Специална педагогика

А. Форма и срок на обучение:
Форма на обучение: редовна (обучение петък-събота- неделя); 3 семестъра, платена.

Б. Професионална реализация

         Магистърската програма дава възможност на завършилите специална педагогика да придобият следните квалификации:

  • специален педагог (ресурсен учител) в предучилищна степен за работа с деца със специални образователни потребности;
  • специален педагог в начален етап на обучение;
  • специален педагог в прогимназиален етап на обучение;
  • специален педагог за работа в гимназиален етап на обучение;
  • специален педагог в дневен център;
  • специален педагог за работа в защитено жилище;
  • специален педагог за работа с деца със значителни увреждания в социални домове;
  • специален педагог за работа с деца от аутистичния спектър;
  • специален педагог за работа с деца с леки комбинирани увреждания.

В. Администриране.
Ръководител на програмата: доц. д-р Емилия Евгениева,
кабинет 217  сл. тел. 02 9706 323 e-mail: e.evgenieva@fppse.uni-sofia.bg

Инспектори: Михаела Димитрова,
кабинет 208, сл. тел. 02 9706 223

Валентина Едуард – чуждестранни студенти,