Важно съобщение за абсолвентите. Дейности, които следва да се изпълняват преди и след церемонията по връчване на дипломите на абсолвентите от ФНОИ на 15.02.2024 г.

Уважаеми абсолвенти,

За получаването на Вашите дипломи на 15.02.2024 г. е необходимо да следвате следните стъпки:

 1. Във фоайето пред Аулата на Университета влизате  през мястото, обозначено като ВХОД.
 2.  На МАСА № 1 полагате подпис в списъка за дипломата при Вашия инспектор по студентското положение:
 • инспектор Ася Попова – a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg – специалностите:

Социална педагогика – редовно и задочно обучение
Предучилищна педагогика с чужд език – редовно обучение
Медийна педагогика и художествена комуникация – редовно обучение
Специална педагогика – редовно обучение

 • инспектор Радостина Добрева – rmdobreva@uni-sofia.bg – специалностите:

Предучилищна и начална училищна педагогика  – редовно обучение
Начална училищна педагогика с чужд език – редовно обучение

 • инспектор Весела Манолова – v.manolova@fppse.uni-sofia.bg – специалностите:

Музика – редовно обучение
Изобразително изкуство – редовно обучение
Специална педагогика – задочно обучение
Физическо възпитание и спорт – редовно обучение
Логопедия – редовно обучение

 • инспектор Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg – специалностите:

Чуждестранни студенти
Предучилищна и начална училищна педагогика  – задочно обучение
Графичен дизайн
Музикални медийни технологии и тонрежисура

 Списъците са изготвени по специалности и по факултетен номер.

 • На МАСА № 2 полагате подпис в списъка за получаване на тогата. Списъкът е изготвен по азбучен ред за всички специалности общо, като са обособени места с букви от… до…
 • Абсолвентите бакалавърска степен полагат подписи за дипломите и получават тогите от 9.00 ч.
 • В церемониалното облекло на Софийския университет не се предвижда шапка.
 • В Аулата се остава до завършване на церемонията, след което се напуска, тогите се връщат на същото място, откъдето са получени, и задължително се полага втори подпис за връщане на тогата. Важно е да се има предвид, че всеки носи лична финансова отговорност за тогата.
 • Абсолвентите сядат в Аулата на местата след втория ред, тъй като първите два реда са определени за Факултетния съвет и преподавателите.
 • Поради големия брой абсолвенти е необходимо да се спазват указанията на служебните лица с оглед осигуряване на реда в Аулата и извън нея.
 • Гостите се допускат до Аулата след 10.40 ч.