Педагогика и пластичен код на визуалните изкуства (2 семестъра)

Форма и срок на обучение
редовно обучение: 2 семестъра /1 година/

Насоченост, образователни цели
Обучението в магистърската програма подготвя специалисти с висше образование и с квалификация „Магистър по педагогика и пластичен код на визуалните изкуства“, които са компетентни в цялостния учебно-възпитателен процес в областта на изобразителното изкуство. Програмата отговаря на съвременното разбиране за подготовка на художник-педагог и е насочена към комплексното изграждане на качества и умения в областта на теорията на изкуството и на художествената практика. Магистърската програма е ориентирана към кандидати, които имат художествена подготовка и професионална квалификация „учител“, завършили бакалавърска степен в професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по изобразителното изкуство). Основна образователна цел на програмата е задълбочаване на познанията на магистрите относно теориите и практиките, свързани със знаково-символната страна на визуалното изкуство в контекста на постмодерността.

Обучение
В основата на програмата стоят няколко теоретични дисциплини, фокусирани върху развитието на пластичния код и различни теории за знака във визуалните изкуства, както и върху съвременните педагогически концепции, теории и школи. Успоредно с това в програмата е заложен и интердисциплинарният подход в подготовката на бъдещите педагози, специализиращи в сферата на пластичните изкуства, който ще им позволи да се реализират и като визуални артисти на съвременната художествена сцена. Обучението включва подготовка в такива области като: визуална комуникация, иконография, различни аспекти на живописните практики, пластичния език и ролята на новите медии в съвременните визуални изкуства. В магистърската програма е търсен балансът между теоретични и практически дисциплини.

Професионални компетенции
Образованието, предлагано в МП „Педагогика и пластичен код на визуалните изкуства“, отговаря на Ниво 7 от ЕКР и НКР. Магистрите, завършили програмата, притежават широк спектър от теоретични и практически знания в сферата на визуалните изкуства и педагогиката; познават съвременни теории и концепции в областта на образованието и на съвременното изкуство; изграждат критично мислене и осъзнават връзките между различните изучавани области. Успоредно с това владеят богат набор от практически умения и подходи, които им помагат да намират нови творчески решения както в педагогическата, така и в художествената практика. Компетенциите са свързани с прилагането на творчески подходи при реализация на различни по мащаб художествени и педагогически проекти. Магистрите познават в дълбочина и са способни да интерпретират факти и явления, случващи се на художествената сцена и в полето на образованието.

Професионална реализация
Дипломираните магистри придобиват следните професионални квалификации:
• учител по изобразително изкуство в прогимназиален етап (код по НКПД 23305004 – учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап)
• учител по изобразително изкуство в гимназиален етап (код по НКПД 23305005 – учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап)
• преподавател по изкуства в извънкласни и извънучилищни дейности (код по НКПД 23555001)
• учител методик (код по НКПД 23516001)
• художник (код по НКПД 26518009)

Знанията, уменията и компетенциите, които придобиват при обучението в магистърска програма „Педагогика и пластичен код на визуалните изкуства“, позволява на завършилите програмата да работят като:
• учители по изобразително изкуство в общообразователното училище;
• преподаватели във всички специализирани художествени училища;
• педагози, работещи в сферата на извънкласното и неформалното образование;
• експерти в различни художествени и музейни институции;
• експерти в обществени, държавни и общински структури, свързани с работа в областта на културата и художественото образование.

Учебен план

Администриране
Ръководител – гл. ас. д-р Венцислава Стоянова
e-mail: vhstojanov@uni-sofia.bg
Инспектор – Милка Белева
Кабинет 235