Предучилищна педагогика и чужд език

А. Форма и срок на обучение:
редовно обучение, 8 семестъра /4 години/.

Б. Целева ориентация на специалността:
Осигуряване на академична подготовка в интердисциплинарната област на предучилищното образование и чуждоезиковото обучение.
– Подготовка на високо квалифицирани специалисти по предучилищна педагогика и чужд език в съответствие с държавните изисквания и световните стандарти.

В. Професионална реализация: 
Основни видове професионална дейност: Педагог, детски учител, учител по чужд език.

  1. Специализирани видове професионална дейност: Преподавател в центрове за работа с деца и детски школи; педагогически съветник /педагог-психолог/ в детска градина; преподавател в езикови центрове и школи; конкурсна административно-управленска длъжност; конкурсна научна длъжност; работа в институциите за масова и художествена комуникация; работа в домове за деца, лишени от родителски грижи.

Г. Администриране:
– Инспектор – Ася Йорданова  каб. 314, тел. 02/ 9706 243.

Д. Учебен план