Терапевтична зала

координатор: гл. ас. д-р Елена Бояджиева-Делева   e.deleva@fppse.uni-sofia.bg

В терапевтичната зала се извършват дейности по пет основни направления: „Подкрепа на деца със СОП и лица с комуникативни нарушения“, „Консултиране на родители и семейства“, „Подпомагане на педагогически специалисти“, „Развитие на студентския  потенциал“, „Научно-изследователска работа“ и „Обществена информираност и популяризиране на дейностите“.

  1. Направление „Подкрепа на деца със СОП и лица с комуникативни нарушения“ – включва консултативна, диагностична и терапевтична дейност за деца и ученици със специални образователни потребности и/или комуникативни нарушения, както и диагностика, терапия и консултиране на възрастни хора с комуникативни нарушения. В направлението се включват както индивидуална, така и групова работа (логопедична терапия, игротерапия, арттерапия, сензорно стимулиране, ерготерапия и др.)
  2. Направление „Консултиране на родители и семейства“ – насочено към подпомагане на семействата и близките на децата с увреждания, СОП и комуникативни нарушения чрез предоставяне на консултации, информационни материали и организиране на групи за подкрепа, училища за родители и други сходни събития.
  3. Направление „Подпомагане на педагогически специалисти“ – подпомагане на детски, начални учители и преподаватели по предмети от прогимназиален и гимназиален етап за предоставяне на качествена подкрепа за приобщаващото образование на деца със СОП и комуникативни нарушения чрез организиране на индивидуални и групови консултации, обучения, кръгли маси и др.
  4. Направление „Развитие на студентския потенциал“ – провеждане на част от практическото обучение и преддипломната (стажантска) практика на студентите от специалности „Логопедия“ и „Специална педагогика“. Създаване на база данни с видео записи от проведени консултативни, диагностични и терапевтични сесии в помощ на практическото обучение „от дистанция“. Създаване на библиотеки с терапевтични материали и помагала, изготвени от студенти за студенти. Предоставяне на възможност за осъществяване на емпиричната част на студентски научни разработки (курсови и дипломни работи, доклади за конференции и форуми и др.)
  5. Направление „Научно-изследователска работа“ – насочено към обезпечаване на съвместната научно-изследователска работа на преподавателите от катедрата със студенти и докторанти, както и към разработването и реализирането на научни и научно-изследователски проекти.
  6. Направление „Обществена информираност и популяризиране на дейността“ – реализиране на различни дейности, насочени към повишаване на обществената информираност за проблемите и потребностите на децата с нарушения в развитието и техните семейства, за начините на подпомагане в семейна и училищна среда и дейностите, предлагани в терапевтичната зала чрез изготвяне на информационни материали (брошури, флаери, мултимедийни продукти и др.).
bg_BGБългарски