Допълнителен конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за летния семестър на академичната 2023/2024 г.

Краен срок за подаване на документи: 16 октомври 2023 г., 17:00 ч.
https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2023/09/19/ka131_2023-2024_2/ 

Съобщение

Във връзка с ползването на полагаем годишен отпуск от служителите на ФНОИ  студентите  през м. август 2023 г. ще се обслужват с намалено работно време от 10 ч. до 15 ч.

Уверения за прехвърляне на студенти в ОКС „бакалавър“ ще се издават в периода от 25.08.2023 г. до 31.08.2023 г. от 10 ч. до 16 ч..

Присъствена държавна изпитна сесия – октомври 2023 г.  – образователно-квалификационна степен  “Магистър”

Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит или на присъствен държавен практико-приложен изпит трябва да бъдат в сградата на Факултета в 7.20 ч.; завършващите с дипломна защита – в 8.30ч.

Държавните практико-приложни изпити на специалност ПНУП в ОКС „магистър“ – магистърска програма „Начална училищна педагогика за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност“; магистърска програма „Начална училищна педагогика“ за завършили други специалности ще се проведат присъствено. Всички останали държавни практико-приложни изпити на останалите магистърски програми към ФНОИ ще бъдат проведени неприсъствено през Мудъл. /График на неприсъствените държавни практико-приложни изпити ще бъде качен допълнително/

24 октомври 2023г.:

 • ПРИСЪСТВЕН ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ: НАЧАЛО  8:00 ЧАСА
 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“  /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/
 • НЕПРИСЪСТВЕН ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО – ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ – МУДЪЛ

За всички магистърски програми във ФНОИ, където съществува по учебен план държавен практико-приложен изпит, без магистърските програми: НУП /за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност/ и НУП /за завършили други специалности/

25 октомври 2023г.:

 • ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛОСТТА: НАЧАЛО  8:00 ЧАСА
 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/ ;
 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/ – задочно обучение;
 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/ – задочно обучение;
 • МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ „ЛОГОПЕДИЯ“  редовно и задочно обучение;
 • МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ – редовно и задочно обучение;

26 октомври 2023г.:

 • ПРИСЪСТВЕН ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ: НАЧАЛО  8:00 ЧАСА
 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ / ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/

27 октомври 2023г.:

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛОСТТА: НАЧАЛО  8:00 ЧАСА

 • МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ / ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/
 • ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – за МП „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове“ – /за кандидати с придобита професионална квалификация „учител“ без чуждоезикова подоготовка/

2 ноември 2023г.:

 • ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ –  ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

Всички дипломни работи е необходимо да преминат Факултетна процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи съобразно стриктно заложени срокове. /виж тук/

Срок за подаване на заявления за допускане до държавна изпитна сесия:  

от 16 октомври до 20 октомври 2023 г., като студентите които завършват със защити на дипломни работи при успешно преминаване на  Факултетна процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи си подават своите заявления на 19 и 20 октомври 2023 г.

Студентите, които ще се явяват на държавни изпити през м. октомври 2023 г., подават електронно на имейла на съответния инспектор „Студенти“, заявление за допускане до държавен изпит – моля, вижте ТУК. След направена справка от страна на инспектора за студентското положение и установяване, че няма липсващи оценки, инспекторът потвърждава писмено, чрез имейл до студента, че заявлението е прието и може да се яви на държавен изпит. Представянето на снимките на съответния инспектор  „Студенти“  за изготвянето на дипломите ще бъде в деня на държавния изпит или защитата на дипломната работа.

Eлектронните адреси на инспекторите „Студенти“ са:
Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg
Антоанета Ананиева – a.ananieva@fppse.uni-sofia.bg
Милка Белева –   m.beleva@fppse.uni-sofia.bg
Анелия Асенова – Семкова  – asenovasem@uni-sofia.bg.

Прием в ОКС Магистър за учебната 2023-2024 г.

Кандидатстването за образователно-квалификационна степен “магистър” във Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“ за уч. 2023/2024 г. ще се проведе, както следва:

 • за места срещу заплащане  от 8.00 часа на 28.08.2023 г. до 17.00 часа на 21.09.2023 г. – с прием по документи.
 • Кандидатстването за български граждани ще се извърши само ОНЛАЙН чрез регистрация в електронна система, която ще бъде достъпна в посочения период на адресhttps://fnoi.kmk.uni-sofia.bg
 • За чуждестранни граждани кандидатстването ще се проведе чрез подаване на документи в сградата на ФНОИ, кабинет 320 в работните дни от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.

Общи условия за кандидатстване:

За уч. 2023/2024 г., ФНОИ приема кандидати за ОКС „магистър“ за обучение срещу заплащане с прием по документи. Правото за кандидатстване ползват лицата, които имат успех не по-малко от „добър“ от диплома за завършена степен на висшето образование /среден успех от семестриалните + среден успех от държавните изпити – не по-нисък от 7,00/. (За магистърските програми в специалност „Логопедия“, балът е 9)

Достъпът до електронната система изисква регистрация на кандидатите чрез валидни лични данни и валиден личен адрес на електронна поща.

При кандидатстване по електронен път кандидатите прикачват електронни копия на необходимите документи.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Диплома за ОКС БКАЛАВЪР (или Магистър с 5 годично обучение, дипломи за магистърски програми със срок на обучение 2,3 или 4 семестъра, се прилагат само ако е необходимо да се докаже педагогическа правоспособност) оригинал, издадена от легитимно висше учебно заведение, след което се сканира корицата и приложението. При липса на издадена диплома – академична справка оригинал за завършилите други висши училища с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити и придобита квалификация, а за завършилите Софийския университет – уверение, заверено от сектор „Студенти“ на съответния факултет, с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити, брой кредити от обучението и придобита квалификация или заверено копие от приложението към дипломата.
 2. Диплома за средно образование.
 3. За завършилите висшето си образование в чужбина – документ за признато образование от Софийския университет, както и документ за най-ниска положителна и най-висока оценка в съответната страна.
 4. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.
 5. Кандидатите с ТЕЛК (лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто); военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци /до 26-годишна възраст/ и майки с три и повече деца прикачат  документ/и за да бъдат освободени от такса.
 6. Чуждестранните граждани, които не кандидатстват лично (чрез посредник), трябва да предоставят и пълномощно на лицето, което ги представлява, както и формуляр за кандидатстване (ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК)
 7. След преглеждане на регистрацията на кандидат – студентите в системата ще бъде генериран входящ номер.

Таксата за участие в конкурса може да бъде платена по един от следните начини:

1. Чрез системата за разплащане ePay/EasyPay

2. С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
БНБ – ЦУ
Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD
При плащане по банков път задължително се вписват:
Задължено лице : Трите имена
ЕГН
Факултет : ФНОИ
Основание за плащане: КСК „ Магистър“

Годишни такси за уч. 2023-2024

Състезателни изпити:

Конкурсните изпити за местата платено обучение за магистърските програми в специалност „Музикални медийни технологии и тонрежисура“, специалност „Графичен дизайн“ и специалност „Музика“, ще се проведат на 26.09.2023 г. от 10 ч. в сградата на ФНОИ (виж на карта).

Балообразуване:

Балообразуването на кандидатстващите за места срещу заплащане става по бал, образуван от средния успех от семестриалните + средния успех от държавните изпити от дипломата за предходната степен на Висше образование.

Класиране на кандидатите:

За класирането за местата срещу заплащане Ректорът издава заповед (до 6.10.2023г) за записване, което се осъществява във ФНОИ на 9, 10, 11, 12 и 13 октомври 2023 г.

Записването на новоприетите кандидати ще бъде във ФНОИ. (гр. София, бул. Шипченски проход 69А) виж на карта

Повече информация за магистърските програми, както и класирането на кандидатите – на сайта на ФНОИ – https://fnoi.uni-sofia.bg и на тел. 02/9706203, 02/9706205, 02/9706262 (телефоните са активни в работно време – 9.00ч. – 17.00 ч)

Магистърски програми по които ще бъде обявен прием за уч. 2023/2024 г.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА:

Предучилищна педагогика за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

Предучилищна педагогика (за завършили други специалности)

Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения

Монтесори педагогиката в дигиталното общество

Ранно чуждоезиково обучение в началните класове-за кандидати с придобита професионална квалификация „учител“ без чуждоезикова подготовка

Ранно чуждоезиково обучение в началните класове-за кандидати с професионална квалификация „учител“ и с чуждоезикова подготовка

Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)

Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ:

Спортни дейности и туризъм (за завършили специалности с учителска правоспособност)

Иновации в училищното физическо възпитание-за кандидати с професионална квалификация „учител по физическо възпитание и спорт“

Физическо възпитание и спорт (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ ЛОГОПЕДИЯ:

Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието (за бакалаври по логопедия)

Логопедия (за български граждани, завършили други специалности) – редовно обучение

Логопедия (за български граждани, завършили други специалности) – задочно обучени

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА:

Специална педагогика (за завършили други специалности)

Специална педагогика и приобщаващо образование

Специална педагогика (обучение на английски език)

Слухово-речева рехабилитация (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)

Приобщаващо образование

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА:

Мениджмънт на социално-педагогическите дейности

Педагогически съветник в училище

Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКА:

Музикална педагогика – ръководство на музикална формация

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКАЛНИ МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТОНРЕЖИСУРА:

Аудиовизуален дизайн

Музикален артмениджмънт

Аудиовизуална реставрация

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО:

Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство

Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство (за завършили други професионални направления)

Изкуства и STEAM образование

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН:

Дизайн на книгата

Корпоративен дизайн

__________________________________________________________________________________

Educational Sciences and Intercultural Education (in English)

Образователни науки и интеркултурно възпитание (на английски език)

Присъствена държавна изпитна сесия – септември 2023 г. – образователно-квалификационна степен „Бакалавър“

Студентите, явяващи се на писмен държавен изпит или на присъствен държавен практико-приложен изпит трябва да бъдат в сградата на Факултета в 7.20 ч.; завършващите с дипломна защита – в 9.30ч.

Държавните практико-приложни изпити на специалностите: ОКС „бакалавър“ – специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – част Начална училищна педагогика ще се проведат присъствено. Всички останали държавни практико-приложни изпити на специалностите към ФНОИ ще бъдат проведени неприсъствено през Мудъл. /График на неприсъствените държавни практико-приложни изпити ще бъде качен допълнително/

13 СЕПТЕМВРИ 2023г.:

ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ В МУДЪЛ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В КОИТО Е ПРЕДВИДЕН ПО УЧЕБЕН ПЛАН

14 СЕПТЕМВРИ 2023г.:

ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ (ЗА ЧАСТ „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“): НАЧАЛО  8:00 ЧАСА

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“ – редовно обучение;

„ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ – редовно и задочно обучение (БАКАЛАВРИ) за част „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА ;

ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО 10:00 ЧАСА, БЛ. 2, СТУДИО 4

„МУЗИКАЛНИ МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТОНРЕЖИСУРА“

16 СЕПТЕМВРИ 2023 г.:

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛОСТТА – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО  8:00 ЧАСА

18 СЕПТЕМВРИ 2023г.:

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК – ОКС БАКАЛАВЪР: НАЧАЛО 8:00 ЧАСА

„ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“ – редовно обучение;

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК“ – редовно обучение;

„МЕДИЙНА ПЕДАГОГИКА И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ“ – редовно обучение;

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ –  ОКС БАКАЛАВЪР, СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН: НАЧАЛО 10:00 ЧАСА

19 СЕПТЕМВРИ 2023г.:

ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ В УЧИЛИЩЕ

„ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“

Защитите са за студентите от ОКС „бакалавър“ във ФНОИ, завършващи с разработването на дипломна работа. Всички дипломни работи е необходимо да преминат Факултетна процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи съобразно стриктно заложени срокове. /Вижте тук /.

Срок за подаване на заявления за допускане до държавна изпитна сесия:  

от 8 до 11септември 2023 г., като студентите които завършват със защити на дипломни работи при успешно преминаване на  Факултетна процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи си подават своите  заявления в същия срок – 8 – 11 септември 2023 г.

Студентите, които ще се явяват на държавни изпити през м. септември 2023 г., подават електронно на имейла на съответния инспектор „Студенти“, заявление за допускане до държавен изпит – моля, вижте ТУК. След направена справка от страна на инспектора за студентското положение и установяване, че няма липсващи оценки, инспекторът потвърждава писмено, чрез имейл до студента, че заявлението е прието и може да се яви на държавен изпит. Представянето на снимките на съответния инспектор  „Студенти“  за изготвянето на дипломите ще бъде в деня на държавния изпит или защитата на дипломната работа.

Eлектронните адреси на инспекторите „Студенти“ са:

Ася Попова –a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg

Весела Манолова – v.manolova@fppse.uni-sofia.bg

Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg

Неприсъствени държавни практико-приложни изпити – юни 2023

ОКС Бакалавър

Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, редовно обучение за част Предучилищна педагогика, Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88532 – ключ за самозаписване: 1235

Специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“, редовно обучение, ОКС Бакалавър , Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88533 – ключ за самозаписване: 1235

Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, задочно обучение за част Предучилищна педагогика, Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88534 – ключ за самозаписване: 1235

Специалност „Медийна педагогика и художествена комуникация“, редовно обучение, ОКС Бакалавър , Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88553 – ключ за самозаписване: 1235

Специалност „Изобразително изкуство“, редовно обучение, ОКС Бакалавър , Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88538 – ключ за самозаписване: 1235

ОКС Магистър

Магистърска програма „Предучилищна педагогика (за завършили други специалности)“, Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88535 – ключ за самозаписване: 1235

Магистърска програма „Предучилищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)“, Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88536 – ключ за самозаписване: 1235

Магистърска програма „Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство (за завършили други специалности)“, Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88537 – ключ за самозаписване: 1235

Магистърска програма „Слухово-речева рехабилитация“, Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88525 – ключ за самозаписване: 1235

Магистърска програма „Логопедия“, редовно обучение , Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88546 – ключ за самозаписване: 1235

Магистърска програма „Логопедия“, задочно обучение , Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88547 – ключ за самозаписване: 1235

Магистърска програма „Специална педагогика (за завършили други специалности)“, задочно обучение , Държавен практико приложен изпит, юни 2023 – https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=88548 – ключ за самозаписване: 1235