Компютърен център

Завеждащ компютърен център: Евгени Венков
кабинет: 323
тел.: (02) 9706205
e-mail: evenkov@uni-sofia.bg