Аудиовизуален дизайн

А. Форма и срок на обучение:
редовна ; 2 семестъра /1 година/.

Б. Професионална реализация
Завършилите магистърска програма     “Аудиовизуален дизайн”, с образователно-квалификационна степен „магистър” и с професионална квалификация   “ мултимедиен дизайнер „,     се реализират като:

  • видеомонтажисти в електронните медии и специалисти в областта на аудиовизуалната обработка.
  • редактори и аудиовизуални   дизайнери за ефирни и електронни медии.

В. Администриране.
– Ръководител – гл.ас. Силвана Карагьозова
e-mail: skkaraguoz@uni-sofia.bg

Инспектор – Милка Белева
Кабинет 603.       сл. тел. 02 9706 234

Учебен план