ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – АПРИЛ 2020 Г. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Във връзка със Заповед на Ректора РД -19-124/8.03.2020 г. за преустановяване на учебните занятия се променят датите за провеждане на държавните изпити от мартенската сесия, както следва:

Държавен практико-приложен изпит /за магистърски програми, в които е предвиден по учебен план/ – 9 април 2020 г.

Защити на дипломни работи – 10 април 2020 г. по график, обявен от катедрите.

Писмен държавен изпит по специалността – 10 април 2020 г.,7,20ч.

Срок за подаване на молби за допускане до държавна изпитна сесия – от 23.03.2020 г. до 30.03.2020 г.

Към молбата се прилага снимка за документи, надписана с трите имена и факултетен номер.