Университетски център за подпомагане на студенти със специални образователни потребности

Ръководител: ас. д-р Славина Лозанова

За Центъра:

Предназначението на Университетски център за подпомагане на студенти със специални образователни потребности (УЦПССОП) е да реализира социално и хуманно отговорната политика за академично подпомагане на студенти със специални образователни потребности, чрез осигуряване на възможности за пълноценно и активно участие в учебния процес и академичен живот в процеса на придобиване на университетското си образование.
Основната цел на УЦПССОП е да съдейства и подпомага учебния процес и академичен живот на студенти с образователни потребности (СОП), които може да възникнат при сензорни увреждания, физически увреждания, множество увреждания, специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дисграфия, дискалкулия), разстройства от аутистичния спектър и др.

Предлагани дейности

УЦПССОП предоставя дейности по подпомагане на обучителния процес, присъствено и административно подпомагане, консултиране, осигуряване на подкрепяща среда и др., като:
• Ориентиране на кандидат-студенти и студенти със СОП за пълноценно приобщаване в академичните процеси и университетския живот
• Осигуряване на подкрепяща среда – архитектурна и информационна (учебно-технически средства и апаратура, дидактически материали, учебни помагала, адаптиране на учебно съдържание, информационни материали и др.)
• Предоставяне на обучения за администрацията и академичния състав на СУ за подпомагане на образователното приобщаване на студентите със СОП
• Предоставяне на условия за привличане на студенти, които да участват в дейностите на УЦПССОП и да развиват умения за комуникация и работа със студенти със СОП.
• Изграждане на капацитет в областта на висшето образование за приобщаване на студенти със специални образователни потребности чрез създаване на мрежа от институции и установяване на контакти със съществуващи български и чуждестранни студентски центрове

Правилник на УЦПССОП

Управителен съвет

ас. д-р Славина Лозанова, катедра Специална педагогика, Факултет по науки за образованието и изкуствата, ръководител УЦПССОП
ръководител

Проф. дпн Милен Замфиров, декан на Факултет по науки за образованието и изкуствата
Член на УС на УЦПССОП

Проф. д.пс.н Соня Карабельова, декан на Философски факултет
Член на УС на УЦПССОП

Доц. д-р Мира Маркова, декан на Исторически факултет
Член на УС на УЦПССОП

Гл. ас. д-р Маргарита Томова, катедра Специална педагогика, Факултет по науки за образованието и изкуствата
Член на УС на УЦПССОП

Ас. Арпи Масихи, катедра Логопедия, Факултет по науки за образованието и изкуствата
Член на УС на УЦПССОП

Антонио Стоичков, председател на Студентски съвет, СУ „Св. Климент Охридски“.
Член на УС на УЦПССОП

Контакти

гр. София 1574, ж.к. Христо Смирненски, бул. „Шипченски проход“ 69А.
e-mail: supportsen@uni-sofia.bg
Стая: ФНОИ, етаж 2, стая 211
Телефон: 0889139846

Новини и събития

21.11.2022 / УЦПССОП

Официално откриване на Университетски център за подпомагане на студенти със СОП

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/universitetski_cent_r_sche_podpomaga_studenti_s_s_specialni_obrazovatelni_potrebnosti?fbclid=IwAR1LpOe0rZvuO5pu8pOX1WMXS_Uqti90uujL0LCe85yGu8rmpm1NLdMYA14
Прочетете още
bg_BGБългарски