Семейна терапия и консултиране на лица с увреждания

А. Форма и срок на обучение:
Форма на обучение: задочна /платено обучение/ ; 3 семестъра /1,5 години/

Б. Професионална реализация:
Програмата подготвя високо квалифицирани специалисти в областта на изучаване на семейството и въздействието върху него с цел профилактика и лечение на различни заболявания по пътя на терапията, а също така и социално-трудовата му рехабилитация. Овладяваните методи на семейна терапия и консултиране са приложими при непсихотични психогенни нарушения /неврози, остри афективни и суицидални реакции, ситуативно обусловени патологични нарушения на поведението/, при алкохолизъм, наркомании, психопатии, психози и психосоматични заболявания.

В. Администриране:
– Ръководител – проф. дпн Милен Замфиров
Кабинет 201 (Деканат) e-mail: m.zamfirov@fppse.uni-sofia.bg
– Инспектор – Анелия Асенова-Семкова
Каб. 205. сл. тел. +359 2 9706 223