ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Автори

  • Любен Витанов Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Ключови думи :

методи и техники за оценяване, иновативни методи и техники за оценяване и рефлексия на учениците

Абстракт

Оценяването е ключов компонент в процеса на обучение. От неговата ефективност зависи не само диагностиката на академични постижения на учениците, но и тяхната мотивация и успех в училище. Оценяването е в динамична връзка с рефлексията, която дава възможност за по-добро планиране, организиране и провеждане на преподаването и ученето. Затова оценяването трябва да се провежда с разнообразни методи и техники, включително и нетрадиционни, за да осъществява своите констатиращи, диагностични, мотивационни и прогностични функции в учебния процес.

В статията се разглеждат същността и педагогическите възможности на някои иновативни методи и техники за оценяване и рефлексия. Много от тях се използват успешно в работата на много ефективни учители, но все още не се прилагат в масовата практика.

Анализират се и основните насоки за провеждане на рефлексия от учениците в края на работата по темата. Посочват се нейните основни педагогически възможности, дават се примери и техники за успешното ѝ използване в обучението.

Авторска биография

  • Автор: Любен Витанов, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

    Доц. дн, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, катедра „Начална училищна педагогика“. Област на научните интереси: методика на обучение по технологии и предприемачество, методика на педагогическата работа в часа на класа, методи за активно учене и др.

    Адрес: ФНОИ, София, бул. „Шипченски проход“ No 69A

    E-mail: lvitanov@uni-sofia.bg

Файлове за сваляне

Публикуван

31.01.2022

Брой

Раздел (Секция)

Теоретични и приложни изследвания