Важно съобщение за редовните докторанти нa ФНОИ

Във връзка с предоставяне на средства за допълнителни стипендии на редовните докторанти съгласно ПМС № 90 от 2000г. за насърчаване на образователната и научната им дейност и съгласно Заповед на Ректора № РД 19-341 от 07.10.2021г., всички допустими редовни докторанти, получили апликационната форма по имейл от инспектор Петя Русева, е необходимо да я попълнят в електронна форма и да я изпратят в периода от 25.02.2022г. до 7.03.2022г. на e-mail: p.ruseva@fppse.uni-sofia.bg, заедно със сканираните публикации на докторанта (ако има такива), издадени в периода март 2021 – февруари 2022, които не са били подадени като „под печат“ в апликационната форма за предишни сесии по програмата.

В допълнение към електронното кандидатстване, пакет с документите на всеки докторант на хартия е необходимо да бъде депозиран в кабинет 222 при инспектор Петя Русева в горепосочения период, всеки делничен ден от 10.00ч. до 12.00ч. или от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителните стипендии ще бъдат предоставени  по два компонентабазов стимул за всички допустими редовни докторанти, и допълнителен стимул, който се определя диференцирано на базата на броя и вида публикации на докторанта в периода март 2021 – февруари 2022.