Терапевтична зала

Терапевтичната зала на Факултета по науки за образованието и изкуствата подновява функционирането си през март 2020 г. В нея се осъществяват дейности по седем основни направления: „Подкрепа на деца със СОП и лица с комуникативни нарушения“, „Консултиране на родители и семейства“, „Подпомагане на педагогически специалисти“,, „Развитие на студентския потенциал“, „Научно-изследователска работа“ и „Обществена информираност и популяризиране на дейностите“.

Предвид удължаванията на извънредната обстановка, въведена поради пандемията от COVID-19, редица дейности се преобразуват в дистанционна форма. За този период са реализирани два университетски проекта,  финансиран със средства, отпуснати целево от държавния бюджет на СУ „Св. Кл. Охридски“ за научни изследвания: проект 80-10-176/27.04.2020 „Ефективни подходи за осигуряване на достъпна среда и за стимулиране на играта на децата със специални образователни потребности като елемент на ранната интервенция и предучилищната подкрепа“ с ръководител доц. д-р Анна Трошева-Асенова и проект № 80-10-25/22.03.2021 „Изготвяне на дигитални учебни ресурси и създаване на дидактичен видеофонд към Терапевтичната зала на Факултета по науки за образованието и изкуствата в подкрепа на практическото и електронното обучение на студентите“, с ръководител гл.ас.д-р Елена Бояджиева-Делева.