МУЗИКА И ЕМОЦИИ – ПРЕСЕЧНИ ТОЧКИ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Автори

  • Василена Спасова Югозападен университет "Неофит Рилски"

Ключови думи :

музика, емоции, социално развитие, деца в предучилищна възраст

Абстракт

В настоящата статия е обърнато внимание на възможностите на музиката за активиране и развиване на емоционални и социални умения на децата от предучилищна възраст. Представени са схеми за последователност в реализирането на задачи, за развитие на умението да се разпознават и изразяват емоции в себе си и в другите, за стимулиране на емпатията и гладкото общуване с другите. Задачите могат да се включат естествено в педагогическата ситуация по музика, без да нарушават нейната цялост, съдържание и логическа последователност, но могат да се реализират и в други режимни моменти в условията на детската градина. Посочени са и възможните интегративни връзки и
идеи за последователност в работата по образователно направление български език и литература и музика.

Авторска биография

  • Автор: Василена Спасова, Югозападен университет "Неофит Рилски"

    Гл. ас. д-р. Факултет по педагогика.
    ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9258-8988
    E-mail: vas.spasova12@swu.bg

Файлове за сваляне

Публикуван

31.01.2022

Брой

Раздел (Секция)

Добри педагогически практики