СЕДМИ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ 17 МАЙ 2019 ГОДИНА

КАТО ЧАСТ ОТ МАЙСКИТЕ ДНИ НА КУЛТУРАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, КАТЕДРА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ ОРГАНИЗИРА СЕДМИЯ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ.
ВСИЧКИ СТУДЕНТИ (ОТ БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН, РЕДОВНА ИЛИ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ), ОТ ВСИЧКИ КАТЕДРИ, КОИТО ПРОЯВЯВАТ ИНТЕРЕС И ЖЕЛАНИЕ, МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ СЪС СВОИ ИНДИВИДУАЛНИ ИЛИ КОЛЕКТИВНИ РАЗРАБОТКИ, КАКТО И СЪС СЪВМЕСТНИ ПУБЛИКАЦИИ СЪС СВОИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.
ПРЕДСТАВЕНИТЕ В СЕСИЯТА ДОКЛАДИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
ЕДИН СТУДЕНТ МОЖЕ ДА УЧАСТВА С ДО 2 ДОКЛАДА.
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ – ПРИМЕРНА ТЕМА НА ДОКЛАДА/ПРЕЗЕНТАЦИЯТА, ИМЕНА НА АВТОРА/ИТЕ (КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ, ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР) И РЕЗЮМЕ ДО 10 РЕДА, ИЗПРАЩАЙТЕ НА E-MAIL: snf_7_fnoi@abv.bg В СРОК ДО 31.03.2019 Г.
УЧАСТНИЦИТЕ, КОИТО СА ПОДАЛИ ЗАЯВКА, ТРЯБВА ДА ПРЕДАДАТ ГОТОВИТЕ ДОКЛАДИ/ПРЕЗЕНТАЦИИ В СРОК ДО 19.04.2019 Г.

ОРГАНИЗАТОРИ НА СНФ 7:
ДОЦ. Д-Р ГАБРИЕЛА КИРОВА
АС. ДАЛИЯ АЛ-ХАЛИЛ
2019

ПОКАНА

На 21.02.2019 г. от 16.00 часа в зала 313 на ФНОИ, ще се проведе среща на Експертната група към НАОА със студентии докторанти от ФНОИ. Заповядайте!

Важно!

До студентите I курс ОКС Магистър, по МП „Специална педагогика (за завършили други специалности)“, задочно обучение.

Лекциите за летен семестър ще започнат на 12.03.2019 г., от 10.00 ч., с проф. Катерина Караджова.

Съобщение

Във връзка с тържественото официално връчване на дипломите на завършилите студенти от ОКС „Бакалавър“ – випуск 2018, на 29.01.2019 г. администрацията на ФНОИ НЯМА да обслужва студенти и преподаватели. Плащането на такси и заверката на семестъра ще продължи от 30 януари.

Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява прием за летния семестър на уч.2018/2019 г в следните магистърски програми срещу заплащане

– Специална педагогика /на английски език/, 3 семестъра, редовно обучение
– Образователни науки и интеркултурно възпитание (на английски език), 2 семестъра, редовно обучение
– Логопедия /за чужденци от други специалности/, 4 семестъра, редовно обучение

– Прием на документи – от 21.1.2019 г. до 1.2.2019 г. от инспектор Валентина Едуард – стая 320, тел. 9706237
– Събеседване на английски език – 1.2.2019 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Молба по образец
2. Диплома оригинал, издадена от легитимно висше училище и ксерокопие на дипломата. Оригиналът се връща след сверка. При липса на издадена диплома – академична справка – оригинал /или нотариално заверено копие/ за завършилите други висши училища, а за завършилите Софийския университет – копие на приложение към дипломата, заверено с подпис и печат от отдел “Студенти” на съответния факултет.
3. Лична карта.
4. За завършилите висшето си образование в чужбина документ за признато образование от Софийския университет или удостоверение от НАЦИД /ако има издадено до септември 2011 г./, както и документ за най-ниска положителна и най-висока оценка в съответната страна.
5. Квитанция за внесена такса по 30 лв. в касата на ФНОИ /стая 221/.

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 29 януари 2019 г. от 11.00 часа в Аулата на Софийския университет “Св. Климент Охридски” ще се проведе тържествен Факултетен съвет за връчване дипломите на завършилите студенти бакалавърска степен във Факултета по науки за образованието и изкуствата – випуск 2018.
Поканваме Ви да се явите в 9,30 ч. в Ректората – фоайето пред аулата, за получаване на тога и полагане на подпис за дипломата.
Абсолвентите трябва да потвърдят присъствието си на церемонията до 25.01.2019 г. при съответния инспектор по студентското положение!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за студентите от магистърска програма „Начална училищна педагогика – за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност“ – (1 година)


УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗАПОЧВАТ НА 15.11.2018 г. (ЧЕТВЪРТЪК) в 08:30 часа в зала 230.
УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ДВА /2/ ЦИКЪЛА:
От 15.11.2018 г. до 21.12.2018 г. – ЛЕКЦИИ
От 03.01.2019 г. до 11.02.2019 г. – УПРАЖНЕНИЯ