Магистърска програма: Логопедия (за български граждани, завършили други специалности) – р.о.

А. Форма и срок на обучение:
Форма на обучение: редовна /платено обучение/ ; 4 семестъра /2 години/.

Б. Професионална реализация
Логопедът-магистър може да работи на самостоятелна практика и/или към институции от различни сфери: специални училища и детски градини, общообразователни (масови) училища и детски градини, ресурсни центрове за деца със специални образователни потребности, болници, психодиспансери, рехабилитационни центрове за възрастни, центрове за деца с речеви нарушения, рехабилитационни центрове за деца с двигателни, интелектуални, сензорни нарушения, домове за социални грижи и др. Магистрите по логопедия могат да продължат образованието си в докторантура по логопедия или да придобият друга специализация в магистърска програма в близки научни области.

В. Администриране.
– Ръководител – доц.д-р Катерина Щерева
Кабинет 215      сл. тел.  +359 2 9706 230

– Инспектор – Анелия Асенова-Семкова

Каб. 205.      сл. тел.  +359 2 9706 223

Учебен план