Сборници

Сборник с доклади към Юбилейна научна конференция с международно участие, посветена на 135-годишнината от създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и 3-годишнината от създаването на катедра „Логопедия“ към Факултета по науки за образованието и изкуствата, 10–11 ноември 2023 г.

Сборник Четвърта научно-практическа конференция „Образование и изкуства: Традиции и перспективи“ – 2023 г.

Сборник Трета научно-практическа конференция „Образование и изкуства: Традиции и перспективи“ – 10-11.11.2022 г.

140 години предучилищно образование в България: постижения и хоризонти – Електронно издание (unipress.bg)

РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ. 15 ГОДИНИ ПО-КЪСНО. София, 30–31.05.2022 г

Сборник втора научно-практическа конференция „Образование и изкуства: Традиции и перспективи“ – 11-12.11.2021 г.

Научно-практическата конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков – „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“ – 2020 г.