МУЗИКА И ЕМОЦИИ – ПРЕСЕЧНИ ТОЧКИ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

  • Василена Спасова Югозападен университет "Неофит Рилски"
Ключови думи: музика, емоции, социално развитие, деца в предучилищна възраст

Резюме

В настоящата статия е обърнато внимание на възможностите на музиката за активиране и развиване на емоционални и социални умения на децата от предучилищна възраст. Представени са схеми за последователност в реализирането на задачи, за развитие на умението да се разпознават и изразяват емоции в себе си и в другите, за стимулиране на емпатията и гладкото общуване с другите. Задачите могат да се включат естествено в педагогическата ситуация по музика, без да нарушават нейната цялост, съдържание и логическа последователност, но могат да се реализират и в други режимни моменти в условията на детската градина. Посочени са и възможните интегративни връзки и
идеи за последователност в работата по образователно направление български език и литература и музика.

За автора

Василена Спасова, Югозападен университет "Неофит Рилски"

Гл. ас. д-р. Факултет по педагогика.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9258-8988
E-mail: vas.spasova12@swu.bg

Публикувано на
2022-01-31
Рубрика
Добри педагогически практики