Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“, предоставя дигитална колекция „Учебна литература“

Уважаеми, читатели,

напомняме ви, че можете да използвате нашата дигитална колекция „Учебна литература“, която представя актуални учебни материали по различните университетски специалности. Включени са необходими за студентите студии, статии, монографии и периодични издания.
http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/102

Обявяване на резултатите от конкурсната сесия по Националната научна програма Млади учени и постдокторанти за 2020 година

Комисията разгледа предложенията и взе решения за допустимост и класиране на постъпилите общо 11 проектни предложения. Оповестените резултати са кодирани, кандидатите са надлежно поименно уведомени по телефон, а по електронен път им е предоставен кодът във връзка с изискванията за защита на личните данни.

Решението на комисията е, че 3 от подадените проектни предложения не са допуснати до класиране поради установени технически несъответствия или недопустимост на кандидатите.

Проектни предложения с кодове ПДВ4 и ПДВ5 не са допуснати поради неспазване на изискванията за кандидатстване и представяне на предложенията на хартиен носител и в електронен вариант.

Предложение ПДВ1 не е класирано, тъй като кандидатът не отговаря на категорията, за която кандидатства.

По отношение на класирането:

В категория Млади учени без трудовоправни отношения с ФНОИ  предложение МУВ1 е със среден брой точки 58.2 и кандидатът е избран.

В категорията Постдокторанти без трудовоправни отношения с ФНОИ  предложение ПДВ2 е класирано с 70,3 точки, а ПДВ3 с 61.1. Избран е кандидатът с по-висок брой точки. В категорията Постдокторанти в трудовоправни отношения с, ФНОИ  са класирани и  петте подадени предложения. Точките са както следва: ПДВт1 68,7 т., ПДВт2, 54,8 т., ПДВт3 71,7 т., ПДВт4 61 т. и ПДВт5 69,8 т. Избрани са и петимата кандидати.

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – АПРИЛ 2020 Г. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Във връзка със Заповед на Ректора РД -19-124/8.03.2020 г. за преустановяване на учебните занятия се променят датите за провеждане на държавните изпити от мартенската сесия, както следва:

Държавен практико-приложен изпит /за магистърски програми, в които е предвиден по учебен план/ – 9 април 2020 г.

Защити на дипломни работи – 10 април 2020 г. по график, обявен от катедрите.

Писмен държавен изпит по специалността – 10 април 2020 г.,7,20ч.

Срок за подаване на молби за допускане до държавна изпитна сесия – от 23.03.2020 г. до 30.03.2020 г.

Към молбата се прилага снимка за документи, надписана с трите имена и факултетен номер.

Конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА  НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ от средствата, отпуснати на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ със заповед на Ректора на СУ N РД 19-62/07.02.2020 г.

Съгласно Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ (вж. https://www.mon.bg/bg/100542) и актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания  в Република България 2017-2030 г. (вж. http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1231) Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява конкурс за избор на млади учени и постдокторанти за заетост с продължителност 6 месеца  в следните две категории:

Категория Млади учени (МУ) Постдокторанти (ПД)
Изисквания за образование Придобита първа магистърска степен не по-рано от 01.10.2010 г. Придобита първа докторска степен не по-рано от 01.10.2015 г.
Заетост по трудов договор   от 1 април 2020 г. до 30 септември 2020   г. 4 ч. на ден 4 ч. на ден
Млади учени и постдокторанти на трудов договор във ФНОИ 3 5
Брутно месечно възнаграждение, лв 228.50 лв. 410 лв.
Обща сума за 1 кандидат 1 371 лв. 2 460 лв.
Новоназначени  млади учени и постдокторанти 1 1
Брутно месечно възнаграждение, лв. 450 лв 750 лв.
Обща сума за 1 кандидат 2 700 лв. 4 500 лв.

Изисквания към кандидатите и проектните предложения

Темата на изследването се предлага от кандидата под формата на проектно предложение, което се представя на етап кандидатстване. Тя трябва  да бъде обвързана с научните области, за които Факултетът по науки за образованието и изкуствата  има акредитирани  програми и да попадат в поне една от  областите   на   НСРНИ   (2017-2030), тематичните направления на ИСИС 2020; научната инфраструктура от Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ) Кандидатите трябва да отговарят на дефинициите за млад учен и постдокторант до края на договора. Кандидатите могат да са на трудов договор или да нямат трудов договор с ФНОИ. В края на срока на договора кандидатите представят отчет за извършената дейност до 15 октомври 2020 г.

Постдокторант, който отговаря на критериите за млад учен, кандидатства само в категорията „постдокторант“.

Критерии за оценка (свали)

Документи:

  1. Заявление за участие в конкурса (по образец) (свали)
  2. Декларация (по образец) (свали)
  3. Автобиография (по образец) (свали)
  4. Проектно предложение (по образец) (свали)
  5. Копие от диплома за получена ОКС „магистър“/ ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“    
  6. Списък с научни публикации (ако е приложимо)
  7. Списък с участие в научни проекти (ако е приложимо)
  8. Списък с участие в научни форуми с научен доклад (ако е приложимо)
  9. Списък с участия в художествено творчески мероприятия  (ако е приложимо)
  10. Списък с краткосрочни или дългосрочни специализации (ако е приложимо)

Документите се подават във ФНОИ  на хартиен носител в един екземпляр в периода 04.03.2020 г. – 06.03.2020 г.   от 10:00 до 12:00 часа в деканата при инспектор Антоанета Ананиева и в същия срок се изпращат по електронен път на адресresearchcomp@fnoi.uni-sofia.bg

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите. След сравняване на съдържанието оригиналите се връщат на приносителя.

Етапи на конкурса:
Срок на кандидатстване до 06.03.2020 г.
Оценяване: до 13.03.2020 г.  
Уведомяване на кандидатите: до 20.03. 2020 г.
Назначаване на одобрените кандидати: от 01.04. 2020 г.

Съобщение за редовните докторанти от ФНОИ

Във връзка с предоставяне на средства за допълнителни стипендии на редовните докторанти съгласно ПМС № 90 от 2000 г. за насърчаване на образователната и научната им дейност е необходимо всички допустими редовни докторанти, получили апликационната форма по имейл, да я попълнят и депозират на хартиен носител в срок от 18.02.2020 г. до 28.02.2020 г., между 14.00 ч. и 16.00 ч., в кабинет 222 при инспектор Петя Русева, а електронния  вариант да изпратят на адрес p.ruseva@fppse.uni-sofia.bg.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ФАКУЛТЕТЪТ ПО НАУКИ ЗА  ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА

О Б Я В Я В А

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ОТ 1.04.2020 г.  ДО 15.04.2020 г. ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ 4 КУРС, КОИТО ЩЕ СЕ ДИПЛОМИРАТ ПРЕЗ 2020 г.

Молби за явяване на изпити се подават при съответните инспектори студенти в срок до 16.03.2020 г.

ФАКУЛТЕТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА: СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

27 февруари 2020 г., четвъртък, 12:00 часа,
зала 512 на ФНОИ

Студентите и докторантите ще имат възможност да се запознаят с условията, реда и начина за кандидатстване, както и със спецификата на изискванията на партньорските на ФНОИ университети.
Напомняме, че електронната система за кандидатстване за 2020/2021 академична година ще бъде отворена на 20.02.2020г. и студентите и докторантите ще могат да подадат своите документи до 6 март 2020г.
ОЧАКВАМЕ ВИ!


Организатор на събитието:
доц. дн Розалина Енгелс-Критидис,
Еразъм координатор на ФНОИ,
е-мейл: r.engels@fppse.uni-sofia.bg

УНИВЕРСИТЕТСКА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

19 февруари 2020 г., сряда, 14:00-17:00ч.,
Аулата – Ректорат,
СУ „Св. Климент Охридски“

Организатор на събитието:
Отдел „Международно сътрудничество“,
СУ „Св. Климент Охридски“
e-mail: intern@admin.uni-sofia.bg