Рая Цочева-Генчева

Професионалното, както и личното ѝ развитие и интереси я оформят като привърженик на холистичния подход. Работи с уважение към личните граници и търси начини за намиране на решения за ежедневния живот в зависимост от индивидуалните потребности, интереси и потенциал на пациентите си.

Образование и квалификации:

2020 г. – Доктор по направление 1.2 Специална педагогика за деца с интелектуални нарушения;
2015 г. – Магистър, Ерготерапия за деца и лица с нарушения – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ФНОИ;
2006 г. – Бакалавър, Кинезитерапия – Национална спортна академия „В. Левски“;
2005 – 2020 г. – Участие в редица конференции и курсове за следдипломна квалификация по теми, свързани с:
 Детска ортопедия и травматология и ранно детско развитие;
 Основи на психопатологията при деца и възрастни и релационна психомоторика;
 Неврология и редки заболявания;
 Проприоцептивно нервно-мускулно улесняване (базов курс – 1 и 2 ниво);
 Въведение в Бобат терапия;
 Мануална терапия;
 Кинезиотейпинг;
 Кинезитерапия в спорта;
 Лимфен дренаж;
– Практики и програми за студентски обмен:
 2004 г. – Университет „Коменски“, Братислава, Словакия; програма CEPUS;
 2005 г. – Universidad Cardenal Herera, Valencia, España. Участие по програма за студентски обмен „Еразъм+“;
 2019 г. – Universidad Complutense, Madrid. Участие по програма за студентски обмен „Еразъм+“.
1999 г. – Интензивен курс по масаж, ф-ма „ЕТ Елия – Ясен Ризов“, преподавател Омуртаг Дойчинов;

Професионална реализация:

1999 – 2006 г. – Масажист, почасово – в различни кабинети и масажни студия, фитнеси;
2006 – 2016 г. – Кинезитерапевт към „Столичен общински център за социална интеграция на инвалиди – Слатина“
2016 – 2018 г. – Рехабилитатор по проект „Протегната ръка за независим живот“, р-н Средец;
2017 г. – Гост-лектор в специализирани обучения за обгрижване на деца със специални нужди (родители, немедицински и медицински персонал, доброволци) по проект „В подкрепа на дейността на Дневен център към Дом за медико-социални грижи за деца „Св. Иван Рилски“
2019 г. – Гост-обучител по проект „Подравни движението“ – Ускорение за бебета от 0 – 12 месеца“, финансиран от „Обществен дарителски фонд“ – Габрово и Фондация „Америка за България“. Обучение и практически занятия с родители и деца от 0 – 12 м. в сферата на ранното детско развитие, и ежедневна двигателна активност, маркери за типично развитие и .повишено внимание.
2020 г., м. септември – 2021 г., м. октомври – Експерт по проект за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, Interreg IPA-CBC CB007.2.22.099 „Училището – място, където подкрепяме младите хора за здравословен начин на живот“.

Научна и творческа дейност

м. февруари – м. октомври 2020 г. – одобрен проект по Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“: Изследване на графомоторните умения и ретроспективно проследяване на развитието на писмения захват при студенти от ФНОИ, СУ „Св. Климент Охридски“
2016 – 2021 г. – публикувани шест статии и една студия в научни издания и сборници от научни конференции.

Преподавателска дейност:

м. септември, 2020 г. – Хоноруван преподавател към СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата;
м. октомври 2021 г. – асистент към СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата.

Административно-ръководна дейност:

2020 г., м. септември – 2021 г., м. октомври: Управител на „Ти Си Здрав“ ЕООД;
2021 г., м. юни, юли, и от м. декември – Ръководител на Център по кинезитерапия към ФНОИ, СУ.

Приемни часове в Учебен център по кинезитерапия към ФНОИ:

 понеделник: 16 – 18 ч.
 четвъртък: 16 – 18 ч.