 г. от 15:30  часа в  зала 230 на ФНОИ  ще се проведе публичната академична лекция на  проф. дпн Милен Замфиров на тема „Всичко, което знаем за причините за аутизма. Любопитните резултати от един  социален експеримент.“