Магистърски програми

Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“:

Предучилищна педагогика /за завършили други специалности/.
Предучилищна педагогика /за педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност/.
Образователни науки  и интеркултурно възпитание  /на английски език/
Educational Sciences and Intercultural Education  (in English)
Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)
Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)
Ранно чуждоезиково обучение в началните класове
Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения
Педагогика на масовата и художествената комуникация

Специалност „Специална педагогика“:

Специална педагогика
Специална педагогика за завършили специална педагогика и други педагогически специалности
SPECIAL EDUCATION FOR GRADUATES IN SPECIAL EDUCATION AND OTHER PEDAGOGICAL SPECIALTIES
Ерготерапия за деца и лица с нарушения /редовно/
Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието /редовно – за бакалаври по логопедия/
Логопедия /редовно и задочно – за българи, завършили други специалности/
Логопедия /редовно – за чужденци, завършили други специалности/

Специалност „Физическо възпитание и спорт“:

Спортни дейности и туризъм (за завършили специалности с учителска правоспособност по физическо възпитание и спорт, завършили преквалификация по физическо възпитание и спорт, педагози със специализация по физическо възпитание и спорт)


Специалност „Музика“:

Музикална педагогика
Музикални и мултимедийни технологии
Музикални и мултимедийни технологии /за завършили други специалности/
Аудиовизуален дизайн
Филмова и сценична музика
Audiovisual Design (in English)

Кандидатмагистърска кампания за учебната 2020-2021 г. /АРХИВ/

Кандидатмагистърска кампания за учебната 2019-2020 г. /АРХИВ/

bg_BGБългарски
bg_BGБългарски en_USEnglish