СПЕЦИАЛНОСТ СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА – 2019-2020

 • Специална педагогика (за завършили други специалности)
 • Специална педагогика (за завършили специална педагогика и други педагогически специалности)
 • Специална педагогика (обучение на английски език)
 • Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения
 • Педагогика на зрително затруднените (за завършили други специалности с педагогическа правоспособност)

 Дейността на завършилите Специална педагогика е диференцирана в зависимост от това какви деца точно ще обслужват, какво е основното нарушение, имат ли децата съпътстващи нарушения, как ще се работи с тях – индивидуално или групово и т.н. Дипломираните магистри по Специална педагогика могат да се реализират в различни специални училища (помощни, училища за деца с намален слух и зрение и др.), като ресурсни учители към общообразователното училище, могат да работят към рехабилитационни центрове, социални учреждения, болнични заведения, дневни учебни и трудови центрове за работа и т.н.

 

Магистърска програма: Специална педагогика (за

завършили други специалности)

 Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

Ръководител: доц. д-р Данка Щерева

тел.: 02/9706 253

e-mail: dan.nikol@abv.bg

В тази магистърска програма могат да кандидатстват всички специалисти с бакалавърска степен (за завършили други специалности).

Приемът на студентите се извършва по документи, по успех от дипломата за висше образование, в зимен семестър.

Магистърската програма дава възможност на завършилите други специалности да придобият следните възможности за професионална реализация:

 • специален педагог (ресурсен учител) в предучилищна степен за работа с деца със специални образователни потребности;
 • специален педагог (учител) в начален етап на обучение;
 • специален педагог(учител в специално училище или ресурсен учител) в прогимназиален етап на обучение;
 • специален педагог (ресурсен учител) за работа в гимназиален етап на обучение;
 • специален педагог в дневен център;
 • специален педагог за работа в защитено жилище;
 • специален педагог за работа с деца със значителни увреждания в дневните центрове;
 • специален педагог за работа с деца от аутистичния спектър;
 • специален педагог за работа с деца с леки комбинирани увреждания.

Тези специалисти могат да извършват възпитателна, образователна, корекционно-образователна, експертна, управляваща и други дейности за деца със специални образователни потребности  в предучилищна, начална училищна, прогимназиална и гимназиална училищна възраст.

 

Магистърска програма:    Специална педагогика

                                               (за завършили специална

педагогика и други педагогически

специалности)

 Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

Ръководител: доц. д-р Емилия Евгениева

тел.: 02/9706 232

e-mail: e.evgenieva@fppse.uni-sofia.bg

В тази магистърска програма могат да кандидатстват всички специалисти, имащи бакалавърска степен по специална педагогика или други педагогически специалности.

Приемът на студентите се извършва по документи, по успех от дипломата за висше образование, в зимен и в летен семестър.

Магистърската програма дава възможност на завършилите Специална педагогика и други педагогически специалности да придобият следните квалификации: специален педагог в предучилищна степен за работа с деца със специални педагогически потребности; специален педагог в начална училищна степен за работа с деца със специални педагогически потребности; специален педагог в прогимназиален етап на обучение за работа с деца със специални педагогически потребности; специален педагог за работа с деца в условията на дневен център; специален педагог за работа с деца със значителни увреждания в условията на социалните заведения и дневните центрове; специален педагог за работа с деца от аутистичния спектър; специален педагог за работа с деца с леки комбинирани увреждания; ресурсен учител; директори на специални учебно-възпитателни и социални заведения и дневни центрове.

Тези специалисти могат да извършват възпитателна, образователна, корекционно-образователна, експертна, управляваща и други дейности за деца със специални образователни потребности в предучилищна, начална училищна, прогимназиална и гимназиална училищна възраст.

 Магистърска програма:     Специална педагогика

                                                  (обучение на английски език)

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

Ръководител: доц. д-р Емилия Евгениева

тел.: 02/9706 232

e-mail: e.evgenieva@fppse.uni-sofia.bg

В тази магистърска програма могат да кандидатстват всички специалисти, имащи бакалавърска степен само с педагогическа насоченост.

Приемът на студентите се извършва по документи, по успех от дипломата за висше образование, в зимен и в летен семестър.

Магистърската програма дава възможност на завършилите други педагогически специалности да придобият следните квалификации: специален педагог в предучилищна степен за работа с деца със специални педагогически потребности; специален педагог в начална училищна степен за работа с деца със специални педагогически потребности; специален педагог в прогимназиален етап на обучение за работа с деца със специални педагогически потребности; специален педагог за работа с деца в условията на дневен център; специален педагог за работа с деца със значителни увреждания в условията на социалните заведения и дневен център; специален педагог за работа с деца от аутистичния спектър; специален педагог за работа с деца с леки комбинирани увреждания; ресурсен учител; директори на специални учебно-възпитателни и социални заведения и дневни центрове.

Тези специалисти могат да извършват възпитателна, образователна, корекционно-образователна, експертна, управляваща и други дейности за деца със специални образователни потребности в предучилищна, начална училищна, прогимназиална и гимназиална училищна възраст.

 

Магистърска програма:     Специална педагогика

                                                  (обучение на английски език)

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

Ръководител: доц. д-р Емилия Евгениева

тел.: 02/9706 232

e-mail: e.evgenieva@fppse.uni-sofia.bg

За тази магистърска програма могат да кандидатстват специалисти, които имат бакалавърска степен в следните специалности: специална педагогика, логопедия, начална училищна педагогика, начална училищна педагогика с чужд език, предучилищна педагогика, предучилищна педагогика с чужд език, предучилищна и начална училищна педагогика, обща педагогика, социална педагогика, педагогика на изобразителното изкуство, музикална педагогика, психология, социални дейности, специалисти от Националната спортна академия, обществено здраве, специалности, които дават педагогическа правоспособност (филологически, биология, география, история, културология, философия и др.).

Приемът на студентите се извършва по документи, по успех от дипломата за висше образование, в зимен семестър.

Магистърската програма има интердисциплинарен характер. Целта е да се подготвят магистри – специални педагози, за работа с деца със специални образователни потребности в общообразователните и специалните училища, като се използват алтернативни способи на въздействие. Тук става въпрос за различните видове ерготерапевтични средства.

Програмата предлага овладяването на съвременни знания, умения и навици за дейността като средство и подход на въздействие. Важна задача е усвояването на различните видове ерготерапевтични методи и средства за развитие на деца и лица със специални образователни потребности. Процесът на обучение в магистърската програма е приоритетно ориентирана към различните терапевтични методи за постигане на социална и професионална адаптация на децата и възрастните с нарушения.

Важна задача е усвояването на различните видове ерготерапевтични методи и средства за развитие на лица и деца със специални образователни потребности.

Завършилите тази магистърска програма могат да прилагат усвоеното в условията на специалното и общообразователното училище, социалното заведение, дневния център, логопедичния кабинет и др.

 

Магистърска програма:     Ерготерапия за деца и възрастни

                                                 с нарушения

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

Ръководител: доц. д-р Емилия Евгениева

тел.: 02/9706 232

e-mail: e.evgenieva@fppse.uni-sofia.bg

За тази магистърска програма могат да кандидатстват специалисти, които имат бакалавърска степен в следните специалности: специална педагогика, логопедия, начална училищна педагогика, начална училищна педагогика с чужд език, предучилищна педагогика, предучилищна педагогика с чужд език, предучилищна и начална училищна педагогика, обща педагогика, социална педагогика, педагогика на изобразителното изкуство, музикална педагогика, психология, социални дейности, специалисти от Националната спортна академия, обществено здраве, специалности, които дават педагогическа правоспособност (филологически, биология, география, история, културология, философия и др.).

Приемът на студентите се извършва по документи, по успех от дипломата за висше образование, в зимен семестър.

Магистърската програма има интердисциплинарен характер. Целта е да се подготвят магистри – специални педагози, за работа с деца със специални образователни потребности в общообразователните и специалните училища, като се използват алтернативни способи на въздействие. Тук става въпрос за различните видове ерготерапевтични средства.

Програмата предлага овладяването на съвременни знания, умения и навици за дейността като средство и подход на въздействие. Важна задача е усвояването на различните видове ерготерапевтични методи и средства за развитие на деца и лица със специални образователни потребности. Процесът на обучение в магистърската програма е приоритетно ориентирана към различните терапевтични методи за постигане на социална и професионална адаптация на децата и възрастните с нарушения.

Важна задача е усвояването на различните видове ерготерапевтични методи и средства за развитие на лица и деца със специални образователни потребности.

Завършилите тази магистърска програма могат да прилагат усвоеното в условията на специалното и общообразователното училище, социалното заведение, дневния център, логопедичния кабинет и др.

 

Магистърска програма: Педагогика на зрително затруднените (за завършили други специалности с педагогическа правоспособност)

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

 Ръководител: проф. дпн Мира Цветкова-Арсова

Тел: 02/9706229

e-mail: mcvetkova@uni-sofia.bg

Тази магистърска програма цели да разшири и задълбочи познанията и уменията, придобити по различни педагогически специалности в бакалавърска степен, както и да изгради нови познания и практически умения за работа с деца, ученици и възрастни лица с нарушено зрение, да изгради управленски умения, и да формира базисни изследователски качества.

Чрез магистърската програма ще се получат знания и умения за:

–     особеностите в преподаването на зрително затруднени ученици в системата на приобщаващото образование и в специалните училища за ученици с нарушено зрение;

–     специалните програми, преподавани на зрително затруднени ученици;

–     брайловото писмо при слепите;

–     ранно въздействие при зрително затруднени деца в доучилищна възраст;

–     работа с родителите на зрително затруднени деца и ученици;

–     познания за работа с ученици с множество увреждания и сляпоглухи;

–     различни видове терапии подходящи за зрително затруднени деца и ученици;

–     формиране на управленски качества;

–     създаване на изследователски умения и компетенции;

–     познания по специална педагогика на национално и международно ниво.

Магистрите по Педагогика на зрително затруднените могат да се реализират като:

–     ресурсни учители в системата на приобщаващото образование;

–     учители по специалните програми: полезни умения, ориентиране и мобилност, зрително подпомагане;

–     учители в начален курс на училищата за деца с нарушено зрение;

–     учители в среден курс на училищата за ученици с нарушено зрение при наличие на друга базисна специалност;

–     възпитатели в специалните училища за ученици с нарушено зрение;

–     специалисти по рехабилитация на възрастни зрително затруднени;

–     учители по ранно въздействие и консултанти на родителите;

–     учители-терапевти на зрително затруднени деца и ученици;

–     учители на сляпоглухи;

–     учители на зрително затруднени с множество увреждания;

–     да заемат ръководни длъжности в специалните училища, в регионалните центрове, рехабилитационните центрове и в други служби за зрително затруднени;

–     специалисти по проблемите на зрително затруднените лица в системата на социалните грижи, здравеопазването и образованието;

–     преподаватели във висшите учебни заведения и колежите и специалисти в областта на научно-изследователската дейност и др.

bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски