Следдипломна квалификация

СЛЕДДИПЛОМНИ КВАЛИФИКАЦИИ И КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА

1 Подготовка на учители за работа с деца със специални образователни потребности Следдипломна квалификация 12 месеца
2 Предучилищна педагогика Следдипломна квалификация 12 месеца
3 Начална училищна педагогика Следдипломна квалификация 12 месеца
4 Ранно чуждоезиково обучение по английски език Следдипломна квалификация 12 месеца
5 Терапевтични практики при аутизъм Следдипломна квалификация 3 месеца
6 Арттерапевтична социално-педагогическа работа при емоционално-поведенчески проблеми Следдипломна квалификация 4 месеца
7 Европейска политика – концепции за реализиране на мултилатерални проекти Следдипломна квалификация Краткосрочен курс
8 Екологично образование в началното училище Следдипломна квалификация Краткосрочен курс
9 Ключови компетентности в обучението по математика, природни и обществени  науки в началните класове Следдипломна квалификация Краткосрочен курс
10 Модулно обучение по физическо възпитание и спорт Следдипломна квалификация Краткосрочен курс
11 Разработване на образователни проекти Следдипломна квалификация Краткосрочен курс
12 Кризисна интервенция Следдипломна квалификация 6 месеца
13 Социална педагогика (неспециалисти) Следдипломна квалификация 6 месеца
14 Аниматор в туристически атракционен център Следдипломна квалификация 12 месеца
15 Педагогически и технически аспекти на работата с мултимедиен проектор (за завършили степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър с педагогическа правоспособност) Следдипломна квалификация Краткосрочен курс
16 Педагогически и технически аспекти на работата с интерактивна бяла дъска Следдипломна квалификацияКраткосрочен курс
17 Съвременен образователен софтуер за деца и ученици Следдипломна квалификацияКраткосрочен курс
18 Работа с електронни варианти на учебниците по български език и литература в 1. – 4. клас Следдипломна квалификацияКраткосрочен курс
19 Методика на обучението на деца и ученици по безопасност на движението по пътищата Следдипломна квалификацияКраткосрочен курс
20 Периодично обучение. Интерактивни технологии  и техники в обучението по БДП Следдипломна квалификацияКраткосрочен курс
21 Педагогически аспекти на работата със софтуерната система Енвижън Следдипломна квалификация Краткосрочен курс
22
Монтесори педагогиката в съвременното общество
Следдипломна квалификация 16 месеца
23 Компютърно моделиране Следдипломна квалификация1 месец
24 Арт терапевтичниподходипридеца със специални образователнипотребности (ДСОП) Следдипломна квалификация 12 месеца
25Медийна педагогика Следдипломна квалификация 40 часа
26Ранно чуждоезиково обучение – английски език Следдипломна квалификация 12 месеца
27STEM/STEAM образование в началното училищеСледдипломна квалификация6 месеца
28Арттерапия за личностно развитие Следдипломна квалификация3/6/12 месеца
29Медиация в образователната и социална сфераСледдипломна квалификация3/6/12 месеца
30Социално-емоционално образованиеСледдипломна квалификация3/6/12 месеца

За контакти:

ФНОИ – Сектор СДК – инспектор: Лора Чорбаджийска

София, бул. „Шипченски проход“ 69А каб. 206, тел.: (02)9706 262

E-mail: l.chorbadzijska@fppse.uni-sofia.bg

Електронна система за обучение