РАННА ДИАГНОСТИКА НА ДЕТСКОТО ЕЗИКОВО РАЗВИТИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРУШЕНИЯТА НА ПИСМЕНИЯ ЕЗИК

  • Теодора Яръмова Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  • Цветанка Ценова Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Ключови думи: ранна диагностика, специфични езикови нарушения, предиктори, дислексия на развитието, превенция

Резюме

Със статията се прави опит за обобщение на резултати от изследване, които сочат възможността ненормативните прояви във функционирането на устния език в горна предучилищна възраст да са надежден предиктор с прогностична стойност за бъдещи затруднения в овладяването на писмения език. Проучване на устния език на 100 деца във възрастта 6-7 години показва водещата предикативна роля на експресивния езиков дефицит. Проспективната оценка на езиковото развитие и разпознаването още в предучилищна възраст на предикторите, сочещи бъдещи затруднения при ограмотяване, са необходими условия за превенция, своевременна терапия и намаляване проявите на специфичните нарушения на писмения език и ученето.

За авторите

Теодора Яръмова, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Докторант по логопедия, научен ръководител проф. Ц. Ценова. Логопед в основно училище „Иван Вазов“ – гр. Смолян. Научни интереси: нарушения на устния и писмения език, ранна езикова диагностика и терапия. Брой публикации – 2.

Контакт:
Адрес: Смолян 4700, ул. „Арх. Петър Петров“ № 1, бл. 46, вх. А, ап. 3
E-mail: kejka@abv.bg

Цветанка Ценова, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Професор, доктор на педагогическите науки. Преподавател по логопедия в СУ „Св. Климент Охридски“. Научни интереси: свързани главно с комуникативните нарушения на развитието – артикулационни, езикови (на устния и на писмения език). Автор на 8 книги в областта на логопедията и на над 120 други публикации.

Контакт:
Адрес: София 1574, бул. Шипченски проход №69A
E-mail: ccenova@uni-sofia.bg

 

Публикувано на
2021-07-19