РОЛЯТА НА ДИГИТАЛНИТЕ РЕСУРСИ В ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ „ЛОГОПЕДИЯ“ И „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“

Автори

 • Елена Бояджиева-Делева Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Диана Игнатова Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Деница Кръстева Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Анна Трошева-Асенова Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Ключови думи :

дигитални ресурси, практическо обучение, електронна среда

Абстракт

Приложението на дигитални учебни ресурси при изграждането на практически знания и умения у студентите е въпрос, свързан не само с предизвикателствата на съвременните образователни реалности. Създаването на богат набор от дигитални учебни ресурси ще допълни и витализира образователния процес както в електронната, така и в традиционната среда за обучение на студентите от специалности „Логопедия“ и „Специална педагогика“. Целта на статията е да открои перспективата на студентите по отношение на спецификите на дигиталните ресурси и тяхната насоченост. Методът на изследването е електронна анкета (тип „Гугъл формуляр“) с осем въпроса от затворен тип, част от отговорите на които са оформени като Ликертова скала. Анкетата е попълнена от сто и двама студенти от бакалавърска, магистърска и докторска степен по специалности „Логопедия“ и „Специална педагогика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Резултатите от направеното проучване показват категорични предпочитания на студентите към приложението на дигитални учебни ресурси от типа на видео и аудио файлове в обучението по специалността. Като основен извод се посочва, че според студентите подобен тип ресурси дават възможност за съвместни коментари с помощта на преподавателя, по-задълбочен преглед и анализ на по-голямо разнообразие от случаи в сравнение с реалната среда.

Авторски биографии

 • Автор: Елена Бояджиева-Делева, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

  Гл. ас. д-р, катедра „Логопедия“, Факултет по науки за образованието и изкуствата.
  ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-9066-3582
  Researcher ID (Web ofScience): AAL-1910-2021
  Author ID (SCOPUS): 57208858313
  Адрес: София, 1574, бул. „Шипченски проход“ No 69A
  E-mail: e.deleva@fppse.uni-sofia.bg

 • Автор: Диана Игнатова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

  Доц. д-р, катедра „Логопедия“, Факултет по науки за образованието и изкуствата.
  ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-0576-710XID;
  Researcher ID (Web of Science): AAB-9423-2021;
  Author ID (SCOPUS): 57195926218.
  Адрес: София, 1574 , бул. „Шипченски проход“ No 69A
  E-mail: ddignatova@uni-sofia.bg

 • Автор: Деница Кръстева, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

  Гл. ас. д-р, катедра „Логопедия“, Факултет по науки за образованието и изкуствата.
  ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5547-9467;
  Researcer ID (Web of Science): AAM-6094-2021;
  ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Denitsa-Krasteva.
  Адрес: София, 1574, бул. „Шипченски проход“ No 69A
  E-mail: daasenova@uni-sofia.bg

 • Автор: Анна Трошева-Асенова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

  Доц. д-р, катедра „Специална педагогика“, Факултет по науки за образованието и изкуствата 
  ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1070-0986;
  Researcher ID: https://publons.com/researcher/3593246/anna-trosheva-asenova/;
  ResearchGate ID: https://www.researchgate.net/profile/Anna-Trosheva-Asenova
  Адрес: София, 1574, бул. „Шипченски проход“ No 69A
  E-mail: trosheva@uni-sofia.bg

Файлове за сваляне

Публикуван

31.01.2022

Брой

Раздел (Секция)

Теоретични и приложни изследвания