СПЕЦИАЛНОСТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ – 2019-2020

Магистрите завършили успешно специалността са високо квалифицирани специалисти в областта на физическото възпитание и спорта и туристическата спортна дейност. Те придобиват специализирани умения за организационна дейност в извънучилищните и извънкласни спортни прояви.

  • Спортни дейности и туризъм (за завършили специалности с учителска правоспособност)

Магистърска програма: Спортни дейности и туризъм

                                      (за завършили специалности

                                      с учителска правоспособност)

 Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

Ръководител: доц. д-р Ирен Пелтекова

e-mail: i_peltekova@sport.uni-sofia.bg

Програмата има за цел подготовката на високо квалифицирани спортно-педагогически кадри с познания за осъществяване на спортно-туристическата дейност на ученици и младежи  за организиране на спортни прояви и първенства в организации и структури в областта на спорта.

Условия за кандидатстване: В програмата могат да кандидатстват завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ със специалности с учителска правоспособност по физическо възпитание и спорт, педагози със специализация по физическо възпитание и спорт.

Срокът на обучение е два семестъра, редовна форма, обучение срещу заплащане.

Кандидатите не полагат конкурсен изпит.

Съгласно чл. 21, ал. 3 и ал. 4 от ЗВО за платената форма на обучение могат да кандидатстват лица, завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от „добър“.

bg_BGБългарски