СПЕЦИАЛНОСТ ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА – 2019-2020

 • Предучилищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)
 • Предучилищна педагогика (за завършили други специалности)
 • Образователни науки и интеркултурно възпитание (на английски език
 • MA Program: Educational Sciences and Intercultural Instruction (in English)
 • Ранно чуждоезиково обучение в началните класове
 • Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)
 • Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

В специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ се подготвят педагогически специалисти за образователен процес с деца от предучилищна и начална училищна възраст (детски градини, начални класове, специализирани и профилирани детски градини и начални класове) в образователно-квалификационна степен „магистър“.

 

Магистърът по предучилищна и начална училищна педагогика може да заема следните длъжности: детски учител, начален учител, учител възпитател, педагогически съветник в детските градини и началните класове, възпитател в домове за деца от предучилищна и начална училищна възраст, ръководител и преподавател в центрове за работа с деца, в детски школи и в групи за извънкласна дейност, административно-управленска длъжност, научна и научно-помощна длъжност, длъжност в детските отдели и институциите за медийна и художествена комуникация, консултант-експерт в институции, в които се работи с деца от предучилищна възраст, в диагностични и прогностични центрове, консултант и ръководител на деца от предучилищна и начална училищна възраст към различни частни и държавни институции.

Срокът на обучение за образователно-квалификационна степен „магистър“ за лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности с педагогическа правоспособност и специалности с учителска правоспособност е два семестъра за редовната форма на обучение и два, три или четири семестъра за задочната форма на обучение, в зависимост от избраната магистърска програма.

За лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалност без педагогическа правоспособност, срокът на обучение е четири семестъра в задочна форма.

Предвижда се само платена форма на обучение. Кандидатите не полагат конкурсен изпит. Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗВО за платената форма на обучение могат да кандидатстват лица, завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър.

 

 

þ Магистърска програма: Предучилищна педагогика

(за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

Прием: от зимен семестър

 

Ръководител: проф. дн Радослав Пенев

e-mail: rpenev@uni-sofia.bg

 

Образователни цели

Програмата има за цел подготовката на висококвалифицирани педагогически кадри за реализиране на образователен процес в институционалните форми за деца до седемгодишна възраст.

 

Компетенции, необходими за професионална реализация.

А: Общи изисквания – знания и умения.

– Общотеоретични знания по предучилищна педагогика – съдържателни и организационни концепции за възпитание, обучение и приобщаване на детето.

– Умения за преценяване на индивидуалния темп на развитие на детето.

– Умения за взаимодействие с деца – индивидуализирани и групови техники за общуване.

Б: Специални изисквания – знания и умения.

Практико-приложни  умения за реализация на педагогически технологии в предучилищното образование.

Условия за прием

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в специалности с учителска правоспособност.

Предвижда се само платена форма на обучение. Кандидатите не полагат конкурсен изпит. Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗВО за платената форма на обучение могат да кандидатстват лица, завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър.

Професионална реализация

Магистърът по Предучилищна педагогика има право да провежда учебно-възпитателна, научно-методическа, организационно-управленска, експертна, консултативна, диагностично-прогностична и културно-просветна дейност в системата на предучилищното образование, в други управленски и културно-просветни структури, обществени и спортни организации, както и да продължи обучението си в други магистърски програми.

А. Основни видове професионална реализация: Педагог, детски учител.

Б. Специализирани видове професионална реализация: центрове за личностно развитие, анимационни центрове и игротеки, педагогически услуги и приобщаващо образование, сезонно и почасово отглеждане на деца; детски школи; педагог в детска ясла; учител в детска градина/училище – в предучилищни групи и в подготвителни групи/класове, педагогически съветник (педагог-психолог) в детска градина; конкурсна административно-управленска длъжност; конкурсна научна длъжност; работа в институциите за масова и художествена комуникация; работа в домове за деца, лишени от родителски грижи.

þ  Магистърска програма:     Предучилищна педагогика

                                                (за завършили други специалности)

 

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

Прием: от зимен семестър

 

Ръководител: проф. д-р Божидар Ангелов

e-mail: b.angelov@fppse.uni-sofia.bg

 

Образователни цели

Магистрантите получават общообразователна и психолого-педагогическа подготовка, и усвояват практико-технологични умения за професионална реализация в системата на предучилищното образование.

Компетенции, необходими за професионална реализация.

А: Общи изисквания – знания и умения.

– Общотеоретични знания по предучилищна педагогика – съдържателни и организационни концепции за възпитание, обучение и приобщаване на детето.

– Умения за преценяване на индивидуалния темп на развитие на детето.

– Умения за взаимодействие с деца – индивидуализирани и групови техники за общуване.

Б: Специални изисквания – знания и умения.

Практико-приложни  умения за реализация на педагогически технологии в предучилищното образование.

Условия за прием

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в специалности без учителска правоспособност.

Предвижда се само платена форма на обучение. Кандидатите не полагат конкурсен изпит. Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗВО за платената форма на обучение могат да кандидатстват лица, завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър.

Професионална реализация

Магистърът по Предучилищна педагогика има право да провежда учебно-възпитателна, научно-методическа, организационно-управленска, експертна, консултативна, диагностично-прогностична и културно-просветна дейност в системата на предучилищното образование, в други управленски и културно-просветни структури, обществени и спортни организации, както и да продължи обучението си в други магистърски програми.

А. Основни видове професионална реализация: Педагог, детски учител.

Б. Специализирани видове професионална реализация: центрове за личностно развитие, анимационни центрове и игротеки, педагогически услуги и приобщаващо образование, сезонно и почасово отглеждане на деца; детски школи; педагог в детска ясла; учител в детска градина/училище – в предучилищни групи и в подготвителни групи/класове, педагогически съветник /педагог-психолог/ в детска градина; конкурсна административно-управленска длъжност; конкурсна научна длъжност; работа в институциите за масова и художествена комуникация; работа в домове за деца, лишени от родителски грижи.

 

 

 

þ Магистърска програма:      Образователни науки

                                                и интеркултурно възпитание

                                                (на английски език)

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовно (платено обучение)

 

Ръководител: проф. д-р Божидар Ангелов

e-mail: b.angelov@fppse.uni-sofia.bg

 

Образователни цели

Магистрантите получават задълбочена академична общообразователна и психолого-педагогическа подготовка в областта на интеркултурното образование и придобиват умения за позитивна междукултурна комуникация при реализирането на образователно-възпитателното взаимодействие с деца и ученици  в интеркултурна среда.

Компетенции, необходими за професионална реализация

– Овладяване на познания за спецификата на учебно съдържание в образователните институции, в контекста на интеркултурната компетентност.

– Практико-приложни умения за реализация на педагогически технологии в интеркултурно образователно пространство.

– Умения за взаимодействие с деца – индивидуализирани и групови техники за общуване.

 

Условия за прием

За приема в програмата е необходимо кандидатите да отговарят на следните условия:

 1. Да притежават сертификат/диплома за владеене на английски език минимум на равнище на подготовка в специализираните гимназии за чуждоезиково обучение;
 2. Да притежават диплома за образователно-квалификационната степен „бакалавър“ с успех, не по-нисък от добър.

Класирането се извършва по общия успех от дипломата за висше образование.

Предвижда се само платена форма на обучение. Кандидатите не полагат конкурсен изпит.

Професионална реализация

Завършилите магистърската програма получават диплом за образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и придобиват професионална квалификация „магистър педагог по интеркултурно възпитание и учител в интеркултурна образователна среда“.

 

 

þ MA Program:  Educational Sciences and Intercultural Education

                       (in English)

 

Length of study: 2 semesters

Form of study: full-time (paid tuition)

 

Manager of the course: Prof. Bojidar Angelov

e-mail: b.angelov@fppse.uni-sofia.bg

 

Educational aims

The MA students are provided with in-depth academic psychological and pedagogical expertise in the sphere of intercultural education. In the course of study they acquire skills for positive intercultural communication which are instrumental for the instructional interaction with preschoolers and schoolchildren in an intercultural environment.

Professional realization competences provided by the program

– Expertise on the specific features of educational content within the curriculum of educational institutions in the context of intercultural competence;

– Practical skills for the implementation of pedagogical technologies in an intercultural educational environment;

– Skills for interaction with children – individual and group communication techniques.

Terms of acceptance

The prospective candidates for this MA program are expected to meet the following requirements:

 1. They must have acquired a certificate / diploma for the level of their command of English which needs to equal the language level of specialized secondary language school graduates at the least;
 2. They must have graduated from a Bachelor’s degree program with an average grade not less than “good”.

The candidates are ranked and accepted on the basis of the average grade from their Bachelor’s degree.

Tuition within this MA program is paid. The candidates sit for no entrance exam/interview.

Professional realization

The students who complete this MA program successful receive an Master’s degree diploma in “Preschool and Primary School Education” and obtain the professional qualification of “MA educator in intercultural instruction and teacher in an intercultural educational environment”.

 

 

þ  Магистърска програма:     Ранно чуждоезиково обучение
в началните класове

 

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

 

Ръководител: доц. д-р Татяна Борисова

e-mail: t.borisova@fppse.uni-sofia.bg

 

Програмата има за цел подготовката на висококвалифицирани педагогически кадри за реализиране на учебно-възпитателния процес в чуждоезиковото обучение от първи до четвърти клас. Чрез включените в нея учебни дисциплини се разширяват и обогатяват лингвистичните, педагогическите и методическите компетенции на обучаваните, които са им необходими при преподаването на чужд език в началните класове.

Освен теоретичната подготовка програмата дава възможност за усъвършенстване на практическите езикови, комуникативни и педагогически умения на обучаваните.

Условия за кандидатстване: В магистърската програма могат да кандидатстват всички завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ с педагогическа правоспособност и владеещи чужд език с прилагане на необходимите документи (сертификат за степен за владеене на чужд език –  ниво В2 или по-високо). До участие в класиране се допускат само кандидати с минимален среден успех „добър“.

Срокът на обучение е три семестъра, задочна форма (платено обучение).

 

 

þ Магистърска програма:       Начална училищна педагогика
(за завършили други специалности)

 

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

 

Ръководител: проф. д-р Илиана Мирчева

e-mail: imircheva@uni-sofia.bg

 

Магистърската програма е предназначена за кандидати, завършили образователно-квалификационната степен „бакалавър“ без педагогическа правоспособност, които желаят да продължат образованието си за получаване на образователно-квалификационна степен „магистър – педагог, начален учител“.

Условия за кандидатстване: В магистърската програма могат да кандидатстват всички завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ без педагогическа правоспособност.

Срок на обучение: четири семестъра, задочна форма.

Предвижда се обучението да е само в платена форма. Кандидатите не полагат конкурсен изпит До участие в класиране се допускат само кандидати с минимален среден успех „добър“.

 

 

þ Магистърска програма:   Начална училищна педагогика
(за завършили педагогически
специалности и специалности с
учителска правоспособност)

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

 

Ръководител: доц. д-р Любен Витанов, доц. д-р Габриела Кирова

e-mail: l.vitanov@fppse.uni-sofia.bg, kirova@uni-sofia.bg

 

 

Програмата има за цел подготовката на високо-квалифицирани педагогически кадри в областта на началната училищна педагогика.

В програмата могат да кандидатстват  завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ със специалност с учителска правоспособност.

Класирането на кандидатите става по документи на база среден успех от представена диплома. До участие в класиране се допускат само кандидати с минимален среден успех добър.

Предвижда се обучението да е само в платена форма. Кандидатите не полагат конкурсен изпит До участие в класиране се допускат само кандидати с минимален среден успех „добър“.

 

 

Конспект (показатели) за събеседване

за магистърски програми Педагогика на масовата
и художествената комуникация и Мениджмънт на образованието
в предучилищните заведения

 

 1. Кандидатът представя мотивите за кандидатстване в магистърската програма.
 2. Кандидатът предоставя информация за досегашната си подготовка по специалността и къде я е получил.
 3. Кандидатът описва и обосновава намеренията си за самостоятелна работа и изследователските си интереси в рамките на магистърската програма.
 4. Кандидатът излага плановете си за бъдещото си професионално развитие и реализация във връзка с програмата.

 

Комисията оценява общата култура, хуманитарната и социално-педагогическата подготовка на кандидата, както и способността му аргументирано да обосновава идеите си за обучението в специалността, научното израстване и професионалното развитие.

 

Конспект за събеседване

за магистърска програма Ранно чуждоезиково обучение
в началното училище

 

 1. Мотивация за кандидатстване в избраната магистърска програма.
 2. Очаквания за развитие на професионалните компетентности чрез избраната магистърска програма.
 3. Състояние на чуждоезиковото обучение в началните класове.
 4. Идеи за подобряване качеството в развитието на комуникативните способности на децата.
bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски