Педагогика на масовата и художествената комуникация

А. Форма и срок на обучение:
Форма на обучение: задочна(платено обучение и държавна поръчка) ; 3 семестъра

Б. Професионална реализация

Завършилите програмата „Педагогика на масовата и художествената комуникация“, могат да заемат следните длъжности, в зависимост от бакалавърската си правоспособност:

А. С педагогическа правоспособност: учител в детска градина; начален учител; учител възпитател; педагогически съветник /педагог-психолог/ в детски градини и училища; ръководител и преподавател в центрове за работа с деца, в детски школи и в групи за извънкласна дейност; научна и научно-помощна длъжност; длъжност в детските отдели и институциите за масова и художествена комуникация; консултант и ръководител на деца от предучилищна и начална училищна възраст към институции и частни детски градини и училища; административно-управленска длъжност.

Б. С правоспособност различна от педагогическата: ръководител и преподавател в центрове за работа с деца, в детски школи и в групи за извънкласна дейност; научна и научно-помощна длъжност; длъжност в детските отдели и институциите за масова и художествена комуникация; консултант и ръководител на деца от предучилищна и начална училищна възраст към институции.

В. Администриране.
– Ръководител – доц. д-р Лора Спиридонова
e-mail: loraih@uni-sofia.bg

– Инспектор – Милка Белева       Каб. 603.      сл. тел. 02 9706 234

Дисциплини