Прием в ОКС Магистър за учебната 2024-2025 г.

Кандидатстването за образователно-квалификационна степен “магистър” във Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“ за уч. 2024/2025 г. ще се проведе, както следва:

 • за места срещу заплащане  от 8.00 часа на 26.08.2024 г. до 17.00 часа на 20.09.2024 г. – с прием по документи.
 • Кандидатстването за български граждани ще се извърши само ОНЛАЙН чрез регистрация в електронна система, която ще бъде достъпна в посочения период на адресhttps://fnoi.kmk.uni-sofia.bg
 • За чуждестранни граждани кандидатстването ще се проведе чрез подаване на документи в сградата на ФНОИ, кабинет 320 в работните дни от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.

Общи условия за кандидатстване:

За уч. 2024/2025 г., ФНОИ приема кандидати за ОКС „магистър“ за обучение срещу заплащане с прием по документи. Правото за кандидатстване ползват лицата, които имат успех не по-малко от „добър“ от диплома за завършена степен на висшето образование /среден успех от семестриалните + среден успех от държавните изпити – не по-нисък от 7,00/. (За магистърските програми в специалност „Логопедия“, балът е 9)

Достъпът до електронната система изисква регистрация на кандидатите чрез валидни лични данни и валиден личен адрес на електронна поща.

При кандидатстване по електронен път кандидатите прикачват електронни копия на необходимите документи.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Диплома за ОКС БКАЛАВЪР (или Магистър с 5 годично обучение, дипломи за магистърски програми със срок на обучение 2,3 или 4 семестъра, се прилагат само ако е необходимо да се докаже педагогическа правоспособност) оригинал, издадена от легитимно висше учебно заведение, след което се сканира корицата и приложението. При липса на издадена диплома – академична справка оригинал за завършилите други висши училища с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити и придобита квалификация, а за завършилите Софийския университет – уверение, заверено от сектор „Студенти“ на съответния факултет, с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити, брой кредити от обучението и придобита квалификация или заверено копие от приложението към дипломата.
 2. Диплома за средно образование.
 3. За завършилите висшето си образование в чужбина – документ за признато образование от Софийския университет, както и документ за най-ниска положителна и най-висока оценка в съответната страна.
 4. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.
 5. Кандидатите с ТЕЛК (лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто); военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци /до 26-годишна възраст/ и майки с три и повече деца прикачат  документ/и за да бъдат освободени от такса.
 6. Чуждестранните граждани, които не кандидатстват лично (чрез посредник), трябва да предоставят и пълномощно на лицето, което ги представлява, както и формуляр за кандидатстване (ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК)
 7. След преглеждане на регистрацията на кандидат – студентите в системата ще бъде генериран входящ номер.

Таксата за участие в конкурса може да бъде платена по един от следните начини:

1. Чрез системата за разплащане ePay/EasyPay

2. С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
БНБ – ЦУ
Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD
При плащане по банков път задължително се вписват:
Задължено лице : Трите имена
ЕГН
Факултет : ФНОИ
Основание за плащане: КСК „ Магистър“

Годишни такси за уч. 2024-2025 – /Таксите ще бъдат обявени на по-късен етап/

Състезателни изпити:

Конкурсните изпити за местата платено обучение за магистърските програми в специалност „Музикални медийни технологии и тонрежисура“, специалност „Музика“ и Магистърска програма „Жестов език в образованието“, ще се проведат на 24.09.2024 г. от 10 ч. в сградата на ФНОИ (виж на карта).

Балообразуване:

Балообразуването на кандидатстващите за места срещу заплащане става по бал, образуван от средния успех от семестриалните + средния успех от държавните изпити от дипломата за предходната степен на Висше образование.

Класиране на кандидатите:

Класирането на одобрените кандидати, ще бъде обявено в системата за кандидатстване на 5-6.10.2024 г.

За класирането за местата срещу заплащане Ректорът издава заповед за записване, което се осъществява във ФНОИ на 7, 8, 9, 10 и 11 октомври 2024 г.

Записването на новоприетите кандидати ще бъде във ФНОИ. (гр. София, бул. Шипченски проход 69А) виж на карта

Повече информация за магистърските програми, както и класирането на кандидатите – на сайта на ФНОИ – https://fnoi.uni-sofia.bg и на тел. 02/9706203, 02/9706205, 02/9706262 (телефоните са активни в работно време – 9.00ч. – 17.00 ч)

Магистърски програми по които ще бъде обявен прием за уч. 2024/2025 г.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА:

Предучилищна педагогика за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)
Предучилищна педагогика (за завършили други специалности)
Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения
Ранно чуждоезиково обучение в началните класове-за кандидати с придобита професионална квалификация „учител“ без чуждоезикова подготовка
Ранно чуждоезиково обучение в началните класове-за кандидати с професионална квалификация „учител“ и с чуждоезикова подготовка
Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)
Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ:

Иновации в училищното физическо възпитание-за кандидати с професионална квалификация „учител по физическо възпитание и спорт“

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ ЛОГОПЕДИЯ:

Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието (за бакалаври по логопедия)
Логопедия (за български граждани, завършили други специалности) – редовно обучение
Логопедия (за български граждани, завършили други специалности) – задочно обучени
Речева патология и терапия

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА:

Специална педагогика (за завършили други специалности)
Специална педагогика и приобщаващо образование
Специална педагогика (обучение на английски език)
Слухово-речева рехабилитация (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)
Приобщаващо образование
Жестов език в образованието (за завършили други специалности)
Педагогика на зрително затруднените (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)
Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА:

Мениджмънт на социално-педагогическите дейности
Педагогически съветник в училище
Социално-педагогическа работа с деца и юноши

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКА:

Музикална педагогика – ръководство на музикална формация

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКАЛНИ МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТОНРЕЖИСУРА:

Аудиовизуален дизайн
Аудиопродукция и мастеринг

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО:

Педагогика и пластичен код на визуалните изкуства
Педагогика и пластичен код на визуалните изкуства (за завършили други професионални направления)

__________________________________________________________________________________

Educational Sciences and Intercultural Education (in English)

Образователни науки и интеркултурно възпитание (на английски език)

Присъствена държавна изпитна сесия – октомври 2024 г.  – образователно-квалификационна степен  “Магистър”

Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит или на присъствен държавен практико-приложен изпит трябва да бъдат в сградата на Факултета в 7.20 ч.; завършващите с дипломна защита – в 9.00ч.

Държавните практико-приложни изпити на специалност ПНУП в ОКС „магистър“ – магистърска програма „Начална училищна педагогика за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност“; магистърска програма „Начална училищна педагогика“ за завършили други специалности ще се проведат присъствено. Всички останали държавни практико-приложни изпити на останалите магистърски програми към ФНОИ ще бъдат проведени неприсъствено през Мудъл. /График на неприсъствените държавни практико-приложни изпити ще бъде качен допълнително/

24 октомври 2024г.:

 • ПРИСЪСТВЕН ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ: НАЧАЛО  8:00 ЧАСА
 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“  /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/
 • НЕПРИСЪСТВЕН ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО – ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ – МУДЪЛ

За всички магистърски програми във ФНОИ, където съществува по учебен план държавен практико-приложен изпит, без магистърските програми: НУП /за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност/ и НУП /за завършили други специалности/

25 октомври 2024г.:

 • ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛОСТТА: НАЧАЛО  8:00 ЧАСА
 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/ ;
 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/ – задочно обучение;
 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/ – задочно обучение;
 • МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ „ЛОГОПЕДИЯ“  редовно и задочно обучение;
 • МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ – редовно и задочно обучение;

28 октомври 2024г.:

 • ПРИСЪСТВЕН ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ: НАЧАЛО  8:00 ЧАСА
 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ / ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/

29 октомври 2024г.:

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛОСТТА: НАЧАЛО  8:00 ЧАСА

 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ / ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/
 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ И ТУРИЗЪМ“

30 октомври 2024г.:

 • ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ –  ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

Всички дипломни работи е необходимо да преминат Факултетна процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи съобразно стриктно заложени срокове. /виж тук/

Срок за подаване на заявления за допускане до държавна изпитна сесия:  

от 14 октомври до 21 октомври 2024 г., като студентите които завършват със защити на дипломни работи при успешно преминаване на  Факултетна процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи си подават своите  заявления на 18 и 21 октомври 2024 г.

Студентите, които ще се явяват на държавни изпити през м. октомври 2024 г., подават електронно на имейла на съответния инспектор „Студенти“, заявление за допускане до държавен изпит – моля, вижте ТУК. След направена справка от страна на инспектора за студентското положение и установяване, че няма липсващи оценки, инспекторът потвърждава писмено, чрез имейл до студента, че заявлението е прието и може да се яви на държавен изпит. Представянето на снимките на съответния инспектор  „Студенти“  за изготвянето на дипломите ще бъде в деня на държавния изпит или защитата на дипломната работа.

Eлектронните адреси на инспекторите „Студенти“ са:
Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg
Антоанета Ананиева – a.ananieva@fppse.uni-sofia.bg
Милка Белева –   m.beleva@fppse.uni-sofia.bg
Анелия Асенова – Семкова  – asenovasem@uni-sofia.bg.

КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“

Съгласно Национална програма „Млади учени и пост-докторанти-2“ (вж. https://web.mon.bg/bg/101140) и актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания  в Република България 2017-2030 г. (вж. https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1231) Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява конкурс за избор на млади учени и постдокторанти за заетост с продължителност  12 месеца  в следните две категории:

КатегорияМлади учени (МУ)Постдокторанти (ПД)
Изисквания за образованиеПридобита първа магистърска степен не по-рано от 01.10.2015 г.Придобита първа докторска степен не по-рано от 01.10.2019 г.
Заетост по трудов договор   от не по-малко от 6 месеца 4 ч. на ден4 ч. на ден
Млади учени и постдокторанти на трудов договор във ФНОИ (докторанти, асистенти, главни асистенти)75
Брутно месечно възнаграждение, лв.335.00 лв.400.00 лв. + 885.66 лв. за периода за мобилност и консумативи
Обща сума за 1 кандидат4 020.00 лв.4 800.00 лв.

Изисквания към кандидатите и проектните предложения

Темата на изследването се предлага от кандидата под формата на проектно предложение, което се представя на етап кандидатстване. Тя трябва  да бъде обвързана с научните области, за които Факултетът по науки за образованието и изкуствата  има акредитирани  програми и да попадат в поне една от  областите   на   НСРНИ   (2017-2030). Кандидатите трябва да отговарят на дефинициите за млад учен и постдокторант до края на договора. В края на срока на договора кандидатите представят отчет за извършената дейност до 15 ноември 2025 г.

Постдокторант, който отговаря на критериите за млад учен, кандидатства само в категорията „постдокторант“.

Критерии за оценка (свали)

Документи:

 1. Заявление за участие в конкурса (по образец) (свали)
 2. Декларация (по образец) (свали)
 3. Автобиография (по образец) (свали)
 4. Проектно предложение (по образец) (свали)
 5. Копие от диплома за получена ОКС „магистър“/ ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“    
 6. Списък с научни публикации (ако е приложимо)
 7. Списък с участие в научни проекти (ако е приложимо)
 8. Списък с участие в научни форуми с научен доклад (ако е приложимо)
 9. Списък с участия в художествено творчески мероприятия  (ако е приложимо)
 10. Списък с краткосрочни или дългосрочни специализации (ако е приложимо)

Документите се подават в периода 05.07.2024 г. – 05.08.2024 г. включително по електронен път на адресresearchcomp@fnoi.uni-sofia.bg, като кандидатите получават потвърждение за получаването.

Етапи на конкурса:

Срок на кандидатстване до 05.08.2024 г.

Уведомяване на кандидатите: 2 седмици след утвърждаване от Академичния съвет.

Назначаване на одобрените кандидати: септември 2024 г.

Неприсъствени държавни практико-приложни изпити – юни 2024

ОКС Бакалавър

Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, редовно обучение за част Предучилищна педагогика, Държавен практико приложен изпит, юни 2024 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=103992 – ключ за самозаписване: 1235

Специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“, редовно обучение, ОКС Бакалавър , Държавен практико приложен изпит, юни 2024 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=103991 – ключ за самозаписване: 1235

Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, задочно обучение за част Предучилищна педагогика, Държавен практико приложен изпит, юни 2024 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=103990 – ключ за самозаписване: 1235

Специалност „Медийна педагогика и художествена комуникация“, редовно обучение, ОКС Бакалавър , Държавен практико приложен изпит, юни 2024 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=103993 – ключ за самозаписване: 1235

Специалност „Изобразително изкстуво“, редовно обучение, ОКС Бакалавър , Държавен практико приложен изпит, юни 2024 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=104039 – ключ за самозаписване: 1235

Специалност „Логопедия“, Държавен практико приложен изпит, юни 2024, ОКС Бакалавър и ОКС Магистър, Държавен практико приложен изпит, юни 2024 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=104032 – ключ за самозаписване: 1235

ОКС Магистър

Магистърска програма „Предучилищна педагогика (за завършили други специалности)“, Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=103989 – ключ за самозаписване: 1235

Магистърска програма „Предучилищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)“, Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=103988 – ключ за самозаписване: 1235

Специалност „Логопедия“, Държавен практико приложен изпит, юни 2024, ОКС Бакалавър и ОКС Магистър, Държавен практико приложен изпит, юни 2024 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=104032 – ключ за самозаписване: 1235

Проф. Милен Замфиров, д.н, декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата към СУ получи наградата „Питагор“ за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки

Проф. Милен Замфиров, д.н, учен и преподавател от катедра „Специална педагогика“ и декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Кл. Охридски“ е носителят на наградата „Питагор“ за 2024 г. за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки.

Наградите „Питагор“ са най-престижните национални награди и се връчват от  Министерството на образованието и науката за 16-та поредна година.

Проф. Замфиров получи наградата от заместник-министъра на министерството на икономиката г-н Николай Павлов.

Милен Замфиров е професор по специална педагогика, като основните му научни интереси са насочени към методиката на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в областта на природните науки.

Призът „Питагор“ проф. Замфиров получава за предложеният, апробиран и внедрен образователен модел за идентифициране на ученици със специални образователни потребности, хронични заболявания, ученици в риск и талантливи ученици в българското училище.

Образователният модел улеснява общообразователният учител в избора му за най-ефективен подход в процеса на обучение в класната стая, където има и ученик със специални образователни потребности, и талантлив ученик, като подпомага двете групи, ангажирани с процеса на работа и обучение на талантливите ученици и учениците със специални образователни потребности – общообразователните и ресурсните учители.

Методите са приложими при ученици в риск и с хронични заболявания, което превръща представения модел като приложимо решение за приобщаващо образование, включващи всички групи деца и ученици, обект на приобщаващото образование – със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и талантливи ученици.

Проф. Замфиров, д.н. е основател и ръководител на Академията за деца към СУ „Св. Климент Охридски“.

От 2019 г. е декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“.

https://www.mon.bg/news/uchen-sred-parvite-1-v-sveta-v-rejtinga-na-stanfordskiya-universitet-poluchi-golyamata-nagrada-pitagor-na-mon/

Ден на отворените врати – Магистърски програми

На 04.06.2024 г. от 11 ч. до 17 ч. , във Факултета по науки за образованието и изкуствата, ще се проведе Ден на отворените врати, посветен на магистърските програми, по които ще се осъществява прием през следващата учебна година. Всеки, който проявява интерес, може да получи детайлна информация за условията на кандидатстване и обучение, за възможностите за бъдеща професионална реализация, както и да установи контакт с представители на ръководството на ФНОИ и преподаватели от съответната област.
Заповядайте, очакваме ви!

Кампания за избираеми дисциплини за новата учебна 2024/2025 г. в СУСИ

На вниманието на всички студенти!!!!

Обявена е кампания за избираеми дисциплини за новата учебна 2024/2025 г. в СУСИ.

За студентите в ЗАДОЧНА ФОРМА на обучение, кампанията стартира на 20.05.2024 до 14.06.2024 г.

За студентите в РЕДОВНА ФОРМА на обучение, кампанията стартира на 20.05.2024 до 14.06.2024 г.

Студентите от ПНУП р.о. и ПНУП з.о., които ще бъдат в 4 курс през уч. 2024/2025 г., трябва да посочат една избираема дисциплина и една факултативна.

Моля, влезте в СУСИ!!!

Публична академична лекция

На 15.05.2024 г. от 12:00 часа в  зала 213 на ФНОИ  ще се проведе публичната академична лекция на  доц. д-р Александър Ранев на тема „Позитивен подход при работа с деца с предизвикателно поведение.“