Визуални изкуства

Форма на обучение: редовна
Продължителност на обучението (брой семестри): 2

Програмата е за бакалаври в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство и професионално направление 1.3. Методика на обучението по изобразително изкуство

Професионална квалификация: Художник
• Студентите, успешно завършили магистърска програма „Визуални изкуства”, чиято предходна бакалавърската степен е в ПН 1.3. Методика на обучението по изобразително изкуство, могат да се реализират като предпочитани преподаватели по изобразително изкуство в средната и горната степен на училищното образование, както и в различни центрове за работа с деца и в рамките на неформалното образование.
• Многостранната подготовка, която получават студентите в МП Визуални изкуства в ПН 8.2., им позволява да търсят реализация също в музейни и галерийни институции, в различни общински, държавни, неправителствени и частни структури, свързани с развитието на културата и образованието, като и като художници в областта на визуалните изкуства на свободна практика.

Администриране
Ръководител – Проф. д-р Анна Цоловска – acolovska@uni-sofia.bg
Инспектор – Милка Белева Каб. 603. сл. тел. 02 9706 234

Учебен план