Магистърски програми

Кандидатмагистърска кампания за учебната 2024-2025 г.


Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“:

Предучилищна педагогика /за завършили други специалности/.
Предучилищна педагогика /за педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност/.
Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)
Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)
Ранно чуждоезиково обучение в началните класове
Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения
Педагогика на масовата и художествената комуникация
Монтесори педагогиката в дигиталното общество

Специалност „Специална педагогика“:

Специална педагогика (за завършили други специалности)
Специална педагогика и приобщаващо образование
Специална педагогика (обучение на английски език)
Слухово-речева рехабилитация (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)
Приобщаващо образование

Специалност „Логопедия“:

Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието /редовно – за бакалаври по логопедия/
Логопедия /редовно – за българи, завършили други специалности/
Логопедия /задочно – за българи, завършили други специалности/
Логопедия /редовно – за чужденци, завършили други специалности/

Специалност „Социална педагогика“:

Педагогически съветник в училище /задочна форма/
Мениджмънт на социално-педагогическите дейности /редовна и задочна форма/
Социално-възпитателна и пробационна  дейност с правонарушители /задочна форма/
Консултиране и социално-педагогическа помощ на семействата /редовна и задочна форма/
Социално-педагогическа работа с деца и юноши /задочна форма/

Специалност „Физическо възпитание и спорт“:

Спортни дейности и туризъм (за завършили специалности с учителска правоспособност по физическо възпитание и спорт, завършили преквалификация по физическо възпитание и спорт, педагози със специализация по физическо възпитание и спорт)


Специалност „Музика“:

Музикална педагогика – ръководство на музикална формация
Аудиовизуален дизайн
Филмова и сценична музика
Audiovisual Design (in English)
Музикален артмениджмънт
Аудиопродукция и мастеринг

Специалност „Изобразително изкуство“:

Педагогика и пластичен код на визуалните изкуства (2 семестъра)
Педагогика и пластичен код на визуалните изкуства (3 семестъра)


Образователни науки  и интеркултурно възпитание  /на английски език/
Educational Sciences and Intercultural Education  (in English)

Кандидатмагистърска кампания за учебната 2023-2024 г. /АРХИВ/

Кандидатмагистърска кампания за учебната 2022-2023 г. /АРХИВ/

Кандидатмагистърска кампания за учебната 2021-2022 г. /АРХИВ/