Музикални медийни технологии и тонрежисура

А. Форма и срок на обучение:
– Редовно обучение – 8 семестъра /4 години/.

Б. Целева ориентация на специалността.
Специалността „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ е насочена към хора с подчертан интерес към съвременните цифрови звуковитехнологии. Целта на обучението е формиране на висококвалифицирани кадри, способни адекватно да отговорят на предизвикателствата, които стоят пред звуковия дизайнер и тонрежисьор в епохата на съвременните звукови технологии.

В. Професионална реализация:
Завършилите специалност     “Музикални медийни технологии и тонрежисура” с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и с професионална квалификация “ Тонрежисьор, Звуков дизайнер, Медиен дизайнер“,     се реализират като:

  • тонрежисьори в електронните медии и специалисти в областта на звуковата обработка.
  • тонрежисьори за озвучаване на живо и извършване на звукозаписна дейност на концерти и спектакли.
  •   музикални редактори и др.

Г. Администриране.
– Ръководител – гл. ас. д-р Христо Карагьозов
Блок № 2, ет. 5 – Студио 5     e-mail: hkaraguozo@uni-sofia.bg

– Инспектор – Валентина Едуард
Кабинет 320       сл. тел. 02 9706 237

Учебен план