ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – МАРТ 2021 г. – ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

24  МАРТ 2021 г. – ПРИСЪСТВЕН ИЗПИТ:

  • ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ – ОКС МАГИСТЪР: НАЧАЛО ОТ 9:00 ЧАСА
  • „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“  /ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/
  • „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ / ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/
  • „ВИРТУАЛНИ СТУДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТОНРЕЖИСУРА“

24 МАРТ 2021 г. – НЕПРИСЪСТВЕН ИЗПИТ:

  • НЕПРИСЪСТВЕНИ ДЪРЖАВНИ ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ ИЗПИТИ ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ СПЕЦИАЛНОСТИ

За държавните практико-приложни изпити на специалности към ФНОИ, които ще бъдат проведени неприсъствено през Мудъл, очаквайте допълнителна информация във връзка с графика и електронните адреси на провеждането.

Присъствената държавна изпитна сесия през месец март 2021г. ще се проведе при спазване на стриктни противоепидемични санитарно-хигиенни изисквания. Завършващите студенти ще бъдат разпределени в зали при не повече от 30% изпълнен капацитет спрямо броя места в помещенията. Всеки студент е длъжен да се яви в добро здраве, с лични предпазни средства – маска и ръкавици.

Студентите, явяващи се на присъствен писмен държавен изпит или на държавен практико-приложен изпит, трябва да бъдат в сградата на Факултета в 8,00 ч.

25    МАРТ 2021 г.  – ПРИСЪСТВЕН ИЗПИТ:

 ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

 31 МАРТ 2021 г. – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ –  ОКС МАГИСТЪР:

        Защитите на дипломните работи във всички магистърски програми ще се проведат чрез дистанционни средства, в системата Мудъл.

Защитите са за всички студенти от магистърски програми във ФНОИ, завършващи с разработването на дипломна работа. Всички дипломни работи е необходимо да преминат Факултетна процедура за проверка на оригиналността на дипломните работи съобразно стриктно заложени срокове – моля, вижте ТУК.

Срок за подаване на молби за допускане до държавна изпитна сесия:
от 10 март до 22 март 2021 г.

Студентите, които ще се явяват на държавни изпити през м. март 2021 г., подават електронно на имейла на съответния инспектор „Студенти“, заявление за допускане до държавен изпит – моля, вижте ТУК. След направена справка от страна на инспектора за студентското положение и установяване, че няма липсващи оценки, инспекторът потвърждава писмено, чрез имейл до студента, че заявлението е прието и може да се яви на държавен изпит. Представянето на снимките на съответния инспектор  „Студенти“  за изготвянето на дипломите ще бъде в деня на държавния изпит или защитата на дипломната работа.

Eлектронните адреси на инспекторите „Студенти“ са:
Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg
Антоанета Ананиева – a.ananieva@fppse.uni-sofia.bg
Милка Белева –   m.beleva@fppse.uni-sofia.bg
Михаела Димитрова – mihaelazd@uni-sofia.bg.