Държавна изпитна сесия през месец юни – юли 2021 г.

Във връзка с предстоящата Държавна изпитна сесия през месец юни – юли 2021 г. на студентите от Факултета – бакалавърска и магистърска   степен ви   уведомяваме, че същите ще започнат да се провеждат присъствено при стриктно спазване на санитарно-хигиенните изисквания от 21 юни 2021 г. по предварително изготвен график, който ще бъде качен в средата на м. май 2021 г.

Срок за подаване на молби за допускане до държавна изпитна сесия:  от 7 до 14 юни 2021 г.

Студентите, които ще се явяват на държавни изпити – държавен практико-приложен и писмен държавен изпит през м. юни 2021 г. подават електронно на е-мейла на съответния инспектор-студенти, заявление за допускане до държавен изпит. След направена справка от страна на инспектора-студенти за студентското положение и установяване, че няма липсващи оценки, инспекторът потвърждава писмено, чрез е-мейл до студента, че заявлението е прието и може да се яви на държавен изпит. Представянето на снимките на съответния инспектор – студенти  за изготвянето на дипломите ще бъде в деня на държавния изпит.

Eлектронните адреси на инспекторите – студенти са:
Ася Попова –a.jordanova@fppse.uni-sofia.bg
Весела Манолова – v.manolova@fppse.uni-sofia.bg
Албена Димитрова – albenaid@uni-sofia.bg
Валентина Едуард – v.eduard@fppse.uni-sofia.bg
Антоанета Ананиева – a.ananieva@fppse.uni-sofia.bg
Милка Белева –   m.beleva@fppse.uni-sofia.bg
Михаела Димитрова – mihaelazd@uni-sofia.bg.

Студентите, които се явяват на защита на дипломни работи, трябва да подадат допълнително заявление за защита на дипломната работа, след успешно преминаване на дипломната работа през антиплагиатската програма. Информацията за процедурата по защитата на дипломните работи можете да видите ТУК.