Логопедия (за български граждани, завършили други специалности)

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

Ръководител: доц.д-р Катерина Щерева

e-mail: kshtereva@uni-sofia.bg

katerinashtereva@abv.bg

служебен тел.: +359 2 9706 230

мобилен тел.: +359 898 795 413

Администриране: Инспектор Михаела Димитрова

к-т 205; тел: 02/9706 223; e-mail: mihaelazd@uni-sofia.bg

Магистърската програма по логопедия е предназначена за специалисти с бакалавърска степен в сродни на логопедията области – специалисти с педагогическа и учителска правоспособност, медицински и парамедицински специалисти, психолози и социални работници.

Приемът на студентите се извършва по документи. Обучението в редовната и в задочната форма се провежда по график, съобразен с аудиторната специфика и ангажираността на преподавателите.

Завършилите магистърска степен по логопедия придобиват знания и практически умения за работа с деца и възрастни с всички форми на речева патология: гласови и артикулационни нарушения, нарушения при вродени цепнатини на устните и небцето, нарушения на речевата плавност (заекване, запъване и др.), неврологични езикови и говорни нарушения при деца и възрастни (специфични езикови нарушения, афазия, дисфагия, дизартрия – на развитието и придобита), комуникативни нарушения при психична девиантност (аутизъм, шизофрения и др.), интелектуална и сензорна недостатъчност (умствена изостаналост, нарушения на слуха и зрението и др.).

Тъй като след завършване на магистърската програма студентите придобиват нова специалност, обучението им представлява проекция на това в бакалавърската степен по логопедия и компетенциите им  са сходни с тези на бакалавър по логопедия. Обучението завършва с преддипломна практика и държавен изпит.

Завършилите магистърска степен по логопедия могат да продължат образованието си образователна и научна степен „доктор”, да работят на самостоятелна (частна) практика и към институции от различни сфери – образователна, медицинска, социална: специални училища и детски градини (вкл. логопедични), общообразователни (масови) училища и детски градини, ресурсни центрове за деца със специални образователни потребности, болници, психодиспансери, рехабилитационни центрове за възрастни,  центрове за деца с речеви нарушения, рехабилитационни центрове за деца с двигателни, интелектуални, сензорни нарушения, домове за социални грижи, други.

Учебен план