ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСКИ СТАЖ В БТА до края на 2023 година

За провеждане на доброволчески стаж в БТА могат да кандидатстват български студенти, които се обучават в български или в чуждестранни висши училища, както и чуждестранни студенти, които се обучават в български висши училища. Кандидатите трябва да са с непрекъснати студентски права и да се обучават в професионално направление, което се изисква за конкретната стажантска позиция. Стажовете могат да бъдат присъствени или неприсъствени (дистанционни) в зависимост от изискванията на дирекциите и позицията, в която се провежда стажът. Управлението и координацията на студентските стажове в Българска телеграфна агенция, както и поддържането на страницата за студентски стажове в интернет се осъществяват от отдел „ШКОЛА БТА“.

По време на доброволчески стаж студентите не получават възнаграждение и времето не се зачита за трудов и осигурителен стаж. Продължителността му е от 120 до 240 астрономични часа.

Кандидатстване

За участие в студентски стаж е необходимо да се изпрати имейл, в който да е посочена желаната позиция за стаж, автобиография, мотивационно писмо и възможната дата за започване. Студенти, които желаят да проведат стаж в конкретно структурно звено на БТА, могат да направят запитване на адрес: schola@bta.bg, най-късно до 16 май 2023.

Школа БТА организира информационна среща на 18 май 2023, на която ще бъдат поканени всички заявили желание за стаж в рамките на тази кампания.

Споразумение

Одобрените за стаж студенти сключват споразумение /по образец/ и прилагат документ от висшето училище, удостоверяващ актуалното студентско положение. При започване на стажа се прави първоначален инструктаж за правилата на работа в БТА, които следва да бъдат стриктно спазвани от всеки стажант. При грубо нарушаване на правилата стажа може да бъде прекратен предсрочно.

Програма

Стажът преминава под ръководството на ментор, определен от ръководителя на звеното, в което се провежда стажът по индивидуален план-програма. Графикът трябва да съдържа разпределение по дати и часове на не повече от 240 астрономични часа в избран от студента период. Графикът не може да бъде разположен в повече от шест месеца, считано от избраната началната дата на практическото обучение.

Дневната продължителност на практическото обучение не може да бъде повече от 8 астрономични часа, при не повече от 40 астрономични часа в рамките на 7 последователни дни. Практикантът попълва в дневник извършените от него дейности по дати и часове. При обективна невъзможност да спазва графика си, практикантът уведомява своя ментор и служителите в Школа БТА. Стажът се провежда индивидуално или в малки екипи с помощта на ментор от БТА.

Приключване на стажа

При успешно приключила практика, студентът получава от БТА удостоверение за проведен стаж.

Потенциални позиции за студентски стаж през 2023 г. в София

През 2023 г. БТА ще стартира мащабен проект за дигитализация на архива си от 1898г. досега. Това дава възможност за студентски стаж без аналог в България.

Стажант „Графичен дизайнер“

Представяне на примери и практически упражнения за графичен дизайн, предпечат, обработка на изображения за печат и интернет, сканиране на снимки и филми, обработка и дигитализиране за архив, създаване и обработка на растерни и векторни изображения, лога, дизайн на билборд, виртуален фон за студио, изработка на банери. Усвояване на техники за креативно мислене.

Стажант в „Исторически архиви“

Богатия архивен масив и видово разнообразие на бюлетините на БТА предлага възможност за проследяване на историята и развитието на журналистиката през различните периоди на функциониране на агенцията. Участието в дигитализацията на стажантите ще даде основа за тяхната бъдеща реализация в сферата на журналистиката, давайки възможност да се правят аналогии и съпоставки между по-стари периоди и настоящето. Тази дейност е подходяща за студенти с интереси в историята, културологията, политиката и икономиката на България, Балканите и света.

Репортер в дирекция МИНФ (Международна информация)

Превод на аналитични текстове от световните информационни агенции, създаване на информации от един или повече източници. Подбор на новини (подходяща за студенти с познания по международни отношения, журналистика, политически и социални науки с добро писмено владеене на поне един чужд език)

Репортер в дирекция „Икономика“

Отразяване на икономически събития в България и по света, търсене на интересни теми, подбор на новини от световните информационни агенции, превод на аналитични материали. (подходяща за студенти с познания по икономика и предприемачество, журналистика, с отлично владеене на български език)

Репортер в дирекция „Спорт“

Следене и отразяване на потока от спортни новини от България и чужбина, посещение и отразяване на спортни събития, писане на коментари и анализи, интервюта. (подходяща за студенти с познания и интереси в различни видове спорт, журналистика, отлично владеене на български език)

Репортер в дирекция „Балкани“ с турски език

Превод на информации от медии от Турция или от западен език – английски или френски, отразяване на събития в Турция и другите балкански страни, на по-късен етап подбор на информации и анализ.

Стажант в отдел „Маркетинг“

Обогатяване на теоретичните знания и придобиване на практически умения в областта на маркетинга, рекламата и продажбите в специфичните условия на агенционната журналистика. Участие в организация на събития с национално и международно участие.

Стажант в отдел „Социални мрежи“

Създаване на визуално и аудиовизуално съдържание за профилите на БТА в социалните мрежи – Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Tik Tok. Необходим е базов опит и активно използване на тези инструменти в реалния живот.

Стажант в „Школа БТА“

Придобиване на опит в администрирането на дейността на отдела, който отговаря за: Целогодишни стажове за студенти; Курсове за повишаване на професионалната квалификация на служителите; Обучителни семинари; Кръгли маси и лекции в областта на журналистика; Участие в кариерни форуми и комуникация с различни организации.

За градове в страната – репортер в дирекция ВИНФ (вътрешна информация)/Кореспонденти

Отразяване на потока от новини за региона, посещение и отразяване на събития, писане на коментари и анализи, провеждане на интервюта. При интерес от страна на студентите има възможност за летен стаж по местоживеене в рамките на дейността на регионалните пресцентрове на БТА. Това става след уточняване на възможностите по места в Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Казанлък, Кърджали, Кюстендил. Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Самоков, Силистра, Сливен, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол. Необходими са умения и интереси в областта на журналистиката, политиката, икономиката, спорта, културата.

При интерес моля да изпратите автобиография и мотивационно писмо на schola@bta.bg, най-късно до 16 май 2023. Моля да посочите възможната дата за начало на стажа!

БТА си запазва правото да отложи или отмени стаж при изчерпване на възможностите за това в различните дирекции на агенцията.