РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ПО МАТЕМАТИКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ – ЕКСПЕРИМЕНТ В ДВЕ КЛАСНИ СТАИ

Автори

  • Лилия Стоилова ЧОУ „Прогресивно образование 3“

Ключови думи :

обучение по математика, начално училище, решаване на проблеми, учене чрез решаване на проблеми, проблемен подход, проблемно-базирано учене

Абстракт

Похватът решаване на проблеми е слабо познат в преподаването на математика в началното училище в България. В традиционната методика проблемна ситуация се използва за представяне на нови знания, които учителят демонстрира след това. Изправянето на учениците пред учебни ситуации, в които те самостоятелно или в малки групи изследват възможни стратегии за справяне, е мощен инструмент за повишаване на качеството на образователния процес. За да се провери какви са предимствата и недостатъците на метода, в края на учебната 2020/2021 беше проведено експериментално изследване в два класа – в традиционно и в алтернативно училище. Резултатите дават основание да се търсят възможности за разширяване на изследванията в тази посока и за изграждане на педагогически модели за включване на решаване на проблеми като интегрална част от процеса на преподаване и учене.

Авторска биография

  • Автор: Лилия Стоилова, ЧОУ „Прогресивно образование 3“

    Докторант в катедра „Начална училищна педагогика“, Факултет по науки за образованието и изкуствата.
    Зам.-директор по учебната дейност на ЧОУ „Прогресивно образование 3“.
    Адрес: София, 1574, ул. „Гео Милев“ № 158
    E-mail: liliya.stoilova@transform.bg

Файлове за сваляне

Публикуван

31.01.2022

Брой

Раздел (Секция)

Теоретични и приложни изследвания