Конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА  НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ от средствата, отпуснати на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ със заповед на Ректора на СУ N РД 19-62/07.02.2020 г.

Съгласно Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ (вж. https://www.mon.bg/bg/100542) и актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания  в Република България 2017-2030 г. (вж. http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1231) Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява конкурс за избор на млади учени и постдокторанти за заетост с продължителност 6 месеца  в следните две категории:

Категория Млади учени (МУ) Постдокторанти (ПД)
Изисквания за образование Придобита първа магистърска степен не по-рано от 01.10.2010 г. Придобита първа докторска степен не по-рано от 01.10.2015 г.
Заетост по трудов договор   от 1 април 2020 г. до 30 септември 2020   г. 4 ч. на ден 4 ч. на ден
Млади учени и постдокторанти на трудов договор във ФНОИ 3 5
Брутно месечно възнаграждение, лв 228.50 лв. 410 лв.
Обща сума за 1 кандидат 1 371 лв. 2 460 лв.
Новоназначени  млади учени и постдокторанти 1 1
Брутно месечно възнаграждение, лв. 450 лв 750 лв.
Обща сума за 1 кандидат 2 700 лв. 4 500 лв.

Изисквания към кандидатите и проектните предложения

Темата на изследването се предлага от кандидата под формата на проектно предложение, което се представя на етап кандидатстване. Тя трябва  да бъде обвързана с научните области, за които Факултетът по науки за образованието и изкуствата  има акредитирани  програми и да попадат в поне една от  областите   на   НСРНИ   (2017-2030), тематичните направления на ИСИС 2020; научната инфраструктура от Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ) Кандидатите трябва да отговарят на дефинициите за млад учен и постдокторант до края на договора. Кандидатите могат да са на трудов договор или да нямат трудов договор с ФНОИ. В края на срока на договора кандидатите представят отчет за извършената дейност до 15 октомври 2020 г.

Постдокторант, който отговаря на критериите за млад учен, кандидатства само в категорията „постдокторант“.

Критерии за оценка (свали)

Документи:

 1. Заявление за участие в конкурса (по образец) (свали)
 2. Декларация (по образец) (свали)
 3. Автобиография (по образец) (свали)
 4. Проектно предложение (по образец) (свали)
 5. Копие от диплома за получена ОКС „магистър“/ ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“    
 6. Списък с научни публикации (ако е приложимо)
 7. Списък с участие в научни проекти (ако е приложимо)
 8. Списък с участие в научни форуми с научен доклад (ако е приложимо)
 9. Списък с участия в художествено творчески мероприятия  (ако е приложимо)
 10. Списък с краткосрочни или дългосрочни специализации (ако е приложимо)

Документите се подават във ФНОИ  на хартиен носител в един екземпляр в периода 04.03.2020 г. – 06.03.2020 г.   от 10:00 до 12:00 часа в деканата при инспектор Антоанета Ананиева и в същия срок се изпращат по електронен път на адресresearchcomp@fnoi.uni-sofia.bg

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите. След сравняване на съдържанието оригиналите се връщат на приносителя.

Етапи на конкурса:
Срок на кандидатстване до 06.03.2020 г.
Оценяване: до 13.03.2020 г.  
Уведомяване на кандидатите: до 20.03. 2020 г.
Назначаване на одобрените кандидати: от 01.04. 2020 г.

Съобщение за редовните докторанти от ФНОИ

Във връзка с предоставяне на средства за допълнителни стипендии на редовните докторанти съгласно ПМС № 90 от 2000 г. за насърчаване на образователната и научната им дейност е необходимо всички допустими редовни докторанти, получили апликационната форма по имейл, да я попълнят и депозират на хартиен носител в срок от 18.02.2020 г. до 28.02.2020 г., между 14.00 ч. и 16.00 ч., в кабинет 222 при инспектор Петя Русева, а електронния  вариант да изпратят на адрес p.ruseva@fppse.uni-sofia.bg.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ФАКУЛТЕТЪТ ПО НАУКИ ЗА  ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА

О Б Я В Я В А

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ОТ 1.04.2020 г.  ДО 15.04.2020 г. ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ 4 КУРС, КОИТО ЩЕ СЕ ДИПЛОМИРАТ ПРЕЗ 2020 г.

Молби за явяване на изпити се подават при съответните инспектори студенти в срок до 16.03.2020 г.

ФАКУЛТЕТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА: СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

27 февруари 2020 г., четвъртък, 12:00 часа,
зала 512 на ФНОИ

Студентите и докторантите ще имат възможност да се запознаят с условията, реда и начина за кандидатстване, както и със спецификата на изискванията на партньорските на ФНОИ университети.
Напомняме, че електронната система за кандидатстване за 2020/2021 академична година ще бъде отворена на 20.02.2020г. и студентите и докторантите ще могат да подадат своите документи до 6 март 2020г.
ОЧАКВАМЕ ВИ!


Организатор на събитието:
доц. дн Розалина Енгелс-Критидис,
Еразъм координатор на ФНОИ,
е-мейл: r.engels@fppse.uni-sofia.bg

УНИВЕРСИТЕТСКА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

19 февруари 2020 г., сряда, 14:00-17:00ч.,
Аулата – Ректорат,
СУ „Св. Климент Охридски“

Организатор на събитието:
Отдел „Международно сътрудничество“,
СУ „Св. Климент Охридски“
e-mail: intern@admin.uni-sofia.bg

Завърши випуск 2019 г. на Факултета по науки за образованието и изкуствата

280 бакалаври и магистри от випуск 2019 г. на Факултета по науки за образованието и изкуствата получиха дипломите си за завършено висше образование. С отличен успех са 54 абсолвенти. Четирима завършват с пълен отличен.

Повече за събитието може да прочетете ТУК

Прием на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър“ след висше образование за летния семестър на уч. 2019/2020 година

Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява прием на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър“ след висше образование за летния семестър на уч. 2019/2020 година в следните магистърски програми:

1.        Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика

Магистърска програма Образователни науки и интеркултурно възпитание /на английски език/ – 2 семестъра – редовна форма, обучение срещу заплащане;

2.        Специалност Специална педагогика

Магистърска програмаСпециална педагогика на английски език – 3 семестъра – редовна форма, срещу заплащане;

3.        Специалност Музикални медийни технологии и тонрежисура

Магистърска програма „Аудиовизуален дизайн /на английски език/ – редовно обучение – 2 семестъра, срещу заплащане;

4.        Специалност Графичен дизайн

Магистърска програма Графичен дизайн /за завършили други професионални направления/, редовно обучение – 3 семестъра, срещу заплащане.

Документи за кандидатстване за образователно-квалификационна степен “магистър” във Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“, за летен семестър на уч. 2019/2020 г. ще се приемат, както следва:

от 27.1.2020 г. до 31.1.2020 г. вкл. за места срещу заплащане с прием по документи.

 • Документите се подават за български граждани в стая 201,
 • за чуждестранни граждани – стая 320

в работните дни от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.

Общи условия за кандидатстване:

За летен семестър на уч. 2019/2020 г. ФНОИ приема кандидати за ОКС „магистър“ само за обучение срещу заплащане по бал от дипломата. Правото за кандидатстване ползват лицата, които имат успех не по-малко от „добър“ от диплома за завършена степен на висшето образование /среден успех от семестриалните + среден успех от държавните изпити – не по-нисък от 7,00/.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Молба по образец
 2. Диплома оригинал, издадена от легитимно висше. При липса на издадена диплома – академична справка – оригинал за завършилите други висши училища с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити и придобита квалификация, а за завършилите Софийския университет – уверение, заверено от сектор „Студенти“ на съответния факултет, с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити и придобита квалификация или заверено копие от приложението към дипломата.
 3. Диплома за средно образование.
 4. Лична карта.
 5. За завършилите висшето си образование в чужбина документ за признато образование от Софийския университет или удостоверение от НАЦИД /ако има издадено до септември 2011 г./, както и документ за най-ниска положителна и най-висока оценка в съответната страна.
 6. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв.
 7. Кандидатите с ТЕЛК (лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто) представят документ във факултета в кабинет 201, за да бъдат освободени от такса.

Балообразуване:

Класирането на кандидатите за места срещу заплащане става по бал, образуван от средния успех от семестриалните + средния успех от държавните изпити.

Максимален бал – 12.

Класиране за места срещу заплащане – 12.02.2020 г.,

Записване на приетите студенти от 13 – 14.02.2020 г. във ФНОИ. Повече информация за магистърските програми, както и класирането на кандидатите – на сайта на ФНОИ – fnoi.uni-sofia.bg

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – МАРТ 2020 Г. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Държавен практико-приложен изпит /за магистърски програми, в които е предвиден по учебен план/ – 26 март 2020 г.

Защити на дипломни работи – 27 март 2020 г. по график, обявен от катедрите.

Писмен държавен изпит по специалността – 27 март 2020 г., 7,20 ч.

Срок за подаване на молби за допускане до държавна изпитна сесия – от 9.03.2020 г. до 16.03.2020 г. Студентите, които ще бъдат на защита на дипломни работи подават молби и готовите дипломни работи на 13 и 16 март 2020 г., след като са получили потвърждение, че дипломните им работи са преминали успешно антиплагиатската процедура. Към молбата се прилага снимка за документи, надписана с трите имена и факултетен номер.

Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков: „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“

Уважаеми колеги,

Факултетът по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски” има удоволствието да ви покани да участвате в:

Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината
от рождението нa проф. д-р Георги Бижков

„ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“

София, 15 и 16 май 2020 г.,
СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат

Програмата на конференцията включва работа в тематични сесии, чиито научни полета ще бъдат допълнително уточнени след получаване на заявките от участниците. В работата на конференцията ще бъде обособена и докторантска сесия.

Времето за представяне на докладите е до 10 минути, а пълните текстове ще бъдат публикувани преди конференцията в рецензиран сборник с ISBN.

Заявки за участие се приемат до 21 февруари 2020 г. на e-mail адрес conffnoi20@fppse.uni-sofia.bg, контактно лице: доц. д-р Маргарита Бакрачева. (ИЗТЕГЛЕТЕ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ: .DOC или .PDF)

Срокът за изпращане на пълните доклади е 21 март 2020 г.

Срокът за рецензирането на докладите и получаването на потвърждение от организаторите за приемане на материалите за публикуване е 31 март 2020 г.

Повече информация за конференцията, заедно с формата на заявката за участие и техническите изисквания към докладите, ще откриете в прикачената покана. (ПОКАНА)

Очакваме Ви!

С поздрав,

Организационен комитет на конференцията:

доц. дпн Милен Замфиров – председател

доц. д-р Маргарита Бакрачева

доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис

проф. дн Радослав Пенев

доц. Милена Блажиева

доц. д-р Николай Цанев

проф. дпн Николай Попов

проф. д-р Адриан Георгиев

доц. д-р Габриела Кирова

доц. д-р Неда Балканска

проф. д-р Стефан Алтъков

проф. д-р Нели Бояджиева

доц. д-р Марина Пиронкова

гл. ас. д-р Галина Георгиева

гл. ас. д-р Любка Алексиева

гл. ас. д-р Диана Игнатова

гл. ас. д-р Емилия Караминкова-Кабакова

гл. ас. д-р Ралица Димитрова

ас. д-р Цвета Петрова

ас. д-р Мария Валявичарска-Караиванова

Александра Георгиева