ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – МАРТ 2020 Г. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Държавен практико-приложен изпит /за магистърски програми, в които е предвиден по учебен план/ – 26 март 2020 г.

Защити на дипломни работи – 27 март 2020 г. по график, обявен от катедрите.

Писмен държавен изпит по специалността – 27 март 2020 г., 7,20 ч.

Срок за подаване на молби за допускане до държавна изпитна сесия – от 9.03.2020 г. до 16.03.2020 г. Студентите, които ще бъдат на защита на дипломни работи подават молби и готовите дипломни работи на 13 и 16 март 2020 г., след като са получили потвърждение, че дипломните им работи са преминали успешно антиплагиатската процедура. Към молбата се прилага снимка за документи, надписана с трите имена и факултетен номер.